Đề bài – bài 4 trang 78 tài liệu dạy

Biết rằng nhôm có hóa trị III, oxi hóa trị II, hiđro hóa trị I, nhóm … hóa trị II, em hãy lập phương trình hóa học từ các sơ đồ phản ứng hóa học sau ( bằng cách xác định chỉ số x, y rồi cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố):

Đề bài

Biết rằng nhôm có hóa trị III, oxi hóa trị II, hiđro hóa trị I, nhóm … hóa trị II, em hãy lập phương trình hóa học từ các sơ đồ phản ứng hóa học sau ( bằng cách xác định chỉ số x, y rồi cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố):

(eqalign{ & a),,Al + {O_2} cdot cdot to A{l_x}{O_y} cr & b),,,Al + HCl cdot cdot to AlC{l_x} + {H_2} cr & c),,,A{l_2}{O_3} + {H_2}S{O_4} cdot cdot to A{l_x}{left( {S{O_4}} right)_y} + {H_2}O cr} )

Lời giải chi tiết

a) Xác định x, y:

Công thức hóa học: (mathop {A{l_x}}limits^{III} mathop {{O_y}}limits^{II} )

Theo qui tắc hóa trị: (III.x = II.y Rightarrow {x over y} = {{II} over {III}} = {2 over 3})

Chọn (left{ matrix{ x = 2 hfill cr y = 3 hfill cr} right.)

Phương trình hóa học: (4Al + 3{O_2} to 2A{l_2}{O_3})

b) Xác định x:

Công thức hóa học: (mathop {Al}limits^{III} mathop {C{l_x}}limits^I )

Theo qui tắc hóa trị: (III.1 = I.x Rightarrow x = 3)

Phương trình hóa học: (2Al + 3C{l_2} to 2AlC{l_3})

c) Xác định x, y:

Công thức hóa học: (mathop {A{l_x}}limits^{III} mathop {{{left( {S{O_4}} right)}_y}}limits^{II} )

Theo qui tắc hóa trị: (III.x = II.y Rightarrow {x over y} = {{II} over {III}} = {2 over 3})

Chọn (left{ matrix{ x = 2 hfill cr y = 3 hfill cr} right.)

Xem thêm:  Thông tin mới nhất về việc công trình xây dựng được thi công sau ngày 15/9 trên địa bàn Tp.HCM

Phương trình hóa học: (A{l_2}{O_3} + 3{H_2}S{O_4} to A{l_2}{left( {S{O_4}} right)_3} + 3{H_2}O)

Video liên quan

Back to top button