Cách lập Bảng cân đối tài khoản trên Excel theo Quyết định 48

Hướng dẫn lập Bảng cân đối tài khoản

Cách lập Bảng cân đối tài khoản bằng Excel theo Quyết định 48

Bảng cân đối tài khoản mẫu số F01-DNN ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của BTC là một trong những bảng báo cáo cần có trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ. hoatieu.vn xin hướng dẫn các bạn Cách lập Bảng cân đối tài khoản bằng Excel theo Quyết định 48 qua bài viết dưới đây.

Mẫu báo cáo tài chính theo quyết định 48

Cách ghi sổ kế toán Nhật ký – Sổ Cái theo Thông tư 200

Cách ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200

1. Cơ sở lập bảng cân đổi tài khoản

Bảng cân đối tài khoản là phụ biểu của báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế, dùng để phản ánh tổng quát số hiện có đầu năm, số phát sinh tăng giảm, trong năm và số hiện có cuối năm được phân loại theo tài khoản kế toán của các loại tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, doanh thu, thu nhập khác, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn cách lập bảng cân đối tài khoản kế toán

Cột 1 “Số hiệu tài khoản”: Cột này ghi số hiệu của từng tài khoản cấp 1 (hoặc cả tài khoản cấp 1 và tài khoản cấp 2) doanh nghiệp sử dụng trong năm báo cáo.

Xem thêm:  Cá song thương phẩm, chợ đầu mối

Cột 2 “Tên tài khoản”: Cột này ghi tên của từng tài khoản theo thứ tự từng loại mà doanh nghiệp đang sử dụng.

Cột 3, 4 “Số dư đầu năm”: Cột 3 và cột 4 dùng để phản ánh số dư Nợ đầu năm và số dư Có đầu năm theo từng tài khoản.

Số liệu để ghi vào vào cột 3, 4 “Số dư đầu năm” được căn cứ vào Sổ cái hoặc sổ Nhật ký – sổ cái, hoặc căn cứ vào số liệu ghi ở cột 7, cột 8 của bảng cân đối tài khoản năm trước.

Cột 5, 6 “Số phát sinh trong năm”: Cột 5 và cột 6 dùng để phản ánh số phát sinh bên Nợ, số phát sinh bên Có của từng tài khoản trong năm báo cáo.

Số liệu để ghi vào cột 5 và cột 6 được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ và tổng số phát sinh bên Có của từng tài khoản ghi trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Số cái trong năm báo cáo.

Cột 7, 8 “Số dư cuối năm”: Cột 7 và cột 8 dùng để phản ánh số dư Nợ cuối năm và số dư có cuối năm theo từng tài khoản của năm báo cáo.

Số liệu ghi vào cột 7 và cột 8 được tính như sau:

Số dư cuối năm = Số dư đầu kỳ + Số phát sinh trong kỳ – Số phát sinh giảm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button