Đề bài – bài tập 11 trang 68 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1

(eqalign{ & {x over {24}} = {y over {34}} = {{x + y} over {24 + 34}} = {{655,4} over {58}} = 11,3 cr & {x over {24}} = 11,3 Rightarrow x = 24.11,3 = 271,2 cr & {y over {34}} = 11,3 Rightarrow y = 34.11,3 = 384,2 cr} )

Đề bài

Hai thanh kim loại đồng chất có khối lượng tổng cộng 655,4 g và có thể tích lần lượt là 24 cm3, 34 cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam ?

Lời giải chi tiết

Gọi khối lượng hai thanh kim loại lần lượt là x, y (g) (Điều kiện: x, y > 0)

Ta có x + y = 655,4

Do thể tích tỉ lệ thuận với khối lượng nên ({x over {24}} = {y over {34}})

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

(eqalign{ & {x over {24}} = {y over {34}} = {{x + y} over {24 + 34}} = {{655,4} over {58}} = 11,3 cr & {x over {24}} = 11,3 Rightarrow x = 24.11,3 = 271,2 cr & {y over {34}} = 11,3 Rightarrow y = 34.11,3 = 384,2 cr} )

Vậy khối lượng hai thanh kim loại lần lượt là 271,2g và 384,2g.

Video liên quan

Xem thêm:  Language review 1 (1-2-3) trang 36 sgk tiếng anh 9 thí điểm
Back to top button