Đề bài – bài 22 trang 84 sgk toán 9 tập 1

Chú ý sai lầm:Một số bạn từ (25^{circ}

Đề bài

So sánh:

a)(sin 20^{circ})và(sin 70^{circ})

b)(cos 25^{circ})và(cos 63^{circ}15′)

c)(tan 73^{circ}20′)và(tan 45^{circ})

d)(cot 2^{circ})và(cot 37^{circ}40′)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Nếu (0^o < alpha , beta < 90^o) thì:

+)(alpha < beta Rightarrow sin alpha < sin beta)

+)(alpha < beta Rightarrowcos alpha > cos beta).

+)(alpha < beta Rightarrowtan alpha < cos beta).

+) (alpha < beta Rightarrowcot alpha > cot beta).

Lời giải chi tiết

a) Vì(20^{circ}< 70^{circ})nên(sin 20^{circ}< sin 70^{circ})(góc tăng, sin tăng)

b) Vì(25^{circ}< 63^{circ})nên(cos 25^{circ}> cos 63^{circ}15′)(góc tăng, cos giảm)

c) Vì(73^{circ}20′> 45^{circ})nên(tan 73^{circ}20′> tan 45^{circ})(góc tăng, tan tăng)

d) Vì(2^{circ}< 37^{circ}40′)nên(cot 2^{circ}> cot 37^{circ}40′)(góc tăng, cot giảm )

Chú ý sai lầm:Một số bạn từ (25^{circ}< 63^{circ}15′) ở câu b suy ra (cos25^{circ}< cos 63^{circ}15′) là sai vì khi góc (alpha)tăng từ (0^{circ})đến(90^{circ})thì (cosalpha)giảm.

Video liên quan

Xem thêm:  Đề bài - bài 15.5 trang 18 sbt hóa học 9
Back to top button