Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 10 – chương 1

Câu 5. Hai dây dẫn làm từ hợp kim cùng loại, dây thứ nhất có chiều dài (l), có tiết diện S và có điện trở R1 = 3. Biết chiều dài của nó là (l = 4l) và tiết diện S = 2S, điện trở của dây thứ hai là

Đề bài

Câu 1. Hai dây nhôm có cùng tiết diện, dây thứ nhất có điện trở là 12 và có chiều dài là 16m, dây thứ hai có điện trở R2 = 17. Chiều dài của dây thứ hai là

A. 1,3m B. 12,75m

C. 22,67m D. 24,76m

Câu 2. Hai dây nhôm có cùng tiết diện, một dây dài l1 có điện trở là R1, dây kia có chiều dài l2 có điện trở là R2 thì tỷ số ({{{l_2}} over {{l_1}}})= 4. Vậy tỷ số ({{{R_1}} over {{R_2}}}) là

A. 4 B. 2

C. 0,5 D. 0,25

Câu 3. Hai dây nhôm có cùng tiết diện có điện trở lần lượt là 5 và 6. Dây thứ nhất có chiều dài 15m. Chiều dài của dây thứ 2 là

A. 16m B. 17m

C. 18m D. 20m

Câu 4. Hai dây dẫn bằng dồng có cùng chiều dài, tiết diện của dây thứ nhất gấp 3 lần tiết diện dây thứ hai, dây thứ hai có điện trở 6. Điện trở của dây thứ nhất là

A. 2 B. 3

C. 6 D. 18

Câu 5. Hai dây dẫn làm từ hợp kim cùng loại, dây thứ nhất có chiều dài (l), có tiết diện S và có điện trở R1 = 3. Biết chiều dài của nó là (l = 4l) và tiết diện S = 2S, điện trở của dây thứ hai là

Xem thêm:  So sánh Hợp đồng và Biên chế

A. 2 B. 3

C. 6 D. 18

B. TỰ LUẬN

Câu 6. Một dây dẫn điện trở có chiều dài 12m có điện trở 36. Tính điện trở dây dẫn khi

a) Cắt ngắn dây đi 2m

b) Nối thêm dây điện trở khác giống dây trên dài 5m

Câu 7: Hai dây đồng có cùng chiều dài, dây thứ nhất có tiết diện 10mm2, dây thứ hai có tiết diện 30mm2. Hãy so sánh điện trở của hai dây dẫn này.

Lời giải chi tiết

Câu 1: Chọn C

Từ công thức (R = rho {l over S})suy ra ({{{R_1}} over {{R_2}}} = {{{l_1}} over {{l_2}}})

(Rightarrow {l_2} = {l_1}.{{{R_2}} over {{R_1}}} = 17.16/12 = 22,67,,m)

Câu 2:Chọn D

Từ công thức (R = rho {l over S}) suy ra ({{{R_1}} over {{R_2}}} = {{{l_1}} over {{l_2}}} = {1 over 4} = 0,25)

Câu 3: Chọn C

Từ công thức (R = rho {l over S})suy ra ({{{R_1}} over {{R_2}}})= ({{{l_1}} over {{l_2}}}) (Rightarrow {l_2} = {l_1}.{{{R_2}} over {{R_1}}}=15 cdot {6 over 5}= 18;m)

Câu 4: Chọn A

Từ công thức (R = rho {l over S})suy ra điện trở tỷ lệ nghịch với tiết diện nên ({{{R_2}} over {{R_1}}} = {{{S_1}} over {{S_2}}} = 3)

( Rightarrow {R_1} = {{{R_2}} over 3} = 2,,Omega )

Câu 5: Chọn C

Điện trở của dây dẫn thứ hai tăng 2 lần ({R_2} = 2{R_1} = 2.3 = 6Omega )

Câu 6:

a) Cắt dây ngắn đi 2m thì 10m còn lại có điện trở (R = 10.{36over 12} = 30.)

b) Nối thêm dây trở khác giống như dây trên dài 5m => chiều dài khi này là 17m.

Dây dẫn có điện trở (R = 17.{36over 12} = 51,.)

Xem thêm:  Bảng giá đất tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

Câu 7:

Điện trở của hai dây dẫn lần lượt là R1; R2.

Tỷ số điện trở của hai dây dẫn ({{{R_1}} over {{R_2}}} = {{30} over {10}} = 3)

Vậy điện trở dây dẫn thứ nhất gấp 3 lần điện trở dây dẫn thứ hai.

Logiaihay.com

Video liên quan

Back to top button