công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật đô thị do Viện Kinh tế xây dựng tổ chức biên soạn, Bộ Xây dựng công bố trong khuôn khổ Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình theo Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Hướng dẫn này làm rõ thêm một số nội dung có tính chất đặc thù liên quan đến tạo dựng Mô hình BIM trong công trình dân dụng (nhà ở, văn phòng, trụ sở,…) và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (liên quan đến giao thông, cấp thoát, nước). Các nội dung hướng dẫn áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) tổng thể trong dự án đầu tư xây dựng tham khảo theo Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM).

1. Phạm vi hướng dẫn:

Hướng dẫn này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo khi triển khai áp dụng BIM cho công trình dân dụng (nhà ở, văn phòng, trụ sở,…) và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (công trình cầu, đường bộ, cấp thoát nước).

2. Tài liệu viện dẫnCác tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng Hướng dẫn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng theo phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

    Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/2015/NĐ-CP);Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;Các tiêu chuẩn Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng;BIMForum, Level of Development (LOD) Specification 2019 Part I & Commentary – For Building Information Models and Data (Chỉ dẫn về Mức độ phát triển thông tin cấu kiện 2019 Phần 1 và chú thích – Dành cho Mô hình thông tin công trình và dữ liệu).
Xem thêm:  11 quy tắc cần tuân thủ khi thiết kế không gian công cộng

3. Nội dung chi tiết gồm 2 phần chính:

    Phần 1: Một số nội dung triển khai BIM trong công trình dân dụngPhần 2: Một số nội dung triển khai BIM trong công trình hạ tần kỹ thuật đô thị

Chi tiết xem tại: https://moc.gov.vn/Images/FileVanBan/BXD_347-QD-BXD_02042021_TailieuHDChiTiet.pdf

XEM THÊM:

Source: kienviet.net

Back to top button