Đề bài – bài 4 trang 100 tài liệu dạy

(eqalign{ & 2KCl{O_3} to 2KCl + 3{O_2} cr & ,{{0,36.2} over 2},,, leftarrow 0,36,, to ,,{{0,36.3} over 2},,(mol) cr & Rightarrow left{ matrix{ {n_{KCl{O_3}}} = {{0,36.2} over 2},,, = 0,36,,mol hfill cr {n_{{O_2}}} = ,{{0,36.3} over 2}, = 0,54,,mol hfill cr} right. cr & {m_{KCl{O_3}}} = {n_{KCl{O_3}}}.{M_{KCl{O_3}}}cr&;;;;;;;;;;;,,= 0,36.122,5 = 44,1,,(g) cr & {V_{{O_2}}} = 22,4.{n_{{O_2}}} = 22,4.0,54 cr&;;;;;,,= 12,096,,,,(l) cr} )

Đề bài

Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách nung nóng kali clorat:

(KCl{O_3} cdot cdot cdot > KCl + {O_2})

Hãy hoàn thành phương trình hóa học (PTHH) và trả lời những câu hỏi sau:

a) Muốn điều chế 6,72 lít khí oxi ở đktc cần dùng bao nhiêu gam KClO3?

b) Nếu có 2,4 mol KClO3 tham gia phản ứng, sẽ thu được bao nhiêu mol chất rắn và chất khí?

c) Nếu có 22,05 gam KClO3 tham gia phản ứng, sẽ thu được bao nhiêu mol chất rắn và chất khí?

d) Nếu có 26,82 gam KCl tạo thành, hãy tính khối lượng KClO3 cần dùng và thể tích khí oxi sinh ra ở đktc.

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học: (2KCl{O_3} to 2KCl + 3{O_2})

a) Số mol O2 thu được là: ({n_{{O_2}}} = {{6,72} over {22,4}} = 0,3,,mol)

Cách 1: Phương trình hóa học:

(eqalign{ & 2KCl{O_3} to 2KCl + 3{O_2} cr & ,,,,,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3,,,,,,,,(mol) cr & ,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,3,,,,,(mol) cr & {x over 2} = {{0,3} over 3} Rightarrow x = 0,2,,mol cr & {m_{KCl{O_3}}} = {n_{KCl{O_3}}}.{M_{KCl{O_3}}} cr&;;;;;;;;;;;;= 0,2.122,5 = 24,5,,(g) cr} )

Cách 2: Phương trình hóa học:

(eqalign{ & 2KCl{O_3} to 2KCl + 3{O_2} cr & {{0,3.2} over 3},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, leftarrow ,,0,3,,,,,(mol) cr & Rightarrow {n_{KCl{O_3}}} = {{0,3.2} over 3} = 0,2,,mol cr & {m_{KCl{O_3}}} = {n_{KCl{O_3}}}.{M_{KCl{O_3}}} cr&;;;;;;;;;;;;,= 0,2.122,5 = 24,5,,(g) cr} )

Xem thêm:  Cách mở khóa iphone 5 khi quên mật khẩu

b) Cách 1: Phương trình hóa học:

(eqalign{ & 2KCl{O_3} to 2KCl + 3{O_2} cr & ,,,,,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2,,,,,,,,,,,,,,,,3,,,,,,,,(mol) cr & ,,,,,2,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x,,,,,,,,,,,,,,,y,,,,,,,,(mol) cr & Rightarrow left{ matrix{ {{2,4} over 2} = {x over 2} Rightarrow x = 2,4,,mol hfill cr {{2,4} over 2} = {y over 3} Rightarrow y = 3,6,,mol hfill cr} right. cr} )

Chất rắn thu được là KCl: 2,4 mol; chất khí thu được là O2 : 3,6 mol

Cách 2: Phương trình hóa học:

(eqalign{ & 2KCl{O_3} to 2KCl + 3{O_2} cr & 2,4,,, to ,,,,,,{{2,4.2} over 2},, to ,,{{2,4.3} over 2},,,,,,,,(mol) cr & Rightarrow left{ matrix{ {n_{KCl}} = {{2,4.2} over 2} = 2,4,,mol hfill cr {n_{{O_2}}} = {{2,4.3} over 2} = 3,6,,mol hfill cr} right. cr} )

Chất rắn thu được là KCl: 2,4 mol; chất khí thu được là O2 : 3,6 mol

c) Số mol KClO3 cần dùng là: ({n_{KCl{O_3}}} = {{{m_{KCl{O_3}}}} over {{M_{KCl{O_3}}}}} = {{22,05} over {122,5}} = 0,18,,mol)

Phương trình hóa học:

(eqalign{ & 2KCl{O_3} to 2KCl + 3{O_2} cr &0,18,,, to ,,,,,,{{0,18.2} over 2},, to {{0,18.3} over 2},(mol) cr & Rightarrow left{ matrix{ {n_{KCl}} = {{0,18.2} over 2} = 0,18,,mol hfill cr {n_{{O_2}}} = {{0,18.3} over 2} = 0,27,,mol hfill cr} right. cr} )

Chất rắn thu được là KCl: 0,18 mol; chất khí thu được là O2 : 0,27 mol

d) Số mol KCl là: ({n_{KCl}} = {{{m_{KCl}}} over {{M_{KCl}}}} = {{26,82} over {74,5}} = 0,36,,mol)

Phương trình hóa học:

(eqalign{ & 2KCl{O_3} to 2KCl + 3{O_2} cr & ,{{0,36.2} over 2},,, leftarrow 0,36,, to ,,{{0,36.3} over 2},,(mol) cr & Rightarrow left{ matrix{ {n_{KCl{O_3}}} = {{0,36.2} over 2},,, = 0,36,,mol hfill cr {n_{{O_2}}} = ,{{0,36.3} over 2}, = 0,54,,mol hfill cr} right. cr & {m_{KCl{O_3}}} = {n_{KCl{O_3}}}.{M_{KCl{O_3}}}cr&;;;;;;;;;;;,,= 0,36.122,5 = 44,1,,(g) cr & {V_{{O_2}}} = 22,4.{n_{{O_2}}} = 22,4.0,54 cr&;;;;;,,= 12,096,,,,(l) cr} )

Xem thêm:  Chính tả - tuần 22 trang 16 vở bài tập (vbt) tiếng việt 2 tập 2

Video liên quan

Back to top button