Chủ sở hữu tiếng Anh là gì

Chủ sở hữu công ty (tiếng Anh: Company Owner) là một thành phần trong cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  • 26-10-2019Chi phí tồn kho (Inventory cost) là gì? Đặc điểm của chi phí tồn kho
  • 25-10-2019Hàng chờ (Waiting line) là gì? Sự cần thiết phải quản lí hàng chờ
  • 24-10-2019Chuyển đổi doanh nghiệp (Converting Enterprise) là gì? Thủ tục chuyển đổi
  • 24-10-2019Thứ bậc trong doanh nghiệp (Corporate Hierarchy) và ảnh hưởng tới môi trường làm việc
  • 24-10-2019Mô hình Freemium là gì? Ví dụ về mô hình Freemium

Hình minh họa (Nguồn: gol.kommune)

Chủ sở hữu công ty

Khái niệm

Chủ sở hữu công ty trong tiếng Anh gọi là: Company Owner.

Chủ sở hữu công ty là tổ chức, cá nhân góp 100% vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên theo qui định của pháp luật.

Tư cách chủ sở hữu trong CT TNHH 1 thành viên của một tổ chức hoặc một cá nhân cũng có thể được xác lập từ việc mua lại toàn bộ vốn điều lệ của công ty hoặc do tặng, cho thừa kế hay các trường hợp khác theo qui định của pháp luật.

Quyền của chủ sở hữu công ty

Chủ sở hữu công ty là tổ chức có các quyền sau đây:

+ Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

+ Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

Xem thêm:  Bình Định xin ý kiến Bộ Xây dựng chuyển quyền sử dụng đất tại dự án 35ha

+ Quyết định cơ cấu tổ chức quản lí công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lí công ty;

+ Quyết định dự án đầu tư phát triển;

+ Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

+ Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty qui định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỉ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn qui định tại Điều lệ công ty;

+ Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỉ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn qui định tại Điều lệ công ty;

+ Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

+ Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác;

+ Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty;

+ Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

+ Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

+ Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

Xem thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích nhân vật Trương Ba trong Hồn Trương Ba da hàng thịt

+ Quyền khác theo qui định của Luật doanh nghiệp này và Điều lệ công ty.

Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền sau đây:

+ Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

+ Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có qui định khác;

+ Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

+ Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

+ Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

+ Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

+ Quyền khác theo qui định của Luật này và Điều lệ công ty.

(Tài liệu tham khảo: Luật Kinh doanh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

Chi phí tồn kho (Inventory cost) là gì? Đặc điểm của chi phí tồn kho

Chi phí tồn kho (Inventory cost) là gì? Đặc điểm của chi phí tồn kho                                          25-10-2019                                        Hàng chờ (Waiting line) là gì? Sự cần thiết phải quản lí hàng chờ                                          24-10-2019                                        Chuyển đổi doanh nghiệp (Converting Enterprise) là gì? Thủ tục chuyển đổi

Xem thêm:  kĩ thuật Nuôi dòi làm thức ăn chăn nuôi!
Back to top button