Câu 4 unit 5 trang 50 sách bài tập (sbt) tiếng anh 9

f) Thuan: In the past town criers went through city streets and shouted the latest news as they were walking,_________ ? (Ở thị trấn cũ những người rao hàng đi khắp đường phố và rao tin tức khi họ đi bộ đúng không)

Complete the dialogues with the correct tag.

(Hoàn thành hội thoại vớiđuôi đúng)

a) Bill: You don’t like watching sports programs on TV, do you? (Bạn có thích xem thể thao trên tivi không?)

Tania: No, I don’t. (Không, tôi không)

b)Jack: Your uncle Richard is a journalist, ________ ? (Bác của bạn ông Richard là phóng viên có phải không?)

Jenny: Yes, he is. (Vâng, đúng thế)

c) Hoa: You haven’t sent any e-cards to your friends, ________ ? (Bạn vẫn chưa gửi thiệp điện tử cho bạn của bạn đúng không?)

Trung: No, I haven’t. (không, tôi vẫn chưa)

d) Henry: Ms. Scott won’t give us computer lessons next week, _______ ? (Cô Scott sẽ không đưa cho chúng ta bài giảng máy tính tuần tới đúng không?)

Tom: No, she won’t. (Không, cô ấy sẽ không đâu_)

e) Bao: There are different magazines in this newsagent, _________ ? (Có những tạp chí khác nhau ở tòa soạn có đúng không)

Vinh: Yes, there are.

f) Thuan: In the past town criers went through city streets and shouted the latest news as they were walking,_________ ? (Ở thị trấn cũ những người rao hàng đi khắp đường phố và rao tin tức khi họ đi bộ đúng không)

Tan:Yes, they did.

g) Nhuan: You can get access to the Internet from home, ______ ? (Bạn có thể truy cập mạng ở nhà đúng không?)

Xem thêm:  Giải bài 1, 2 trang 40 vở bài tập toán 2 tập 2

Bich: Yes, I can.

h) Thuy: We didn’t have a chance to see that movie, ___________ ? (Chúng ta không có cơ hội để xem bộ phim này đúng không)

Tam: No, we didn’t.

i) An: Mr. Minh will bring us the latest issue of the Sports Magazine,________ ? (Ông Minh sẽ mang tới cho chúng ta vẫn đề nóng nhất Tạp chí Thể Thao đúng không)

Toan: Yes, he will.

j) Danh: You’re going to cancel the subscription for the magazine,___________ ? (Bạn sẽ hủy bỏ đăng kí mua tạp chí đúng không?)

Tai: Yes, I am.

Đáp án

a)

do you?

f) didn’t they?

b)

isn’t he?

g) can’t you?

c)

have you?

h) did we?

d)

will she?

i) won’t he?

e)

aren’t there?

j) aren’t you?

Video liên quan

Back to top button