Cách Tính 3 phần 4

Tìm X: 1 phần 4 cộng X bằng 3 phần bốn

Được cập nhật 1 tháng 7 2018 lúc 12:46

(frac{1}{4})+x =(frac{3}{4})

<=> x =(frac{3}{4})-(frac{1}{4})

<=> x =(frac{1}{2})

Vậy x =(frac{1}{2})

Chúc bạn học tốt

(frac{1}{4}+x=frac{3}{4})

(x=frac{3}{4}-frac{1}{4})

(x=frac{2}{4}=frac{1}{2})

Vậy(x=frac{1}{2})

(frac{1}{4}+x=frac{3}{4})

(Rightarrow x=frac{3}{4}-frac{1}{4})

(Rightarrow x=frac{2}{4}=frac{1}{2}=0,5)

x phần 2 cộng x phần bốn cộng x phần 2016 bằng x phần 3 cộng x phần 5 cộng x phần 2017 là x= ?

Được cập nhật 17 tháng 9 2017 lúc 10:54

ta có x =0

Tìm X : 12+X/17+X = 4/5     X x 2 1/2 + X x 1/2 = 27

Câu 1 ( viết cho những bn chưa hiểu đề bài ) : mười hai cộng x phần 17 cộng x bằng bốn phần năm

Câu 2 : x nhân hai và một phần hai cộng x nhân một phần hai bằng hai mươi bảy

Được cập nhật 12 tháng 11 2017 lúc 17:15

(12+frac{x}{17}+x=frac{4}{5})

(left(frac{1}{17}+1right)x=frac{4}{5}-12)

(frac{18}{17}x=frac{-56}{5})

(x=frac{-56}{5}:frac{18}{17})

(x=frac{-476}{45})

vay(x=frac{-476}{45})

(2frac{1}{2}x+frac{1}{2}x=27)

(frac{5}{2}x+frac{1}{2}x=27)

(3x=27)

(x=9)

vay(x=9)

mình đang cần gấp mà kết quả ko phải số âm ai trả lời nhanh nhất mình k cho nhưng mà phải đúng

hẹn 3 rưỡi ai nhanh nhất mình k mà nhớ là phải đúng

despacito hiểu nhầm đề bài rồi mình ghi rõ ở dưới là 12 cộng x phần 17 cộng x mà

Tìm X:1 phần 4 cộng x chia 4 bằng 3 phần 4

Được cập nhật 10 tháng 12 2020 lúc 17:35

(frac{1}{4}+x:4=frac{3}{4})

(Leftrightarrow x:4=frac{3}{4}-frac{1}{4})

(Leftrightarrow x:4=frac{2}{4}left(=frac{1}{2}right))

(Leftrightarrow x:4=frac{1}{2})

(Leftrightarrow x=frac{1}{2}cdot4)

(Leftrightarrow x=2)

Vậy x=2

(frac{1}{4}+x:4=frac{3}{4})

(x:4=frac{3}{4}-frac{1}{4})

(x:4=frac{2}{4})

(x=frac{2}{4}.4)

(x=2)

Dấu “.” là nhân

(frac{1}{4}+x:4=frac{3}{4})

x : 4 =(frac{3}{4}-frac{1}{4})

x : 4 =(frac{1}{2})

x =(frac{1}{2}.4)

x = 2

Tìm x

x+1 phần 99 cộng x+2 phần 98 cộng x+3 phần 97 cộng x+4 phần 96 bằng -4

Giải giúp mk với ạ,

Cảm ơn mn (đừng kiu tui kiếm trên mạng nha)

Xem thêm:  Cây nhót ngọt - Cây ăn quả độc đáo dễ trồng và dễ chăm sóc

Được cập nhật 30 tháng 4 lúc 12:38

#muon roi ma sao con

(frac{x+1}{99}+frac{x+2}{98}+frac{x+3}{97}+frac{x+4}{96}=-4)

(Leftrightarrowfrac{x+100}{99}+frac{x+100}{98}+frac{x+100}{97}+frac{x+100}{96}=0)

(Leftrightarrowleft(x+100right)left(frac{1}{99}+frac{1}{98}+frac{1}{97}+frac{1}{96}ne0right)=0Leftrightarrow x=-100)

Vậy x = -100

tìm x biết 😡 phần 2 cộng x phần 3 trừ 11 phần 15 bằng -2 phần 15 cộng 1 phần 3

1/ (x  12)^80 + (y + 15)^40 = 0(x trừ mười hai lũy thừa tám mươi cộng y cộng mười lăm lũy thừa bốn mươi)2/ Cho x/y = a/b(x phần y bằng a phần b)Chứng minh: x  y/x = a  b/a(x trừ y phần x bằng a trừ b phần a)3/ so sánh 3^400 và 2^300(ba lũy thừa bốn trăm và hai lũy thừa ba trăm)

Tìm x Tìm x biết a 2 phần 3 x trừ 3 Phần 2 X bằng 5/12 3,5 + 3,5 nhân mở ngoặc x 3 x trừ 3 x 7 đóng ngoặc bằng -10 53/10 C 7 phần 9 – mở ngoặc 2 + 3 = 4 x đóng ngoặc + 5,9 = 23,272 phần 3 x + 1 phần 5 = 3 phần 12 – giá trị tuyệt đối của x – 3/4 bằng 5/3 mdx đối của 2x trừ 1 phần 3 + 5,6 = 1 mở ngoặc x cộng 1 phần 2 đóng ngoặc nhân đóng mở ngoặc 2 + 2 phần 3 – 2 x đóng ngoặc bằng không

Được cập nhật 7 tháng 5 lúc 19:22

Các bạn giúp mình với

bn viết tke bố tôi cx ko hiểu đc

1 phần 4 x5 cộng 2 phần 5 x 7 cộng 3 phần 7 x 10 cộng 4 phần 10 x 14 bằng mấy

Ca này bó tay rồi, ghi rõ ra đc ko, khó hiểu quá

Các bạn cho mình hỏi với

Tìm x biết 3 phần 4 x nhân ( một một phần năm x cộng tám ) cộng bốn x nhân ( âm một phần bốn x cộng năm) bằng âm một trăm. Các bạn thông cảm mình không biết gõ phân số. Thống cảm giúp mình nhé cảm ơn!

Được cập nhật 29 tháng 4 2018 lúc 19:56

bn gõ như này cx được mà 1/4

Xem thêm:  Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

chứ đọc thế này khó hiểu lắm

ý bạn là vậy đúng k?

tìm x, biết:

(dfrac{3}{4}xleft(dfrac{1}{5}x+8right)+4xleft(-dfrac{1}{4}x+5right)=-100)

(Leftrightarrowdfrac{3}{20}x^2+6x-x^2+20x=100)

(Leftrightarrowleft(dfrac{3}{20}x^2-x^2right)+left(6x+20xright)=100)

(Leftrightarrowleft(dfrac{-17}{20}x^2right)+26x=100)

(Leftrightarrow xleft(dfrac{-17}{20}x+26right)=100)

:)))) tới đây tớ phải xài máy tính, nó ra kết quả: 4,5115866 nhé :))) chắc tại sai đề

Đề kiểu này ai mà dịch ra bạn

Back to top button