Đề bài – bài 5 trang 87 sgk hoá học 9

Dẫn hỗn hợp khí CO và CO2 qua nước vôi trong dư thu được khí A là khí CO, trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất thì tỷ lệ thể tích cũng bằng tỷ lệ về số mol

Đề bài

Hãy xác định thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp CO và CO2, biết các số liệu thực nghiệm sau :

– Dẫn 16 lít hỗn hợp CO và CO2qua nước vôi trong dư thu được khí A.

– Để đốt cháy hoàn toàn khí A cần 2 lít khí oxi.

Các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Đối với chất khí, khi đo cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất thì trong phương trình hóa học, tỉ lệ về số mol cũng là tỉ lệ về thể tích khí.

– Khi dẫn hỗn hợp CO, CO2qua nước vôi trong dư, toàn bộ CO2bị hấp thụ hết do phản ứng với Ca(OH)2. Khí A là khí CO.

– Viết PTHH khi đốt cháy CO trong oxi. Đặt thể tích oxi vào và suy ra thể tích CO, từ đó tính được thể tích CO2 và tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

Lời giải chi tiết

Dẫn hỗn hợp khí CO và CO2 qua nước vôi trong dư thu được khí A là khí CO, trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất thì tỷ lệ thể tích cũng bằng tỷ lệ về số mol

Xem thêm:  Dùng serum bao lâu có tác dụng

Phương trình phản ứng đốt cháy khí A:

(2CO + {O_2}xrightarrow{{{t^0}}}2C{O_2})

Từ phương trình trên ta nhận thấy: ({n_{CO}} = 2{n_{{O_2}}})

( to {V_{CO}} = 2{V_{{O_2}}} = 2.2 = 4) (lít) (tỷ lệ về số mol cũng chính là tỷ lệ về thể tích)

( to % {V_{CO}} = frac{4}{{16}}.100% = 25% )

( to % {V_{C{O_2}}} = 100% – 25% = 75% )

Video liên quan

Back to top button