Dạng : Tính điện năng, công suất điện, công suất tiêu thụ, điện năng của thiết bị điện

– Mạch có bóng đèn: ({R_d} = frac{{U_{dm}^2}}{{{P_{dm}}}}) (coi như điện trở không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào đèn, không thay đổi theo nhiệt độ).

Dạng 1: Tính điện năng, công suất điện, công suất tiêu thụ, điện năng của thiết bị điện

Sử dụng các công thức:

– Công của nguồn điện: (A = E.I.t) (J)

– Công suất của nguồn điện: (P = frac{A}{t} = EI) (W)

– Công suất tiêu thụ của thiết bị điện: (P = frac{{{U^2}}}{R}R{I^2}) (W)

– Điện năng tiêu thụ của thiết bị điện: A = U.I.t (J)

Dạng 2: Vận dụng định luật Jun-Lenxo

Nhiệt lượng tỏa ra của vật rắn: (Q = {I^2}Rt) (J) hay (Q = frac{{{U^2}}}{R}t = UIt)

Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua: (P = frac{Q}{t} = {I^2}R)

* Chú ý:

– Trong các công thức tính công, tính nhiệt lượng, đổi đơn vị thời gian ra giây (s)

– Mạch có bóng đèn: ({R_d} = frac{{U_{dm}^2}}{{{P_{dm}}}}) (coi như điện trở không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt vào đèn, không thay đổi theo nhiệt độ).

+ Nếu đèn sáng bình thường thì Ithực = Iđm (lúc này cũng có Uthực = Uđm; Pthực = Pđm)

+ Nếu Ithực < Iđm thì đèn mờ hơn bình thường.

+ Nếu Ithực > Iđm thì đèn sáng hơn bình thường.

Bài tập ví dụ:

Bài 1: Cho đoạn mạch có điện trở (10Omega ), hiệu điện thế hai đầu mạch là 20 V. Trong 1 phút điện năng tiêu thụ của mạch là:

Hướng dẫn giải

Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch là:

Xem thêm:  Cách chỉnh sửa nguyện vọng 2021

(A = UIt = frac{{{U^2}}}{R}t = frac{{{{20}^2}}}{{10}}.60 = 2,4(kJ))

Bài 2: Cho đoạn mạch như hình vẽ, trong đó (U = 9V,{R_1} = 1,5Omega ,{R_2} = 4,5Omega ). Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút?

Hướng dẫn giải

Ta có: ({R_1}nt{R_2} Rightarrow {R_b} = {R_1} + {R_2} = 1,5 + 4,5 = 6Omega )

Cường độ dòng điện (I = {I_1} = {I_2} = frac{U}{{{R_b}}} = frac{9}{6} = 1,5A)

Nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút = 120 giây là:

(Q = {I^2}{R_2}t = 1,{5^2}.4,5.120 = 1215J)

Video liên quan

Back to top button