Đề bài – quan sát bản đồ trong các hình 8 và 9, cho biết: mỗi xăngtimét trên mối bản đồ ứng với bao nhiêu mét trên thực địa?bản đồ nào trong hai bản đồ có tỉ lệ lớn hơn? bản đồ nào thể hiện các đối tượng địa lí chi tiết hơn?

Đề bài – quan sát bản đồ trong các hình 8 và 9, cho biết: mỗi xăngtimét trên mối bản đồ ứng với bao nhiêu mét trên thực địa?bản đồ nào trong hai bản đồ có tỉ lệ lớn hơn? bản đồ nào thể hiện các đối tượng địa lí chi tiết hơn?
Xem thêm:  Đề bài - sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của đảng cộng sản đông dương và của lãnh tụ hồ chí minh trong cách mạng tháng tám thể hiện ở những điểm nào?
Back to top button