Công văn 2525/LĐTBXH-KHTC thời gian, tỷ lệ hao mòn và hướng dẫn việc trích khấu hao tài sản cố định

Hướng dẫn việc trích khấu hao tài sản cố định 2016

Công văn 2525/LĐTBXH-KHTC – Thời gian, tỷ lệ hao mòn và hướng dẫn việc trích khấu hao tài sản cố định

Ngày 06/7/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2525/LĐTBXH-KHTC nhằm hướng dẫn về thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Theo đó, Công văn yêu cầu các cơ quan, tổ chức rà soát, phân loại những tài sản không đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh mục TSCĐ và thực hiện trích khấu hao theo quy định.

Thông tư 45/2013/TT-BTC chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nuớc

Thông tư 03/2016/TT-BNV hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2525/LĐTBXH-KHTC
V/v thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định và
việc trích khấu hao tài sản cố định trong cơ quan nhà nước,
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Bộ
Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Xem thêm:  Tải Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS năm học 2021-2022

Ngày 06/11/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 162/2014/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 162). Để đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chuyên môn đặc thù của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ, Bộ hướng dẫn cụ thể một số nội dung về thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định và việc trích khấu hao tài sản cố định của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Bộ như sau:

1. Căn cứ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định quy định tại Thông tư số 162, các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện rà soát, phân loại những tài sản không đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh mục tài sản cố định để theo dõi, quản lý như công cụ, dụng cụ; thực hiện việc điều chỉnh ghi sổ kế toán, hạch toán kế toán theo đúng quy định hiện hành.

2. Đối với tài sản cố định của đơn vị sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ góp vốn liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật đều phải trích khấu hao tài sản cố định theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 162.

Xem thêm:  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 75 sgk hóa học lớp 12 nâng cao

3. Đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản về dự thảo Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định, giá trị quy ước của tài sản cố định đặc biệt đơn vị đang quản lý sử dụng theo chi tiết tại phụ lục số 01, 02, 03 kèm theo. Trường hợp có đề xuất bổ sung, sửa đổi các thông tin về loại tài sản, thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn, giá trị quy ước của tài sản cố định đặc biệt đơn vị đang quản lý sử dụng trong phụ lục nêu trên thì phải có thuyết minh cụ thể lý do đề xuất bổ sung, sửa đổi. Đối với các loại tài sản khác thực hiện đúng hướng dẫn tại Thông tư số 162.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung hướng dẫn nêu trên và báo cáo về Bộ (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 25/7/2016 để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xem xét ban hành./.

Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
  • Như trên;
  • Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
  • Lưu: VT, Vụ KHTC.
Phạm Quang Phụng

Danh mục thời gian sử dụng TSCĐ đặc thù

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button