Đề bài – bài 1 trang 166 sgk hóa học 12

(Cubuildrel {left( 1 right)} overlongrightarrow CuSbuildrel {left( 2 right)} overlongrightarrow Cu{left( {N{O_3}} right)_2}buildrel {left( 3 right)} overlongrightarrow Cu{left( {OH} right)_2})

Đề bài

Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển đổi sau :

(Cubuildrel {left( 1 right)} over
longrightarrow CuSbuildrel {left( 2 right)} over
longrightarrow Cu{left( {N{O_3}} right)_2}buildrel {left( 3 right)} over
longrightarrow Cu{left( {OH} right)_2})

(buildrel {left( 4 right)} over
longrightarrow CuC{l_2}buildrel {left( 5 right)} over
longrightarrow Cu)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

(1) Cu + S(xrightarrow{{{t^0}}})CuS

(2) 3CuS + 14HNO3 3Cu(NO3)2 +3H2SO4 + 8NO + 4H2O

(3) Cu(NO3)2+ 2NaOH Cu(OH)2 + 2NaNO3

(4) Cu(OH)2 +2HCl CuCl2 + 2H2O

(5) CuCl2 (xrightarrow{{đp{text{dd}}}})Cu + Cl2.

Video liên quan

Xem thêm:  Các trường đào tạo kỹ sư
Back to top button