Đề bài – hãy nghiên cứu sơ đồ ở hình 5 và chỉ ra các đặc điểm khác nhau giữa các nhóm động vật không xương sống và động vật có xương sống.

Không có bộ xương trong. Bộ xương ngoài (nếu có) bằng kitin.

Hô hấp thẩm thấu qua da hoặc bằng ống khí.

Thần kinh dạng hạch hoặc chuỗi hạch ở bụng. (Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Thân mềm, Giun đốt, Chân khớp, Da gai).

Bộ xương trong bằng sụn hoặc bằng xương với dây sống hoặc cột sống làm trụ.

Hô hấp bằng mang hoặc bằng phổi.

Hệ thần kinh dạng ống ở mặt lưng, (nửa dây sống, Cá miệng tròn, Cá sụn, Cá xương, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú).

Xem thêm:  Kế hoạch bài dạy môn Hoạt động trải nghiệm mô đun 3 Tiểu học
Back to top button