Câu hỏi và đáp án Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2017

Câu hỏi trắc nghiệm, tình huống Hội thi BTCB giỏi năm 2017

Câu hỏi trắc nghiệm, tình huống Hội thi BTCB giỏi năm 2017

Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2017 là dịp để các Bí thư, Phó bí thư chi bộ khẳng định trình độ của mình, được giao lưu học hỏi, trau dồi thêm các kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác. Qua hội thi, Ban Thường vụ Đảng ủy khối sẽ phát hiện, bồi dưỡng, nhằm xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ của Đảng bộ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

A. CÂU HỎI PHẦN THI TRẮC NGHIỆM

1. Vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định như thế nào trong Hiến pháp năm 2013?

a. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội.

b. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.

c. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Xem thêm:  Mẫu Đơn Ứng Tuyển Chọn Lọc - Tổng hợp mẫu đơn ứng tuyển hay

d. Cả a, b và c.

Đáp án: d

2. Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) đã quyết định ban hành nghị quyết nào?

a. Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

b. Nghị quyết số về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

c. Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

d. Cả 3 nghị quyết trên

Đáp án d

3. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ban hành ngày 30/10/2016 về xây dựng Đảng chỉ ra những nhóm biểu hiện suy thoái nào?

a. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống.

b. Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

c. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

d. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đáp án d

4. “Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi” là nội dung trong nhóm biểu hiện nào mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra?

Xem thêm:  Ba cách mà giáo viên có thể hỗ trợ học sinh tham gia tích cực vào nhóm chuyên gia

a. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

b. Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống

c. Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

d. Cả 3 nhóm biểu hiện trên

Đáp án b

5. “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu” là nội dung trong nhóm biểu hiện nào mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra?

a. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

b. Biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống

c. Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

d. Cả 3 nhóm biểu hiện trên

Đáp án a

6. “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” là mục tiêu được đề ra từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?

a. Đại hội VI, năm 1986

b. Đại hội VII, năm 1991

c. Đại hội XI, năm 2011

d. Đại hội XII, năm 2016

Đáp án d

7. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định phát triển kinh tế có vị trí như thế nào?

a. Là nhiệm vụ trọng tâm.

b. Là nhiệm vụ xuyên suốt và then chốt.

Xem thêm:  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 154 sgk toán 2

c. Là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

d. Là nhiệm vụ trung tâm.

Đáp án d

8. Nội dung nào được coi là vấn đề cấp bách nhất về công tác xây dựng Đảng được Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đề ra?

a. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

b. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương.

c Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

d. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Đáp án: a

9. Những loại hình sinh hoạt chủ yếu của chi bộ là gì?

a. Sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng

b. Sinh hoạt chính trị; sinh hoạt học tập, sinh hoạt tư tưởng

c. Sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề; sinh hoạt học tập

Đáp án: c

10. Những yêu cầu cần phải đạt được trong sinh hoạt chi bộ?

a. Tính lãnh đạo; tính giáo dục; tính chiến đấu

b. Tính lãnh đạo; tính thuyết phục; tính chiến đấu

c. Tính chiến đấu; tính thuyết phục

d. Tính giáo dục; tính chiến đấu; tính thuyết phục

Đáp án: a

Xem tiếp trong file tải

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button