Đề bài – bài tập cuối tuần toán 2 tuần 17

(dfrac{{ + begin{array}{*{20}{c}}{37}{45}end{array}}}{{,,,,82}}) (dfrac{{ – begin{array}{*{20}{c}}{52}{19}end{array}}}{{,,,,33}}) (dfrac{{ + begin{array}{*{20}{c}}{46}{54}end{array}}}{{,100}}) (dfrac{{ – begin{array}{*{20}{c}}{80}{26}end{array}}}{{,,,,54}})

Đề bài

Bài 1. Đặt tính rồi tính :

37 + 45 52 19

… ..

… ..

… ..

46 + 54 80 26

… ..

… ..

… ..

Bài 2. Tìm (x):

a) (x) 36 = 25

b) (x) + 29 = 71

c) 73 (x) = 24

Bài 3.

a) Khoanh vào phép cộng có kết quả lớn nhất :

25 + 48; 37 + 39; 16 + 54; 41 + 33.

b) Khoanh vào phép trừ có kết quả bé nhất :

88 59; 62 46; 73 37; 50 24.

Bài 4. Xưởng may A có 26 nữ công nhân. Số nam công nhân ít hơn số nữ công nhân là 8 người. Hỏi :

a) Xưởng may A có bao nhiêu nam công nhân ?

b) Xưởng may A có tất cả bao nhiêu công nhân ?

Bài 5. Điền vào chỗ chấm :

Một người đi từ A đến B trong 12 giờ. Biết người đó khởi hành từ điểm A lúc 21 giờ ngày 18 tháng 12.

Vậy người đó đến điểm B lúc giờ sáng ngày …………..

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

Tính : Cộng, trừ lần lượt các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải :

(dfrac{{ + begin{array}{*{20}{c}}{37}{45}end{array}}}{{,,,,82}}) (dfrac{{ – begin{array}{*{20}{c}}{52}{19}end{array}}}{{,,,,33}}) (dfrac{{ + begin{array}{*{20}{c}}{46}{54}end{array}}}{{,100}}) (dfrac{{ – begin{array}{*{20}{c}}{80}{26}end{array}}}{{,,,,54}})

Bài 2.

Phương pháp giải :

– Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.

– Muốn tìm số hạng còn lại, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Xem thêm:  Nước 40 độ là như thế nào

– Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải :

a) (x) 36 = 25

(x) = 25 + 36

(x) = 61.

b) (x) + 29 = 71

(x) = 71 29

(x) = 42.

c) 73 (x) = 24

(x) = 73 24

(x) = 49.

Bài 3.

Phương pháp giải :

Thực hiện lần lượt các phép tính rồi so sánh các kết quả.

Khoanh vào kết quả thích hợp với đề bài.

Lời giải :

a) 25 + 48 = 73 ; 37 + 39 = 76 ;

16 + 54 = 70 ; 41 + 33 = 74.

Ta có: 70 < 73 < 74 < 76.

Vậy phép cộng có kết quả lớn nhất là (37 + 39.)

b) 88 59 = 29 ; 62 46 = 16 ;

73 37 = 36 ; 50 24 = 26.

Ta có: 16 < 26 < 29 < 36.

Vậy phép trừ có kết quả bé nhất là (62 46.)

Bài 4.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Nữ : 26 người

Nam kém nữ : 8 người.

a) Nam : người ?

b) Tất cả : người ?

Muốn tìm số nam công nhân, ta lấy số nữ công nhân trừ đi 8 người.

Muốn tìm tổng số công nhân, ta lấy số nữ công nhân cộng với số nam công nhân vừa tìm được.

Lời giải :

a) Số nam công nhân trong xưởng may A là :

26 8 = 18 (người)

b) Tổng số công nhân trong xưởng may A là :

26 + 18 = 44 (người)

Đáp số : a) 18 người ;

b) 44 người.

Bài 5.

Phương pháp giải :

21 giờ = 9 giờ tối.

12 giờ kéo dài từ 9 giờ tối hôm trước đến 9 giờ sáng hôm sau.

Xem thêm:  Những điểm sáng phân khúc khách sạn trong mùa dịch

Lời giải :

Ta có: 21 giờ = 9 giờ tối.

12 giờ kéo dài từ 9 giờ tối hôm trước đến 9 giờ sáng hôm sau.

Do đó, nếu người đó khởi hành từ điểm A lúc 21 giờ ngày 18 tháng 12 thì sẽ đến điểm B lúc 9 giờ sáng ngày 19 tháng 12.

Vậy người đó đến điểm B lúc 9 giờ sáng ngày 19 tháng 12.

Video liên quan

Back to top button