Đề bài – bài 7 trang 45 tài liệu dạy

(eqalign{ & M,,,,,,, + ,,,,,2HCl to MC{l_2} + {H_2} uparrow cr & {{0,25} over 2},, leftarrow ,,,,0,25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(mol) cr} )

Đề bài

Để hòa tan hoàn toàn 7g một kim loại hóa trị II cần dùng dung dịch axit có chứa 9,125g HCl. Xác định tên kim loại M.

Lời giải chi tiết

Số mol HCl là :

({n_{HCl}} = {{{m_{HCl}}} over {{M_{HCl}}}} = {{9,125} over {36,5}} = 0,25mol)

Phương trình hóa học ;

(eqalign{
& M,,,,,,, + ,,,,,2HCl to MC{l_2} + {H_2} uparrow cr
& {{0,25} over 2},, leftarrow ,,,,0,25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(mol) cr} )

(buildrel {{text{theo phương trình}}} over longrightarrow {n_M} = {{0,25} over 2} = 0,125mol)

(eqalign{ & {m_M} = {n_M}.{M_M} Rightarrow 7 = 0,125.{M_M}cr& Rightarrow {M_M} = 56 cr & Rightarrow M text{ là }Fe cr} )

Video liên quan

Xem thêm:  Mẫu thông báo kết luận kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới
Back to top button