Đề bài – câu 4 phần bài tập học theo sgk – trang 113 vở bài tập hoá 9

Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4, 2% N2và 2% CO2về thể tích. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2dư thấy tạo ra 4,9 gam kết tủa.

Đề bài

Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH4, 2% N2và 2% CO2về thể tích. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2dư thấy tạo ra 4,9 gam kết tủa.

a) Viết các phương trình hoá học (biết N2, CO2không cháy).

b) Tính V (đktc).

Lời giải chi tiết

a) PTHH của phản ứng cháy: CH4+ 2O2( to) CO2+ 2H2O (1)

PTHH của p/ư với Ca(OH)2: Ca(OH)2+ CO2 CaCO3+ H2O (2)

b) Thể tích CH4là: V/100x 96 = 0,96 V

Thể tích CO2là: V/100x 2 = 0,02 V

Theo phản ứng (1) thể tích CO2tạo ra là 0,96V

Vậy thể tích CO2thu được sau khi đốt là 0,96V + 0,02V = 0,98V

Số mol CO2thu được là (0,98V : 22,4)

Theo (2) số mol CaCO3tạo ra bằng số mol CO2bị hấp thụ

=> nCO2= 4,9 : 100 = 0,049 (mol)

Ta có phương trình: (0,98V : 22,4) = 0,049

=> V = (22,4 x 0,049) : 0,98 = 1,12 (lít)

Video liên quan

Xem thêm:  Nghị quyết 58/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư
Back to top button