Công văn 4003/BGDĐT-CNTT 2020 về nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020

3

Kho bài giảng e-leanring tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn.

Phân h về giáo dục đào tạo trên Hệ tri thức Việt số hóa tại địa ch

igiaoduc.vn.

2. Ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học, thi

và kiểm tra đánh giá

a) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy,

học, thi và kiểm tra đánh giá trong tất cả các môn học; triển khai phương thức dạy

học trực tuyến (tăng cường đảm bảo điều kiện v sở vật chất, đường truyền

Internet, phần mềm, học liệu và tập huấn giáo viên, học sinh áp dụng dạy học trực

tuyến hiệu quả); triển khai c giải pháp ứng dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá

(xây dựng ngân hàng câu hỏi, phần mm khảo thí và các điều kiện triển khai).

b) Chỉ đạo các nhà trường, giáo viên tích cực y dựng học liệu dạy học trực

tuyến, chú trọng y dựng bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trực tuyến,

liệu 3D, thí nghiệm ảo, phần mềm phỏng, sách điện tử tương c, đóng góp

vào kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, kho học

liệu số của ngành và Hệ tri thức Việt số hóa (tại địa chỉ igiaoduc.vn).

c) Tiếp tục triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong các cơ sgiáo dục theo

Xem thêm:  Thủ tục đổi số CCCD với ngân hàng

hướng dẫn tại văn bản số 5807/BGDĐT-CNTT ngày 21/12/2018 của Bộ GDĐT;

Triển khai giải pháp trường học điện tử, lớp học điện t(các giải pháp giáo dục

thông minh) ở những nơi có điều kiện, đảm bảo tính hiệu quả.

d) Tăng cường vai trò của các tổ chuyên môn trong nhà trường giúp hiệu

trưởng đánh giá nội dung học liệu số trước khi đưa vào sử dụng; rà soát, đánh giá,

hoàn thiện các mô hình, giải pháp, phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin đổi

mới nội dung, phương pháp dạy học, đặc biệt dạy học trực tuyến đảm bảo hiệu

quả, phù hợp điều kiện ở từng địa phương.

e) Lựa chọn các giải pháp phần mềm dạy học trực tuyến (dạy học trực tuyến

đồng bộ, dạy học trực tuyến không đồng bộ), phần mềm kiểm tra đánh giá, phần

mềm kho học liệu số, phần mềm thư viện số theo hướng tổng thể, đồng bộ, kết nối

trao đổi dữ liệu với phần mềm quản trường học theo mã định danh, phục vụ

hiệu quả việc tổ chức và quản lý được các hoạt động dạy học trực tuyến.

3. Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT

a) soát và kế hoạch mua sắm bổ sung, duy trì, ng cấp trang thiết bị

CNTT đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT, dạy môn Tin học tổ chức

Xem thêm:  Vui lòng dịch ra Tiếng Anh là gì

dạy học trực tuyến; đẩy mạnh kết nối cáp quang Internet tới các cơ sở giáo dục.

b) Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các h

thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite…). Thường xuyên rà soát, khắc phục

các nguy mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể

cán bộ, giáo viên học sinh k năng nhận biết, phòng tránh các nguy mất an

toàn thông tin khi sử dụng các phần mềm trực tuyến thiết bị nhân như điện

thoại thông minh, máynh, máynh bảng, máy tính cá nhân.

Back to top button