Các văn bản pháp luật dân sự còn hiệu lực

Loại văn bản

Tên, ký hiệu văn bản

Tình trạng hiệu lực

Luật

1. Bộ luật Dân sự 2015

Còn hiệu lực

2. Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

3. Luật thi hành án dân sự 2008

4. Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014

5. Luật hòa giải ở cơ sở 2013

6. Luật trưng cầu ý dân 2015

Văn bản hợp nhất

1. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH 2019 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ

Còn hiệu lực

2. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật sở hữu trị tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

3. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH 2018 Luật Thi hành án dân sự 2008

4. Văn bản hợp nhất 2782/VBHN-BTP 2014 hợp nhất đăng ký cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm

5. Văn bản hợp nhất 8020/VBHN-BTP 2013 hợp nhất Nghị định đăng ký giao dịch bảo đảm

6. Văn bản hợp nhất 8019/VBHN-BTP hợp nhất Nghị định giao dịch bảo đảm

Nghị quyết

1. Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm

Còn hiệu lực

2. Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại TAND

3. Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP an hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự

4. Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án trả lại đơn khởi kiện

5. Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính về gửi nhận đơn khởi kiện

6. Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự 2015

7. Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư nước ngoài tham gia

8. Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

9. Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình

10. Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án kinh tế

11. Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

12. Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước 1/7/1991

13. Nghị quyết 784/NQ-HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp dân sự gia đình hình sự Việt Nam Bun-ga-ri

14. Nghị quyết 615NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp vấn đề dân sự gia đình lao động Việt nam Cu ba

Xem thêm:  Giải bài 32, 33, 34, 35 trang 13 sách bài tập toán 7 tập 1

15. Nghị quyết 616-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp dân sự gia đình lao động Việt nam Hung-ga-ri

Nghị định

1. Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường

Còn hiệu lực

2. Nghị định 102/2017/NÐ-CP đăng ký biện pháp bảo đảm

3. Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự

4. Nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2006/NĐ-CP giao dịch bảo đảm

5. Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định đăng ký giao dịch bảo đảm trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

6. Nghị định 88/2008/NĐ-CP xác định lại giới tính

7. Nghị định 163/2006/NĐ-CP giao dịch bảo đảm

8. Nghị định 138/2006/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Thông tư

9. Thông tư 02/2019/TT-BVHTTDL quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

Còn hiệu lực

10. Thông tư 01/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển

11. Thông tư 18/2018/TT-BTP sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BTP hướng dẫn quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

12. Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm

13. Thông tư 113/2017/TT-BTC sửa đổi 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

14. Thông tư 12/2017/TT-NHNN sửa đổi 01/2014/TT-NHNN quy định về nhận tiền, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

15. Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định chức danh mã số ngạch tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức Thi hành án dân sự

16. Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm

17. Thông tư 04/2016/TT-NHNN quy định việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

18. Thông tư 61/2015/TT-BCA quy định về mẫu Thẻ căn cước công dân

19. Thông tư 69/2015/TT-BTC về Khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo

20. Thông tư 14/2015/TT-BGTVT quy định việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

21. Thông tư 02/1999/TT-BXD hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991

22. Thông tư 71-TC/KBNN bổ sung việc thi hành Quyết định 17/TTg-1992 về việc trả lại vàng bạc tư trang tạm giữ cho một số đối tượng đã xử lý

Thông tư liên tịch

Xem thêm:  Thông tư về mua bán hàng hóa quốc tế nông lâm thủy sản số 04/2015/TT-BNNPTNT

1. Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa VKSND và TAND trong thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

Còn hiệu lực

2. Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn đăng ký thế chấp QSDĐ tài sản gắn liền với đất

3. Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự

4. Thông tư liên tịch 16/2014/BTP-BTNMT-NHNN hướng dẫn về xử lý tài sản bảo đảm

5. Thông tư liên tịch 03/2014/BTP-NHNNVN hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án Thừa phát lại tổ chức tín dụng

6. Thông tư liên tịch 02/2014/BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ tài khoản thi hành án dân sự

7. Thông tư liên tịch 15/2013/BTP-BGTVT-BTNMT-BCA hướng dẫn việc trao đổi cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quant hi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản

8. Thông tư liên tịch 08/2007/BLĐTBXH-BTP hướng dẫn nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh cho người người lao động đi làm việc ở nước ngoài

9. Thông tư liên tịch 01/1999/TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn áp dụng Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991

Quyết định

1. Quyết định 458/QĐ-VKSTC 2019 quy định về hướng dẫn hoạt động của kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm

Còn hiệu lực

2. Quyết định 25/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

3. Quyết định 1068/QĐ-TTg 2019 phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

1. Quyết định 1041/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự 2019

4. Quyết định 2057/QĐ-BTP 2018 thực hiện Nghị quyết 31-NQ/BCSĐ thi hành án dân sự hành chính

5. Quyết định 1051/QĐ-BTP 2018 tổ chức Lớp Bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật dân sự

6. Quyết định 40/QĐ-TANDTC 2018 tăng cường đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự

7. Quyết định 245/QĐ-BTP 2018 quy định công tác của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

8. Quyết định 38/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

9. Quyết định 49/QĐ-TTg 2018 về phê duyệt Kế hoạch gia nhập Công ước La Hay về hành vi bắt cóc trẻ em quốc tế

10. Quyết định 364/QĐ-VKSTC 2017 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự

Xem thêm:  What is Chromia (CHR)? Things to know about the latest CHR token 2020

11. Quyết định 836/QĐ-BTP 2017 Danh mục văn bản lĩnh vực thi hành án hết hiệu lực toàn bộ

1. Quyết định 536/QĐ-TCTHADS 2017 triển khai hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự

12. Quyết định 537/QĐ-TCTHADS 2017 triển khai quy chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự

13. Quyết định 273/QĐ-TCTHADS 2017 Tổ chức thi hành án trong nội bộ thi hành án dân sự

14. Quyết định 362/QĐ-BTP 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự

15. Quyết định 276/QĐ-BTP 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự

16. Quyết định 243/QĐ-TTg 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự

17. Quyết định 2206/QĐ-BTP 2015 công bố thủ tục hành chính mới được sửa đổi bổ sung thay thế trong đăng ký giao dịch bảo đảm

18. Quyết định 734/QĐ-TCTHADS về Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu thi hành án dân sự

19. Quyết định 1676/QĐ-BTP Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 62/2015/NĐ-CP

20. Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2012/QĐ-TTg Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

21. Quyết định 613/QĐ-TCTHADS về quy trình nghiệp vụ lưu trữ trong hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

22. Quyết định 824/QĐ-TCTHADS về quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành thi hành án dân sự

23. Quyết định 2950/QĐ-BTP 2014 công bố thủ tục hành chính đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc quản lý Bộ Tư pháp

24. Quyết định 2471/QĐ-BTP 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

25. Quyết định 566/QĐ-VKSTC 2012 về mẫu văn bản tố tụng công tác kiểm sát vụ việc dân sự

26. Quyết định 104/2001/QĐ-TTg thành lập Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Văn bản khác

1. Hướng dẫn 14/HD-VKSTC 2018 về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự hôn nhân gia đình

Còn hiệu lực

2. Quy chế 911/QCLN/TCTHADS-TCTHAHS 2015 về phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

3. Thông báo 249/TB-VPCP về ý kiến kết luận của thủ tướng chính phủ tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan

4. Hướng dẫn 94/HDLN-STP-STNMT về trình tự, thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất và áp dụng thống nhất biểu mẫu khi làm thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người sử dụng đất đã chết mà nhà, đất để lại thừa kế không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 50 luật đất đai

Back to top button