Đề bài – bài 35.19 trang 87 sbt hóa học 12

(eqalign{& CuC{O_3}.Cu{(OH)_2}buildrel {{t^0}} overlongrightarrow 2CuO + C{O_2} + {H_2}O cr& CuO + {H_2}buildrel {{t^0}} overlongrightarrow Cu + {H_2}O cr} )

Đề bài

Malachit có công thức hoá học là CuCO3.Cu(OH)2. Trình bày các phương pháp điều chế Cu từ chất này.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Dựa vào lí thuyết về đồng và hợp chất của đồng.

Lời giải chi tiết

Cách 1:

(eqalign{
& CuC{O_3}.Cu{(OH)_2}buildrel {{t^0}} over
longrightarrow 2CuO + C{O_2} + {H_2}O cr
& CuO + {H_2}buildrel {{t^0}} over
longrightarrow Cu + {H_2}O cr} )

Cách 2:

(eqalign{
& CuC{O_3}.Cu{(OH)_2} + 4HCl to 2CuC{l_2} + C{O_2} + 3{H_2}O cr
& CuC{l_2}buildrel {dp{rm{dd}}} over
longrightarrow Cu + C{l_2} cr} )

Video liên quan

Xem thêm:  Báo cáo cá nhân điển hình tiên tiến 2022
Back to top button