Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH viết hệ thức liên quan tới đường cao

Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH bằng 12cm. Hãy tính cạnh huyền BC nếu biết HB : HC = 1 : 3.
. Câu 1.8. Trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1 Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Video liên quan

Xem thêm:  Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 9
Back to top button