Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 3 – bài 7 – chương 2

3. (C = {{xleft( {x + 3} right)left( {x – 3} right)left( {{x^2} + 3x + 9} right)} over {left( {{x^2} + 3x + 9} right)4left( {x + 3} right)}} = {{xleft( {x – 3} right)} over 4} )(;= {{{x^2} – 3x} over 4}.)

Đề bài

1. (A = {{x + 8} over {x – 2}}.{{3x – 7} over {x + 10}} + {{x + 8} over {x – 2}}.{{5 – 2x} over {x + 10}})

2. (B = left( {{x over {x + y}} + {x over {x – y}}} right).left( {{x^2} – {y^2}} right))

3. (C = {{{x^2} + 3x} over {{x^2} + 3x + 9}}.{{{x^3} – 27} over {4x + 12}}.)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Tính các biểu thức theo thứ tự ưu tiên: Trong ngặc trước, sau đó đến cộng, trừ, nhân, chia

Lời giải chi tiết

1. (A = {{x + 8} over {x – 2}}left( {{{3x – 7} over {x + 10}} + {{5 – 2x} over {x + 10}}} right) )

(;;;;;;;;= {{x + 8} over {x – 2}}.{{3x – 7 + 5 – 2x} over {x + 10}})

( ;;;;;;;;= {{x + 8} over {x – 2}}.{{x – 2} over {x + 10}} = {{x + 8} over {x + 10}}.)

2. (B = {{xleft( {{x^2} – {y^2}} right)} over {x + y}} + {{yleft( {{x^2} – {y^2}} right)} over {x – y}})

(;;;;;;;= xleft( {x – y} right) + yleft( {x + y} right) = {x^2} + {y^2}.)

3. (C = {{xleft( {x + 3} right)left( {x – 3} right)left( {{x^2} + 3x + 9} right)} over {left( {{x^2} + 3x + 9} right)4left( {x + 3} right)}} = {{xleft( {x – 3} right)} over 4} )(;= {{{x^2} – 3x} over 4}.)

Video liên quan

Xem thêm:  Người England tiếng Anh là gì
Back to top button