Đề bài – bài 1 trang 16 tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 12 bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp.

Đề bài

Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 12 bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp.

Lời giải chi tiết

(A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11})

Video liên quan

Xem thêm:  Cách vẽ ngũ giác đều nội tiếp đường tròn
Back to top button