Đề bài – có nhận xét gì về hướng dẫn truyền xung thần kinh ở nơron hướng tâm và nơron li tâm?

Có nhận xét gì về hướng dẫn truyền xung thần kinh ở nơron hướng tâm và nơron li tâm?

Đề bài

Có nhận xét gì về hướng dẫn truyền xung thần kinh ở nơron hướng tâm và nơron li tâm?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Xem lại Cấu tạo và chức năng của nơron

Lời giải chi tiết

Xung thần kinh chỉ theo một chiều.

– Nơron hướng tâm: Truyền về trung ương thần kinh.

– Nơron li tâm: Truyền tới các cơ quan phản ứng.

Chiều dẫn truyền của 2 nơron này ngược nhau.

Video liên quan

Xem thêm:  Tội xúc phạm Quốc kỳ - Quốc huy bị xử lý thế nào?
Back to top button