Cho bốn chất ancol etylic axit axetic anđehit axetic metyl fomat chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

Cho dãy gồm các chất: metyl fomat, axit axetic, ancol etylic, ancol propylic. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất trong dãy là

Cho dãy gồm các chất: metyl fomat, axit axetic, ancol etylic, ancol propylic. Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất trong dãy là

A. axit axetic.

B. ancol etylic.

C. metyl fomat.

D. ancol propylic.

Video liên quan

Xem thêm:  Nhận xét biểu đồ miền lớp 12
Back to top button