Đề bài – hoạt động 10 trang 16 tài liệu dạy – học toán 8 tập 2

(dfrac{{4(3x – 2)}}{3} + dfrac{{2x.12}}{{12}} = dfrac{{11.2}}{{12}} + dfrac{{left( {5 – 3x} right).3}}{{12}})

Đề bài

Điền vào chỗ chấm để hoàn thành bài giải.

a) Giải phương trình : (4x – left( {4 – 3x} right) = 2left( {x + 3} right)).

Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc :

(4x – 4 + 3x = ldots )

Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia :

(4x + 3x – 2x = ldots )

Thu gọn và giải phương trình ta nhận được :

(5x = ldots Leftrightarrow x = ldots )

b) Giải phương trình :

(dfrac{{3x – 2}}{3} + 2x = dfrac{{11}}{6} + dfrac{{5 – 3x}}{4}) .

Quy đồng mẫu hai vế :

(dfrac{{4(3x – 2)}}{3} + dfrac{{2x.12}}{{12}} = dfrac{{11.2}}{{12}} + ….)

Nhân hai vế với 12 để khử mẫu và bỏ dấu ngoặc :

(12x – 8 + 24x = 22 + ldots )

Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia :

(12x + 24x + 9x = ldots )

– Thu gọn và giải phương trình nhận được :

(45x = ldots Leftrightarrow x = ldots )

Phương pháp giải – Xem chi tiết

[frac{{3x – 2}}{3} + 2x = frac{{11}}{6} + frac{{5 – 3x}}{4}]

Lời giải chi tiết

a) Giải phương trình : (4x – left( {4 – 3x} right) = 2left( {x + 3} right)).

Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc :

(4x – 4 + 3x = 2x + 6)

Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia :

(4x + 3x – 2x = 6 + 4)

Thu gọn và giải phương trình ta nhận được :

(5x = 10 Leftrightarrow x = 2)

b) Giải phương trình :

(dfrac{{3x – 2}}{3} + 2x = dfrac{{11}}{6} + dfrac{{5 – 3x}}{4}) .

Quy đồng mẫu hai vế :

Xem thêm:  Cây trồng Ngắn ngày mang lại Hiệu quả Kinh tế cao

(dfrac{{4(3x – 2)}}{3} + dfrac{{2x.12}}{{12}} = dfrac{{11.2}}{{12}} + dfrac{{left( {5 – 3x} right).3}}{{12}})

Nhân hai vế với 12 để khử mẫu và bỏ dấu ngoặc :

(12x – 8 + 24x = 22 + 15 – 9x)

Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia :

(12x + 24x + 9x = 22 + 15 + 8)

– Thu gọn và giải phương trình nhận được :

(45x = 46 Leftrightarrow x = 1)

Video liên quan

Back to top button