Đề bài – bài 16.6 trang 40 sbt vật lí 11

Khi hiệu điện thế UAKgiữa anôt A và catôt K của điôt chân không tăng đến một giá trị dương đủ lớn, thì điện trường giữa anôt A và catôt K đủ mạnh và làm cho mọi êlectron phát ra từ catôt K đều bị hút cả về anôt A. Vì thế. cường độ dòng điện IAchạy qua điôt này khi đó không tăng nữa và đạt giá trị bão hoà.

Đề bài

Tại sao khi hiệu điện thế UAKgiữa hai cực anôt A và catôt K của điôt chân không tăng đến một giá trị dương đủ lớn thì cường độ dòng điện IAchạy qua điôt này không tăng nữa và đạt giá trị bão hoà ?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức về dòng điện trong chân không.

Lời giải chi tiết

Khi hiệu điện thế UAKgiữa anôt A và catôt K của điôt chân không tăng đến một giá trị dương đủ lớn, thì điện trường giữa anôt A và catôt K đủ mạnh và làm cho mọi êlectron phát ra từ catôt K đều bị hút cả về anôt A. Vì thế. cường độ dòng điện IAchạy qua điôt này khi đó không tăng nữa và đạt giá trị bão hoà.

Video liên quan

Xem thêm:  Đề bài - giải câu 4 trang 90 sbt địa 10
Back to top button