Đề bài – bài 7 trang 219 sgk hóa học 12 nâng cao

(eqalign{& ZnS + 2HClbuildrel {} overlongrightarrow ZnC{l_2} + {H_2}S uparrow cr& ZnC{l_2}buildrel {đpdd} overlongrightarrow Zn + C{l_2} uparrow cr} )

Đề bài

Hãy thực hiện những biến đổi sau:

a) Từ bạc nitrat điều chế kim loại bạc bằng hai phương pháp.

b) Từ kẽm sunfua và kẽm cacbonat điều chế kim loại kẽm bằng hai phương pháp

c) Từ thiếc (IV) oxit điều chế kim loại thiếc

d) Từ chì sunfua điều chế kim loại chì.

Lời giải chi tiết

a) Từ bạc nitrat điều chế kim loại bạc bằng hai phương pháp.

+ Phương pháp 1: Điện phân:

(4AgN{O_3} + 2{H_2}Obuildrel {đpdd} over
longrightarrow 2Ag + {O_2} uparrow + 4HN{O_3})

+ Phương pháp 2: Nhiệt phân:

(2AgN{O_3}buildrel {{t^0}} over
longrightarrow 2Ag + {O_2} uparrow + 2N{O_2} uparrow )

b) Từ kẽm sunfua và kẽm cacbonat điều chế kim loại kẽm bằng hai phương pháp

* Từ (ZnS) điều chế (Zn) bằng 2 phương pháp

+ Phương pháp 1: Nung (ZnS) trong oxi. Dùng khí (CO) khử (ZnO) thu được (Zn).

(eqalign{
& ZnS +{3 over 2}{O_2}buildrel {{t^0}} over
longrightarrow ZnO + S{O_2} cr
& ZnO + CObuildrel {{t^0}} over
longrightarrow Zn + C{O_2} cr} )

+ Phương pháp 2: Hòa tan (ZnS) trong dung dịch (HCl), điện phân dung dịch (ZnCl_2) thu được (Zn).

(eqalign{
& ZnS + 2HClbuildrel {} over
longrightarrow ZnC{l_2} + {H_2}S uparrow cr
& ZnC{l_2}buildrel {đpdd} over
longrightarrow Zn + C{l_2} uparrow cr} )

* Từ (ZnCO_3)điều chế (Zn) bằng hai phương pháp tương tự (ZnS)

c) Từ thiếc (IV) oxit điều chế kim loại thiếc

Dùng khí (CO) khử (SnO_2) thu được (Sn ):

(Sn{O_2} + CObuildrel {{t^0}} over
longrightarrow Sn + C{O_2} uparrow )

Xem thêm:  Lịch đi học lại của học sinh cả nước mới nhất

d) Từ chì sunfua điều chế kim loại chì.

Nung (PbS) trong oxi. Dùng khí (CO) khử (PbO) thu được (Pb)

(eqalign{
& PbS + {3 over 2}{O_2}buildrel {{t^0}} over
longrightarrow PbO + S{O_2} cr
& PbO + CObuildrel {{t^0}} over
longrightarrow Pb + C{O_2} cr} )

Video liên quan

Back to top button