Đề bài – bài 14 trang 210 sgk vật lí 10

Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 20oC. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105J/kg và nhiệt dung riêng của nước là 4 180 J/(kg.K).

Đề bài

Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 20oC. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105J/kg và nhiệt dung riêng của nước là 4 180 J/(kg.K).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Nhiệt lượng Q cần cung cấp cho chất rắn trong quá trình nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy:Q =λm

trong đó: m là khối lượng của chất rắn,λ là nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn và đo bằng J/kg.

– Nhiệt lượng mà một lượng chất rắn hoặc lỏng thu vào hay toả ra khi thay đổi nhiệt độ được tính bằng công thức: Q =mc.t

trong đó: m là khối lượng (kg); c là nhiệt dung riêng của chất (J/kg.K);t là độ biến thiên nhiệt độ (C hoặc K)

Lời giải chi tiết

Ta có: m = 4 kg;λ =3,4.105J/kg; c =4 180 J/(kg.K).

– Nhiệt lượng cần cung cấp cho khối đá ởoC đểtan hoàn toàn thành nước ở oClà:

({Q_1}; = lambda m = {3,4.10^5}.4 = {13,6.10^5};left( J right))

– Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở oCtăng lên 2oClà:

({Q_2}; = mcDelta t = 4.4180.left( {20 – 0} right) = 334400{rm{ }}left( J right))

– Nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá ở oCđể chuyển nó thành nước ở 2oClà:

Xem thêm:  Đan Nguyên - Anh Là Ai (tác giả Việt Khang) -

(Q = {Q_{1;}} + {rm{ }}{Q_2}; = {13,6.10^5} + 334400 = 1694400J )(= 1694,4;left( {kJ} right))

Video liên quan

Back to top button