Câu 7 unit 10 trang 101 sách bài tập (sbt) tiếng anh 9

“Nếu đó là một trường hợp khẩn cấp, anh phải đi.” Bác sĩ Long câu trả lời. “Anh có thể trễ, đừng đợi Anh.” Bác sĩ Long lái xe vào ban đêm. “Nếu tôi không nhanh lên,” anh ta nghĩ, “Tôi có lẽ đã quá muộn”. Những suy nghĩ làm cho anh ta lái xe nhanh hơn. Sau khi lái xe trong một giờ, anh ta đến một ngôi nhà. Tất cả đèn sáng. “Nếu cả gia đình đang thức,” bác sĩ nghĩ, “tình hình phải nghiêm trọng.” Một phụ nữ mở cửa ngay lập tức “Cảm ơn Chúa, anh đã đến, bác sĩ.” Cô ấy khóc “Đó là con gái của tôi”. Một đứa trẻ buồn ngủ khoảng sáu tuổi xuất hiện trong một bộ đồ ngủ. “Tôi đã nói với con bé” mẹ cô ấy nói, “Đi ngủ đi, hoặc mẹ sẽ đưa đến bác sĩ.” “Thấy chưa,” cô ấy hét vào mặt đứa trẻ. . Đây là bác sĩ! “

Read then answer the questions.

(Đọc và sau đó trả lời câu hỏi)

The family is having a party when the phone rings. Dr Long answers it. He listens carefully for a moment, then says, “I’ll come right away.”

“Do you have to go out?” his wife asks.

“If it is an urgent case, I have to go.” Dr Long answers. “I should be late. Please don’t wait up for me.” Dr Long drives into the night. “If I don’t hurry,” he thinks, “I might be too late”. The thought makes him drive faster. After driving for an hour, he arrives at a house. All the lights are on. “If all the family is up, the doctor thinks, “the situation must be serious.” A woman opens the front door immediately. “Thank God, you’ve come, doctor.” she cries. “It’s my daughter”. A sleepy child of about six appeared in a nightdress. “I told her” her mother said, “Go to bed, or I’ll fetch the doctor.” “See,” she shouts at the child. “I’ve done it. Here’s the doctor!”

Xem thêm:  Reading - unit 1 - sách bài tập tiếng anh 6 thí điểm

Dịch :

Gia đình đang có một bữa tiệc thì điện thoại đổ chuông. Bác sĩ Long trả lời. Anh lắng nghe cẩn thận một lát rồi nói, “Tôi sẽ đi ngay.”

“Anh có phải đi ra ngoài không?” vợ ông hỏi.

“Nếu đó là một trường hợp khẩn cấp, anh phải đi.” Bác sĩ Long câu trả lời. “Anh có thể trễ, đừng đợi Anh.” Bác sĩ Long lái xe vào ban đêm. “Nếu tôi không nhanh lên,” anh ta nghĩ, “Tôi có lẽ đã quá muộn”. Những suy nghĩ làm cho anh ta lái xe nhanh hơn. Sau khi lái xe trong một giờ, anh ta đến một ngôi nhà. Tất cả đèn sáng. “Nếu cả gia đình đang thức,” bác sĩ nghĩ, “tình hình phải nghiêm trọng.” Một phụ nữ mở cửa ngay lập tức “Cảm ơn Chúa, anh đã đến, bác sĩ.” Cô ấy khóc “Đó là con gái của tôi”. Một đứa trẻ buồn ngủ khoảng sáu tuổi xuất hiện trong một bộ đồ ngủ. “Tôi đã nói với con bé” mẹ cô ấy nói, “Đi ngủ đi, hoặc mẹ sẽ đưa đến bác sĩ.” “Thấy chưa,” cô ấy hét vào mặt đứa trẻ. . Đây là bác sĩ! “

a) What is the family doing? (Gia đình đang làm gì vậy?)

b) Why does Dr Long have to go? (Tại sao Bác sĩ Long phải đi?

c) Why does he hurry? ( Tại sao anh lại vội vàng?)

d) When does he come to the house? (Khi nào anh ta đến nhà?)

Xem thêm:  Hướng dẫn sử dụng phần mềm nhập điểm VnEdu cho giáo viên

e) Why does he think the situation is serious? (Tại sao anh ta nghĩ tình huống này nghiêm trọng?

f) Who is having a problem? What is it? (Ai gặp vấn đề? Nó là gì?)

g) Why does the woman call the doctor? (Tại sao người phụ nữ gọi bác sĩ?)

Đáp án

a) The family is having a party.

b) Dr. Long has to go because it is an urgent case.

c) Because if he doesn’t hurry he might be too late.

d) He arrives at (comes to) the house after driving for an hour.

e) He thinks the situation is serious because all the family is up.

f) The mother is having a problem. Her daughter does not obey her.

g) The woman calls the doctor because she told her daughter to go to bed or she would fetch the doctor.

Dịch

a) Gia đình đang có một bữa tiệc.

b) Bác sĩ Long phải đi vì đó là một trường hợp khẩn cấp.

c) Bởi vì nếu anh ta không vội vàng thì có thể là quá trễ.

d) Anh ta đến (đi đến) ngôi nhà sau khi lái xe trong một giờ.

e) Anh nghĩ tình huống này nghiêm túc vì cả gia đình đều thức.

f) Người mẹ gặp vấn đề. Con gái cô không vâng lời cô.

g) Người phụ nữ gọi bác sĩ vì cô ấy nói với con gái mình đi ngủ hoặc sẽ gọi bác sĩ.

Video liên quan

Back to top button