Đề bài – câu 1 trang 73 sgk sinh học 12 nâng cao

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Xác định kết quả về kiểu gen và kiểu hình của các phép lai sau đây:

Đề bài

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Xác định kết quả về kiểu gen và kiểu hình của các phép lai sau đây:

a) P: Chó lông ngắn x chó lông dài

b) P: Chó lông ngắn x chó lông ngắn

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Quy ước gen

Viết sơ đồ lai

Xác định kết quả đời con

Lời giải chi tiết

Quy ước: Gen A – lông ngắn, a – lông dài

a) Chó lông ngắn có thể có 2 kiểu gen: A A hoặc Aa ; Chó lông dài chỉ có 1 kiểu gen aa.

Nếu P: AA X aa

F1: Aa (100% lông ngắn)

Nếu P: Aa X aa

F1: Aa ; aa (1 lông ngắn : 1 lông dài)

b) Nếu P: AA X AA

F1: AA (100% lông ngắn)

NếuP:AA× Aa

GP: A A, a

F1: AA :Aa

(100% lông ngắn)

Nếu P: Aa X Aa

F1: 1AA : 2Aa : 1aa (3 lông ngắn : 1 lông dài)

Video liên quan

Xem thêm:  Giải bài 1, 2 trang 63 sách bài tập sinh 12 - Bài trang Sách bài tập (SBT) Sinh
Back to top button