Đặc điểm của khí hậu “nhiệt đới gió mùa” ở nước ta?

Đề bài – em có nhận định gì về việc làm của chúa nguyễn phúc khoát?

– Năm 1744, sau một thời kì phát triển ổn định của xã hội Đàng Trong, chúa Nguyễn Phúc Khoát quyết định xưng vương, thành lập triều đình trung ương, đổi …

Bài Tập
Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong cá..

Xem thêm:  Nera Garden có được xếp hạng căn hộ cao cấp?
Back to top button