Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đổi mới Công đoàn trong tình hình mới 2022

Vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết đổi mới hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết thể lệ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đổi mới công tác Đoàn trong tình hình mới năm 2022 cùng với gợi ý đáp án tìm hiểu Nghị quyết đổi mới công tác Đoàn trong tình hình mới, mời các bạn cùng theo dõi .

Hội thi được triển khai nhằm tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 02 / NQ-TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

1. Đáp án đề thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết đổi mới của Công đoàn Việt Nam

Câu 01. Nghị quyết 02-NQ / TW đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 phấn đấu bao nhiêu công đoàn viên?

A. Có 16 triệu đoàn viên; Nơi không có tổ chức đại diện của người lao động thì đa số người lao động có thể tập hợp và tham gia một số hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

B. Có 16,5 triệu đoàn viên; Nơi không có tổ chức đại diện của người lao động thì đa số người lao động có thể tập hợp và tham gia một số hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

C. Có 17 triệu đoàn viên; Nơi không có tổ chức đại diện của người lao động thì đa số người lao động có thể tập hợp và tham gia một số hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Câu 02. Nội dung nào sau đây là một trong những nội dung của nhiệm vụ, giải pháp thứ hai về tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 02-NQ / TW ??

A. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài chính, tài sản công đoàn, ưu tiên nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

B. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm về số lượng, chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, nhiệt tình, trách nhiệm, uy tín, có khả năng đối thoại, lãnh đạo, truyền cảm hứng và tập hợp, đoàn kết người lao động. Người đứng đầu tổ chức công đoàn phải là người có uy tín, hiểu biết sâu và có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác vận động quần chúng, nhất là công tác vận động công nhân, viên chức và chủ doanh nghiệp.

C. Thường xuyên, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động để chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động; kịp thời giám sát, giải quyết và đề xuất giải quyết những vấn đề bức xúc của CNVCLĐ; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Câu 03. Theo Nghị quyết số 02-NQ / TW: Cần tăng cường tuyên truyền cho những đối tượng nhận diện có hành vi lợi dụng việc thành lập và hoạt động của tổ chức công nhân tại doanh nghiệp để xâm phạm an ninh quốc gia, gây thiệt hại về tính mạng. Bảo vệ?

A. Đối với người sử dụng lao động, người lao động, người lao động

B. Đối với công nhân, người lao động

C. Đối với người sử dụng lao động

Câu 04. Theo Nghị quyết số 02-NQ / TW: Vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn phải xử lý như thế nào?

A. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh.

B. Khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại.

C. Xử lý nghiêm minh.

Câu 05. Theo Nghị quyết số 02-NQ / TW: Các cơ quan quản lý nhà nước chủ động phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động và công đoàn với ai?

A. Công đoàn

B. Doanh nghiệp

C. Công đoàn và người lao động

Câu 06. Theo Nghị quyết 02-NQ / TW: Trong giải pháp “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới”, Công đoàn chủ động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. ?

A. Doanh nghiệp.

B. Cơ quan hành chính sự nghiệp.

C. Đơn vị sự nghiệp công lập

Câu 07. Theo Nghị quyết số 02-NQ / TW: Sau hơn 90 năm hình thành và phát triển, sau 35 năm đổi mới, Công đoàn Việt Nam đã đạt được kết quả nào sau đây?

A. Tổ chức công đoàn được củng cố và phát triển, số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng nhanh, đội ngũ cán bộ phát triển cả về số lượng và chất lượng.

B. Phối hợp hiệu quả hơn với chính quyền các cấp, các tổ chức và người sử dụng lao động, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

C. Tất cả các điều trên.

Câu 08. Nghị quyết 02-NQ / TW đề ra mục tiêu cụ thể: Đến năm 2023, có bao nhiêu doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn được ký thỏa ước lao động tập thể?

A. Trên 65%

B. Trên 70%

C. Trên 75%

Câu hỏi 09. Theo Nghị quyết 02-NQ / TW: Xác định nội dung, mục tiêu hoạt động; xây dựng niềm tin, tạo sự gắn bó giữa người lao động và tổ chức công đoàn để Công đoàn Việt Nam thực sự là tổ chức của người lao động, của người lao động và vì người lao động. Công đoàn các cấp dựa trên cơ sở:

A. Nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ

B. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động

C. Nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ.

Câu 10. Theo Nghị quyết số 02-NQ / TW: Ở những ngành, địa phương có đông công nhân lao động, Công đoàn nên thành lập trung tâm nào để hỗ trợ người lao động?

A. Trung tâm tư vấn nhân viên

B. Trung tâm hỗ trợ nhân viên

C. Trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động

Câu 11. Nghị quyết số 02-NQ / TW đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

A. 05 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

B. 06 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

C. 07 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Câu 12. Theo Nghị quyết số 02-NQ / TW: Công đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng nào?

A. Khoa học, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ.

B. Sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ

C. Dân chủ, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên và người lao động

Câu 13. Theo Nghị quyết số 02-NQ / TW: Công đoàn thường xuyên, tích cực phối hợp với ai để chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền lợi của người lao động?

A. Người sử dụng lao động

B. VCCI

C. Hiệp hội doanh nghiệp

Câu 14. Theo Nghị quyết 02-NQ / TW: Xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh hiện đại đáp ứng yêu cầu tình hình mới là trách nhiệm của ai?

A. Trách nhiệm của Đảng và tổ chức công đoàn

B. Là trách nhiệm của Đảng và hệ thống chính trị

C. Là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Câu 15. Theo Nghị quyết 02-NQ / TW: Công đoàn phải phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ai?

A. Người sử dụng lao động

B. Đoàn viên, người lao động

C. Cơ quan quản lý nhà nước

2. Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đổi mới tổ chức Công đoàn trong tình hình mới 2022

Thí sinh dự thi cán bộ công đoàn chuyên trách hoặc kiêm nhiệm; Công đoàn viên, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn các cấp Công đoàn trong tỉnh, người trong Ban Tổ chức Hội thi không được tham gia.

Thời gian diễn ra Cuộc thi từ ngày 20/4 đến 20/5/2022, dự kiến ​​ngày 1/6/2022 sẽ tổng kết và trao giải Cuộc thi.

Về cơ cấu giải thưởng Cuộc thi dành cho các cá nhân gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích; Đối với tập thể, Ban Tổ chức trao giải cho tập thể có thành tích là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có số lượng đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đăng ký dự thi nhiều nhất, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Bộ có nhiều bài thi chất lượng, nằm trong tốp 20 trong tốp 20 bài thi đạt điểm cao nhất.

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác tại chuyên mục Văn học – Tài liệu của Dữ liệu lớn.

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đổi mới Công đoàn trong tình hình mới 2022❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đổi mới Công đoàn trong tình hình mới 2022” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đổi mới Công đoàn trong tình hình mới 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đổi mới Công đoàn trong tình hình mới 2022” bạn nhé.

Xem thêm:  Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý THPT Nội dung 1

Bài viết “Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đổi mới Công đoàn trong tình hình mới 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-04-24 22:08:34. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Đáp án cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đổi mới Công đoàn trong tình hình mới 2022
#Đáp #án #cuộc #thi #tìm #hiểu #Nghị #quyết #đổi #mới #Công #đoàn #trong #tình #hình #mới

Mới đây, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết thể lệ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đổi mới Công đoàn trong tình hình mới 2022 cùng với gợi ý đáp án tìm hiểu Nghị quyết đổi mới Công đoàn trong tình hình mới, mời các bạn cùng theo dõi.
Cuộc thi được triển khai nhằm tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 02/NQ-TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
1. Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới hoạt động của Công đoàn Việt Nam
Câu 01. Nghị quyết số 02-NQ/TW đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 phấn đấu có bao nhiêu đoàn viên công đoàn?
A. Có 16 triệu đoàn viên công đoàn; nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động của Công đoàn Việt Nam.
B. Có 16,5 triệu đoàn viên công đoàn; nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động của Công đoàn Việt Nam.
C. Có 17 triệu đoàn viên công đoàn; nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động của Công đoàn Việt Nam.
Câu 02. Nội dung nào sau đây là một trong các nội dung thuộc nhiệm vụ, giải pháp thứ 2 về tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 02-NQ/TW??
A. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài chính, tài sản công đoàn, ưu tiên nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động.
B. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm về số lượng, chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động. Người đứng đầu tổ chức công đoàn phải có uy tín cao, am hiểu sâu sắc và có kinh nghiệm thực tiễn về công tác vận động quần chúng, nhất là vận động công nhân, người lao động và chủ doanh nghiệp.
C. Thường xuyên, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động; kịp thời giám sát, giải quyết và kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân, người lao động; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.
Câu 03. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Cần tăng cường tuyên truyền cho ai nhận diện các hành vi lợi dụng việc thành lập và hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp để xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh, trật tự?
A. Cho người sử dụng lao động, công nhân, người lao động
B. Cho công nhân, người lao động
C. Cho người sử dụng lao động
Câu 04. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn cần được xử lý như thế nào?
A. Chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm.
B. Khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại.
C. Xử lý nghiêm.
Câu 05. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Cơ quan quản lý nhà nước tích cực phối hợp với ai để tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn
A. Công đoàn
B. Doanh nghiệp
C. Công đoàn và người lao động
Câu 06. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Trong giải pháp “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới”, Công đoàn tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại đâu?
A. Doanh nghiệp.
B. Cơ quan hành chính sự nghiệp.
C. Đơn vị sự nghiệp công lập
Câu 07. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Trải qua hơn 90 năm hình thành và phát triển, sau 35 năm đổi mới đất nước, Công đoàn Việt Nam đã đạt được những kết quả nào sau đây?
A. Tổ chức công đoàn được củng cố, phát triển, số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng nhanh, đội ngũ cán bộ phát triển cả về số lượng và chất lượng.
B. Phối hợp ngày càng hiệu quả với các cấp chính quyền, các tổ chức và người sử dụng lao động, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
C. Tất cả các nội dung trên.
Câu 08. Nghị quyết số 02-NQ/TW đề ra mục tiêu cụ thể: Đến năm 2023 phấn đấu có bao nhiêu doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể?
A. Trên 65%
B. Trên 70%
C. Trên 75%
Câu 09. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Để xác định nội dung và mục tiêu hoạt động; xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức công đoàn để Công đoàn Việt Nam thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động. Công đoàn các cấp căn cứ vào:
A. Nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động
B. Việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
C. Nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
Câu 10. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Ở những ngành, địa phương có đông công nhân, người lao động thì Công đoàn cần thành lập trung tâm gì để hỗ trợ người lao động?
A. Trung tâm tư vấn người lao động
B. Trung tâm hỗ trợ người lao động
C. Trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động
Câu 11. Nghị quyết số 02-NQ/TW đề ra mấy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:
A. 05 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
B. 06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
C. 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
Câu 12. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Công đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng như thế nào?
A. Khoa học, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động
B. Sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động
C. Dân chủ, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động
Câu 13. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Công đoàn thường xuyên, chủ động phối hợp với ai để chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động?
A. Người sử dụng lao động
B. VCCI
C. Hội doanh nghiệp
Câu 14. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của ai?
A. Là trách nhiệm của Đảng và tổ chức công đoàn
B. Là trách nhiệm của Đảng và hệ thống chính trị
C. Là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Câu 15. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Công đoàn phải phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ai?
A. Chủ sử dụng lao động
B. Đoàn viên, người lao động
C. Cơ quan quản lý nhà nước
2. Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đổi mới Công đoàn trong tình hình mới 2022
Đối tượng dự thi cán bộ công đoàn chuyên trách hoặc không chuyên trách; đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thuộc các cấp công đoàn trong tỉnh, những người trong Ban Tổ chức cuộc thi không được tham gia.
Thời gian diễn ra Cuộc thi từ ngày 20.4 đến ngày 20.5.2022, dự kiến ngày 1.6.2022 tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi.
Về cơ cấu giải thưởng Cuộc thi đối với cá nhân gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích; đối với tập thể Ban Tổ chức trao giải cho tập thể có thành tích Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có số đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia đăng ký dự thi nhiều nhất, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có nhiều bài thi chất lượng, xếp ở các thứ hạng cao nằm trong top 20 bài thi điểm cao nhất.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Văn học – Tài liệu của ABC Land.

Xem thêm:  Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học số 32/2011/TT-BGDĐT

#Đáp #án #cuộc #thi #tìm #hiểu #Nghị #quyết #đổi #mới #Công #đoàn #trong #tình #hình #mới

Mới đây, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết thể lệ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đổi mới Công đoàn trong tình hình mới 2022 cùng với gợi ý đáp án tìm hiểu Nghị quyết đổi mới Công đoàn trong tình hình mới, mời các bạn cùng theo dõi.
Cuộc thi được triển khai nhằm tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 02/NQ-TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
1. Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới hoạt động của Công đoàn Việt Nam
Câu 01. Nghị quyết số 02-NQ/TW đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 phấn đấu có bao nhiêu đoàn viên công đoàn?
A. Có 16 triệu đoàn viên công đoàn; nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động của Công đoàn Việt Nam.
B. Có 16,5 triệu đoàn viên công đoàn; nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động của Công đoàn Việt Nam.
C. Có 17 triệu đoàn viên công đoàn; nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động của Công đoàn Việt Nam.
Câu 02. Nội dung nào sau đây là một trong các nội dung thuộc nhiệm vụ, giải pháp thứ 2 về tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 02-NQ/TW??
A. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài chính, tài sản công đoàn, ưu tiên nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động.
B. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm về số lượng, chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động. Người đứng đầu tổ chức công đoàn phải có uy tín cao, am hiểu sâu sắc và có kinh nghiệm thực tiễn về công tác vận động quần chúng, nhất là vận động công nhân, người lao động và chủ doanh nghiệp.
C. Thường xuyên, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động; kịp thời giám sát, giải quyết và kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân, người lao động; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.
Câu 03. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Cần tăng cường tuyên truyền cho ai nhận diện các hành vi lợi dụng việc thành lập và hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp để xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh, trật tự?
A. Cho người sử dụng lao động, công nhân, người lao động
B. Cho công nhân, người lao động
C. Cho người sử dụng lao động
Câu 04. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn cần được xử lý như thế nào?
A. Chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm.
B. Khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại.
C. Xử lý nghiêm.
Câu 05. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Cơ quan quản lý nhà nước tích cực phối hợp với ai để tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn
A. Công đoàn
B. Doanh nghiệp
C. Công đoàn và người lao động
Câu 06. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Trong giải pháp “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới”, Công đoàn tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại đâu?
A. Doanh nghiệp.
B. Cơ quan hành chính sự nghiệp.
C. Đơn vị sự nghiệp công lập
Câu 07. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Trải qua hơn 90 năm hình thành và phát triển, sau 35 năm đổi mới đất nước, Công đoàn Việt Nam đã đạt được những kết quả nào sau đây?
A. Tổ chức công đoàn được củng cố, phát triển, số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng nhanh, đội ngũ cán bộ phát triển cả về số lượng và chất lượng.
B. Phối hợp ngày càng hiệu quả với các cấp chính quyền, các tổ chức và người sử dụng lao động, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
C. Tất cả các nội dung trên.
Câu 08. Nghị quyết số 02-NQ/TW đề ra mục tiêu cụ thể: Đến năm 2023 phấn đấu có bao nhiêu doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể?
A. Trên 65%
B. Trên 70%
C. Trên 75%
Câu 09. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Để xác định nội dung và mục tiêu hoạt động; xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức công đoàn để Công đoàn Việt Nam thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động. Công đoàn các cấp căn cứ vào:
A. Nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động
B. Việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
C. Nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
Câu 10. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Ở những ngành, địa phương có đông công nhân, người lao động thì Công đoàn cần thành lập trung tâm gì để hỗ trợ người lao động?
A. Trung tâm tư vấn người lao động
B. Trung tâm hỗ trợ người lao động
C. Trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động
Câu 11. Nghị quyết số 02-NQ/TW đề ra mấy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:
A. 05 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
B. 06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
C. 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
Câu 12. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Công đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng như thế nào?
A. Khoa học, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động
B. Sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động
C. Dân chủ, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động
Câu 13. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Công đoàn thường xuyên, chủ động phối hợp với ai để chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động?
A. Người sử dụng lao động
B. VCCI
C. Hội doanh nghiệp
Câu 14. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của ai?
A. Là trách nhiệm của Đảng và tổ chức công đoàn
B. Là trách nhiệm của Đảng và hệ thống chính trị
C. Là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Câu 15. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Công đoàn phải phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ai?
A. Chủ sử dụng lao động
B. Đoàn viên, người lao động
C. Cơ quan quản lý nhà nước
2. Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đổi mới Công đoàn trong tình hình mới 2022
Đối tượng dự thi cán bộ công đoàn chuyên trách hoặc không chuyên trách; đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thuộc các cấp công đoàn trong tỉnh, những người trong Ban Tổ chức cuộc thi không được tham gia.
Thời gian diễn ra Cuộc thi từ ngày 20.4 đến ngày 20.5.2022, dự kiến ngày 1.6.2022 tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi.
Về cơ cấu giải thưởng Cuộc thi đối với cá nhân gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích; đối với tập thể Ban Tổ chức trao giải cho tập thể có thành tích Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có số đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia đăng ký dự thi nhiều nhất, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có nhiều bài thi chất lượng, xếp ở các thứ hạng cao nằm trong top 20 bài thi điểm cao nhất.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Văn học – Tài liệu của ABC Land.

Xem thêm:  Top 5 Thức ăn cho cá Chép giòn tốt nhất 2022

#Đáp #án #cuộc #thi #tìm #hiểu #Nghị #quyết #đổi #mới #Công #đoàn #trong #tình #hình #mới

Mới đây, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết thể lệ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đổi mới Công đoàn trong tình hình mới 2022 cùng với gợi ý đáp án tìm hiểu Nghị quyết đổi mới Công đoàn trong tình hình mới, mời các bạn cùng theo dõi.
Cuộc thi được triển khai nhằm tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 02/NQ-TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
1. Đáp án thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới hoạt động của Công đoàn Việt Nam
Câu 01. Nghị quyết số 02-NQ/TW đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 phấn đấu có bao nhiêu đoàn viên công đoàn?
A. Có 16 triệu đoàn viên công đoàn; nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động của Công đoàn Việt Nam.
B. Có 16,5 triệu đoàn viên công đoàn; nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động của Công đoàn Việt Nam.
C. Có 17 triệu đoàn viên công đoàn; nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động của Công đoàn Việt Nam.
Câu 02. Nội dung nào sau đây là một trong các nội dung thuộc nhiệm vụ, giải pháp thứ 2 về tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 02-NQ/TW??
A. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài chính, tài sản công đoàn, ưu tiên nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động.
B. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm về số lượng, chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động. Người đứng đầu tổ chức công đoàn phải có uy tín cao, am hiểu sâu sắc và có kinh nghiệm thực tiễn về công tác vận động quần chúng, nhất là vận động công nhân, người lao động và chủ doanh nghiệp.
C. Thường xuyên, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động; kịp thời giám sát, giải quyết và kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân, người lao động; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.
Câu 03. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Cần tăng cường tuyên truyền cho ai nhận diện các hành vi lợi dụng việc thành lập và hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp để xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh, trật tự?
A. Cho người sử dụng lao động, công nhân, người lao động
B. Cho công nhân, người lao động
C. Cho người sử dụng lao động
Câu 04. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn cần được xử lý như thế nào?
A. Chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm.
B. Khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại.
C. Xử lý nghiêm.
Câu 05. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Cơ quan quản lý nhà nước tích cực phối hợp với ai để tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn
A. Công đoàn
B. Doanh nghiệp
C. Công đoàn và người lao động
Câu 06. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Trong giải pháp “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới”, Công đoàn tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại đâu?
A. Doanh nghiệp.
B. Cơ quan hành chính sự nghiệp.
C. Đơn vị sự nghiệp công lập
Câu 07. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Trải qua hơn 90 năm hình thành và phát triển, sau 35 năm đổi mới đất nước, Công đoàn Việt Nam đã đạt được những kết quả nào sau đây?
A. Tổ chức công đoàn được củng cố, phát triển, số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng nhanh, đội ngũ cán bộ phát triển cả về số lượng và chất lượng.
B. Phối hợp ngày càng hiệu quả với các cấp chính quyền, các tổ chức và người sử dụng lao động, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
C. Tất cả các nội dung trên.
Câu 08. Nghị quyết số 02-NQ/TW đề ra mục tiêu cụ thể: Đến năm 2023 phấn đấu có bao nhiêu doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể?
A. Trên 65%
B. Trên 70%
C. Trên 75%
Câu 09. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Để xác định nội dung và mục tiêu hoạt động; xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức công đoàn để Công đoàn Việt Nam thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động. Công đoàn các cấp căn cứ vào:
A. Nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động
B. Việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
C. Nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
Câu 10. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Ở những ngành, địa phương có đông công nhân, người lao động thì Công đoàn cần thành lập trung tâm gì để hỗ trợ người lao động?
A. Trung tâm tư vấn người lao động
B. Trung tâm hỗ trợ người lao động
C. Trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động
Câu 11. Nghị quyết số 02-NQ/TW đề ra mấy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:
A. 05 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
B. 06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
C. 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
Câu 12. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Công đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng như thế nào?
A. Khoa học, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động
B. Sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động
C. Dân chủ, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động
Câu 13. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Công đoàn thường xuyên, chủ động phối hợp với ai để chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động?
A. Người sử dụng lao động
B. VCCI
C. Hội doanh nghiệp
Câu 14. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của ai?
A. Là trách nhiệm của Đảng và tổ chức công đoàn
B. Là trách nhiệm của Đảng và hệ thống chính trị
C. Là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Câu 15. Theo Nghị quyết số 02-NQ/TW: Công đoàn phải phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ai?
A. Chủ sử dụng lao động
B. Đoàn viên, người lao động
C. Cơ quan quản lý nhà nước
2. Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết đổi mới Công đoàn trong tình hình mới 2022
Đối tượng dự thi cán bộ công đoàn chuyên trách hoặc không chuyên trách; đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thuộc các cấp công đoàn trong tỉnh, những người trong Ban Tổ chức cuộc thi không được tham gia.
Thời gian diễn ra Cuộc thi từ ngày 20.4 đến ngày 20.5.2022, dự kiến ngày 1.6.2022 tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi.
Về cơ cấu giải thưởng Cuộc thi đối với cá nhân gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích; đối với tập thể Ban Tổ chức trao giải cho tập thể có thành tích Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có số đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia đăng ký dự thi nhiều nhất, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có nhiều bài thi chất lượng, xếp ở các thứ hạng cao nằm trong top 20 bài thi điểm cao nhất.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Văn học – Tài liệu của ABC Land.

Back to top button