Đề bài – bài 6 trang 119 sgk hóa học 8

Theo phương trình (2): ({n_{Al}} = dfrac{2}{3}{n_{{H_2}}} = dfrac{2}{3}.1 = dfrac{2}{3},,mol to {m_{Al}} = dfrac{2}{3}.27 = 18,,gam)

Đề bài

Cho các kim loại kẽm nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng.

a. Viết các phương trình phản ứng.

b. Cho cùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với axit dư thì kim loại nào cho nhiều khí hiđro nhất?

c. Nếu thu được cùng một thể tích khí hiđro thì khối lượng kim loại nào nhỏ nhất?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

a. kim loại + axit muối + khí hidro

b. giả sử cùng một lượng mỗi kim loại là a (gam) => tính số mol của mỗi kim loại

=> dựa vào phương trình hóa học xem số molH2sinh ra ở phương trình nào nhiều nhất thì kim loại đó cho nhiều khí nhất.

c. giả sử cùng thu được 1 thể tích khíH2là 22,4 lít => số molH2

Dựa vào phương trình hóa học tính số mol và khối lượng các kim loại =>khối lượng kim loại nào nhỏ nhất

Lời giải chi tiết

a. Phương trình phản ứng:

Zn + H2SO4 loãng ZnSO4 + H2 (1)

2Al + 3H2SO4loãng Al2(SO4)3 + 3H2 (2)

Fe + H2SO4 loãngFeSO4 + H2 (3)

b. Giả sử khối lượng mỗi kim loại lấy phản ứng là a (gam)

Vậy số mol của Zn, Al và Fe lần lượt là:

({n_{Zn}} = dfrac{a}{{65}};{n_{Al}} = dfrac{a}{{27}};{n_{Fe}} = dfrac{a}{{56}},,,,(mol))

Zn + H2SO4loãng ZnSO4 + H2 (1)

(dfrac{a}{{65}}) (dfrac{a}{{65}}) (mol)

2Al + 3H2SO4loãng Al2(SO4)3 + 3H2 (2)

(dfrac{a}{{27}}) (dfrac{a}{{18}}) (mol)

Xem thêm:  "Nữ tiến sĩ" Nguyễn Thị Duệ

Fe + H2SO4 loãngFeSO4 + H2 (3)

(dfrac{a}{{56}}) (dfrac{a}{{56}}) (mol)

Ta thấy:(dfrac{a}{{18}} > dfrac{a}{{56}} > dfrac{a}{{65}})

=> vậy cùng một lượng kim loại tác dụng với lượng axit dư thì kim loại nhôm sẽ cho nhiều khí hiđro hơn.

c. Giả sử cùng thu được thể tích khí H2 là 22,4 lít

( to {n_{{H_2}}} = dfrac{{22,4}}{{22,4}} = 1,,mol)

Theo phương trình (1): ({n_{Zn}} = {n_{{H_2}}} = 1,,mol to {m_{Zn}} = 1.65 = 65,,gam)

Theo phương trình (2): ({n_{Al}} = dfrac{2}{3}{n_{{H_2}}} = dfrac{2}{3}.1 = dfrac{2}{3},,mol to {m_{Al}} = dfrac{2}{3}.27 = 18,,gam)

Theo phương trình (3): ({n_{F{text{e}}}} = {n_{{H_2}}} = 1,,mol to {m_{F{text{e}}}} = 56.1 = 56,,gam)

Vậy khối lượng kim loại nhỏ nhất là nhôm, tiếp theo là sắt và cuối cùng là kẽm.

Video liên quan

Back to top button