Đề bài – bài 6 trang 11 sgk toán 7 tập 2

b) Hãy nêu một số nhận xét từ bảng trên về con số con của (30) gia đình trong thôn (số con của các gia đình trong thôn chủ yếu thuộc vào khoảng nào ? Số gia đình đông con, tức (3) con trở lên chỉ chiếm một tỉ lệ bao nhiêu ?)

Đề bài

Kết quả điều tra về con của (30) gia đình thuộc một thôn được cho trong bảng (11):

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì ? Từ đó lập bảng “tần số”.

b) Hãy nêu một số nhận xét từ bảng trên về con số con của (30) gia đình trong thôn (số con của các gia đình trong thôn chủ yếu thuộc vào khoảng nào ? Số gia đình đông con, tức (3) con trở lên chỉ chiếm một tỉ lệ bao nhiêu ?)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Nhận biết dấu hiệu điều tra dựa vào đề bài.

– Quan sát bảng số liệu xem có những giá trị nào của dấu hiệu.

– Đếm xem mỗi giá trị xuất hiện bao nhiêu lần để tìm tần số.

Nhận xét: Số con của mỗi gia đình chủ yếu thuộc vào khoảng giá trịcó tần số lớn nhất.

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu: Số con của mỗi gia đình.

Bảng “tần số”:

b) Nhận xét:

– Số con của mỗi gia đình thuộc vào khoảng từ 0 đến 4 người con.

Xem thêm:  Chưa Bao Giờ - Tiên Tiên hợp âm

– Số con của mỗi gia đình chủ yếu là (2) con.

– Số gia đình đông con (từ (3) người con trở lên) là (7) chiếm tỉ lệ:(dfrac{7}{{30}})tức (23,33%).

Video liên quan

https://www.youtube.com/watch?v=Z2H2Yj46ISQ

Back to top button