Đề bài – bài 5 trang 15 tài liệu dạy

(eqalign{ & ,,,,,,,,,,CaC{O_3}{,^{}},,to CaO,,,,,,,, + ,,,,,,,C{O_2} cr & text{phản ứng},,,,,;;;;;;{{4,25} over {56}},,,,,,,,,,,, leftarrow ,,{{4,25} over {56}},,,,,,,,(text{tấn} ,mol) cr & Rightarrow {n_{CaC{O_3}(pu),,,}} = ,{{4,25} over {56}},,(tan ,mol) cr & H = {{{n_{CaC{O_3},,(pu)}}} over {{n_{CaC{O_3},,(b{rm{d}})}}}},.100 cr & Rightarrow {n_{CaC{O_3},,(b{rm{d}})}} = {{100} over H}.{n_{CaC{O_3},,(pu)}},, = {{100} over {90}}.{{4,25} over {56}},,,(text{tấn} ,mol) cr} )

Đề bài

Một lò vôi thủ công ở Thái Bình sản xuất được 5 tấn vôi sống/mẻ. Hỏi công nhân cần cho vào lò bao nhiêu tấn đá vôi/mẻ. Biết hiệu suất của phản ứng là 90%, hàm lượng CaO trong vôi là 85%.

Lời giải chi tiết

Khối lượng CaO trong vôi là:

(eqalign{
& {m_{CaO}} = 5.{{85} over {100}} = 4,25,,(text{tấn} ) cr
& Rightarrow {n_{CaO}} = {{4,25} over {56}},,(text{tấn} ,mol) cr} )

Phương trình hóa học:

(eqalign{
& ,,,,,,,,,,CaC{O_3}{,^{}},,to CaO,,,,,,,, + ,,,,,,,C{O_2} cr
& text{phản ứng},,,,,;;;;;;{{4,25} over {56}},,,,,,,,,,,, leftarrow ,,{{4,25} over {56}},,,,,,,,(text{tấn} ,mol) cr
& Rightarrow {n_{CaC{O_3}(pu),,,}} = ,{{4,25} over {56}},,(tan ,mol) cr
& H = {{{n_{CaC{O_3},,(pu)}}} over {{n_{CaC{O_3},,(b{rm{d}})}}}},.100 cr
& Rightarrow {n_{CaC{O_3},,(b{rm{d}})}} = {{100} over H}.{n_{CaC{O_3},,(pu)}},, = {{100} over {90}}.{{4,25} over {56}},,,(text{tấn} ,mol) cr} )

Khối lượng đá vôi cần dùng là:

({m_{CaC{O_3},,(bd)}},, = ,100.left( {dfrac{{100}}{{90}}.dfrac{{4,25}}{{56}}} right)approx 8,43,(text{tấn} ))

Video liên quan

Xem thêm:  Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Hải Dương 2021
Back to top button