Đề bài – giải câu 6 trang 126 sbt địa 12

Biểu hiện nào không chứng minh cho Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta?

Đề bài

Biểu hiện nào không chứng minh cho Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta?

A. Là vùng chuyên canh cao su lớn nhất nước ta.

B. là vùng chuyên canh cà phê lớn thứ hai cả nước.

C. Là vùng chuyên canh điều lớn nhất cả nước.

D. Là vùng chuyên canh dừa lớn nhất cả nước.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Xem lại kiến thức thế mạnh và hạn chế – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Đông Nam Bộ không phải là vùng chuyên canh dừa lớn nhất cả nước. -> D không đúng.

Chọn D.

Video liên quan

Xem thêm:  Hai họa sĩ nào được nhắc tới trong câu "Phố Phái, gái Liên"?
Back to top button