Đề bài – bài 46 trang 44 vở bài tập toán 9 tập 1

b) (sqrt {ax} – sqrt {by} + sqrt {bx} – sqrt {ay} )( = sqrt {ax} + sqrt {bx} – left( {sqrt {by} + sqrt {ay} } right))

Đề bài

Phân tích thành nhân tử (với các số x, y, a, b không âm và (a ge b))

a) (xy – ysqrt x + sqrt x – 1)

b) (sqrt {ax} – sqrt {by} + sqrt {bx} – sqrt {ay} )

c) (sqrt {a + b} + sqrt {{a^2} – {b^2}} )

d) (12 – sqrt x – x)

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử : Tách, nhóm các hạng tử; đặt nhân tử chung

Lời giải chi tiết

a) (xy – ysqrt x + sqrt x – 1)( = ysqrt x left( {sqrt x – 1} right) + left( {sqrt x – 1} right))

( = left( {sqrt x – 1} right)left( {ysqrt x + 1} right))

b) (sqrt {ax} – sqrt {by} + sqrt {bx} – sqrt {ay} )( = sqrt {ax} + sqrt {bx} – left( {sqrt {by} + sqrt {ay} } right))

( = sqrt a sqrt x + sqrt b sqrt x – left( {sqrt {by} + sqrt {ay} } right))

( = sqrt x left( {sqrt a + sqrt b } right) – sqrt y left( {sqrt b + sqrt a } right))

( = left( {sqrt a + sqrt b } right)left( {sqrt x – sqrt y } right))

c) (sqrt {a + b} + sqrt {{a^2} – {b^2}} )( = sqrt {a + b} + sqrt {left( {a + b} right)left( {a – b} right)} )

( = sqrt {a + b} + sqrt {a + b} sqrt {a – b} )

( = sqrt {a + b} left( {1 + sqrt {a – b} } right))

d) (12 – sqrt x – x)

( = 12 – 4sqrt x + 3sqrt x – {left( {sqrt x } right)^2})

( = 4left( {3 – sqrt x } right) + sqrt x left( {3 – sqrt x } right))

Xem thêm:  Phở tiếng Nhật là gì

( = left( {3 – sqrt x } right)left( {4 + sqrt x } right))

Video liên quan

Back to top button