Biểu mẫu Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

Ngày 28/03/2022, Chính phủ vừa ban hành Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Để được hỗ trợ tiền thuê nhà, bạn cần tải Mẫu Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg để sử dụng.

1. Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Mẫu số 01: Yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

KHUYẾN CÁO HỌ TRẺ EM CHO THUÊ NHÀ NHỎ

Tháng…… Vào năm 2022

1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………. 2. Giới tính: Nam Nữ

3. Sinh ngày:… /… ./…… 4. Số sổ BHXH (nếu có): ………… ……

5. Số CCCD / CMND: …………………… Ngày cấp… ./.… /… .. Nơi cấp ……………………

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

……………………………………………………

7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi làm việc:

– Tên doanh nghiệp / hợp tác xã / hộ kinh doanh: ……………………. ……………………

……………………………………………………

– Địa chỉ làm việc: ………………………………………. …………………… ..

– Loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn Có thời hạn

– Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..

– Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..

8. Thông tin cho thuê nhà trọ, nhà trọ tháng …………. vào năm 2022:

– Tên chủ cơ sở cho thuê, lưu trú: ………… ………… Số CCCD / CMND: ……………

– Địa chỉ nhàTrước hết: ……………………………………………………. ……………………

……………………………………………………

– Thời gian thuê và ở: Bắt đầu từ ngày…. /…. /…. đến ngày…. /…. /….

9. Trong thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, tôi chưa nhận tiền cấp dưỡng hàng tháng…. và đã hơn 3 tháng vẫn chưa nhận được. Căn cứ quy định tại Quyết định số…. / 2022 / QĐ-TTg, tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng…… vào năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng. 2 :

□ Nhân viên đang làm việc trong doanh nghiệp 3

□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động 4

Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị nhận tiền dưới hình thức 5 sau:

□ Tài khoản (Tên tài khoản: ……………………., Số tài khoản: ……………………

tại Ngân hàng ……………………………………………………………………………………)

Trực tiếp

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CHỦ SỞ HỮU PHÒNG BAN
CHO THUÊ, CHO TRẺ EM

(Ký, họ tên, số điện thoại)

…., ngày …. tháng …. 2022
BÁC SĨ
( Dấu hiệu Họ và tên)

___________________

Trước hết Ghi rõ số nhà, tổ, khu phố, ấp, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thành phố.

2 Chọn và đánh dấu (X) vào □ tương ứng với nội dung.

3 Có hợp đồng lao động đã ký và thực hiện trước ngày 01/4/2022.

4 Có hợp đồng lao động được ký và thực hiện từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

5 Nhân viên làm việc trong doanh nghiệp nhập (X) vào □ và ghi thông tin Tài khoản của họ; Người lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh chọn và điền (X) vào ô □ tương ứng để lựa chọn và ghi thông tin.

2. Mẫu số 02: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc

Mẫu số 02: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc

Mẫu số 02

TÊN CÔNG TY
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐỀ NGHỊ HỌ HỖ TRỢ CHO THUÊ NHỎ

Tháng …. vào năm 2022

(Dành cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận / huyện / thị xã / thành phố …………. …..

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………………… ……………… ………………. ………….

2. Đăng ký kinh doanh số: …………………… …………………… …….

3. Địa chỉ: ……………………………………………………. ……………………. ……………………

4. Điện thoại liên hệ: ………………… Email: ……………………

5. Tài khoản: Số tài khoản ……………………. ……. tại Ngân hàng………………………………….

II. DANH SÁCH NHÂN VIÊN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐƯỢC ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ TIỀN THUÊ

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà cho thuê, nhà trọ Trước hết

Hợp đồng lao động

Một số sổ bảo hiểm xã hội

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

Trước hết

2

……

Thêm vào

x

x

x

x

x

x

(Số tiền ủng hộ bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………….)

III. DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐƯỢC ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ TIỀN THUÊ

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà cho thuê, nhà trọTrước hết

Hợp đồng lao động

Số thứ từ biên chế

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

Trước hết

2

….

Thêm vào

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

x

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: …………………….)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Đối với Mục II)

(Đã ký và đóng dấu)

…., ngày …. tháng …. 2022
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Đã ký và đóng dấu)

___________________

Trước hết Ghi rõ số nhà, tổ, khu phố, ấp, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thành phố.

3. Mẫu số 03: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

Mẫu số 03: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

Mẫu số 03

TÊN CÔNG TY/
HỢP TÁC XÃ / GIA ĐÌNH KINH DOANH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THUÊ

Tháng …. vào năm 2022

(Đối với người lao động trở lại thị trường lao động)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận / huyện / thị xã / thành phố ………….

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÂN VIÊN

1. Tên doanh nghiệp / hợp tác xã / hộ kinh doanh: …………………… .. ……

2. Mã số thuế / số đăng ký kinh doanh: ………… .. …………… ..

3. Địa chỉ: ……………………………………………………. ……………………. ………

4. Điện thoại liên hệ: ……………… Email: ………… ..

5. Tài khoản: Số tài khoản ………… .. tại ngân hàng …………. …………………….

II. DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHUYẾN NGHỊ CÁC HOẠT ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TRẺ EM CHO THUÊ NHÀ NHỎ

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà trọ Trước hết

Hợp đồng nhân công

Số lượng sách Bảo hiểm xã hội

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

Trước hết

2

….

Thêm vào

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(Số tiền ủng hộ bằng chữ: …………………… .. ………… ..)

III. DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà trọTrước hết

Hợp đồng lao động

Số thứ tự trong bảng lương

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

Trước hết

2

…..

Thêm vào

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(lượng tiền hỗ trợ theo nghĩa đen: …………………… )

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Đối với Mục II)

(Đã ký và đóng dấu)

…., ngày …. tháng …. 2022
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP /
H P HỢP TÁC / KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH
(Đã ký và đóng dấu)

___________________

Trước hết Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thôn, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thành phố

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Biểu mẫu Quyết định 08/2022/QĐ-TTg❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Biểu mẫu Quyết định 08/2022/QĐ-TTg” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Biểu mẫu Quyết định 08/2022/QĐ-TTg [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Biểu mẫu Quyết định 08/2022/QĐ-TTg” bạn nhé.

Bài viết “Biểu mẫu Quyết định 08/2022/QĐ-TTg” được đăng bởi vào ngày 2022-04-25 04:50:49. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Biểu mẫu Quyết định 08/2022/QĐ-TTg
#Biểu #mẫu #Quyết #định #082022QĐTTg

Ngày 28/03/2022, Chính phủ vừa ban hành Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Để được hỗ trợ tiền thuê nhà, bạn cần tải Mẫu Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg để sử dụng.
1. Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc———————
KHUYẾN CÁO HỌ BỌN TRẺ CHO THUÊ NHÀ NHỎ
Tháng…… vào năm 2022
1. Họ và tên: ……………………………………… ……………………………………. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □
3. Sinh ngày:… /… ./…… 4. Số sổ BHXH (nếu có): ………… ……
5. Số CCCD / CMND: …………………… Ngày cấp… ./.… /… .. Nơi cấp ……………………
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………… …
………………………………………………………………………………………………
7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi làm việc:
– Tên doanh nghiệp / hợp tác xã / hộ kinh doanh: …………………………………. …………………
………………………………………………………………………………………………
– Địa chỉ làm việc: ………………………………………. ……………………………………………… …………..
– Loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn Có thời hạn
– Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..
– Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..
8. Thông tin cho thuê nhà trọ, nhà trọ tháng …………. vào năm 2022:
– Tên chủ cơ sở cho thuê, lưu trú: ………… ………… Số CCCD / CMND: ……… …
– Địa chỉ nhàđầu tiên: ………………………………………………. ……………………………………………… …
………………………………………………………………………………………………
– Thời gian cho thuê, ở: Bắt đầu từ ngày …. / …. / …. đến ngày …. / …. / ….
9. Trong thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022, tôi chưa nhận tiền hỗ trợ của tháng…. và chưa nhận được quá 3 tháng. Căn cứ theo quy định tại Quyết định số…. / 2022 / QĐ-TTg, tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng… … năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng 2 :
□ Nhân viên đang làm việc trong doanh nghiệp 3
□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động 4
Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị nhận tiền dưới hình thức 5 sau:
□ Tài khoản (Tên tài khoản: ……………………., Số tài khoản: ……………………
tại Ngân hàng ……………………………………………………………………………………)
Trực tiếp
Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CHỦ SỞ HỮU PHÒNG BANCHO THUÊ, CHO TRẺ EM (Ký, họ tên, số điện thoại)

…., ngày …. tháng …. năm 2022 TIẾN SỸ ( Dấu hiệu Họ và tên)

___________________
đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thôn, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thành phố.
2 Chọn và đánh dấu (X) vào □ tương ứng với nội dung.
3 Có hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.
4 Có hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện trong thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022.
5 Nhân viên làm việc trong doanh nghiệp tích (X) vào □ và ghi lại thông tin Tài khoản của họ; Người lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh chọn và điền (X) vào □ tương ứng để chọn và ghi thông tin.
2. Mẫu số 02: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc

Mẫu số 02

TÊN CÔNG TY ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐỀ NGHỊ HỌ HỖ TRỢ CHO THUÊ NHỎ
Tháng … …. vào năm 2022
(Dành cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp)
Kính gửi: UBND huyện / quận / thị xã / thành phố …………. …..
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………… ………………………… ………………. ………….
2. Số đăng ký kinh doanh: …………………………………….. …………………………… …….
3. Địa chỉ: ………………………………………. ……………………………. ………………
4. Điện thoại liên hệ: ……………………………………… … Email: ……………………………
5. Tài khoản: Số tài khoản ……………………. ……. tại Ngân hàng………………………………….
II. DANH SÁCH NHÂN VIÊN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐƯỢC ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ TIỀN THUÊ

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà cho thuê, nhà trọ đầu tiên

Hợp đồng lao động

Số sổ bảo hiểm xã hội

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

đầu tiên

2

……

Thêm vào

x

x

x

x

x

x

(Số tiền ủng hộ bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………….)
III. DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐƯỢC ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ TIỀN THUÊ

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà cho thuê, nhà trọđầu tiên

Hợp đồng lao động

Số thứ từ biên chế

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

đầu tiên

2

….

Thêm vào

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

x

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: …………………………………………………….)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI(Đối với Mục II) (Đã ký và đóng dấu)

…., ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP (Đã ký và đóng dấu)

___________________
đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thôn, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thành phố.
3. Mẫu số 03: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

Mẫu số 03

TÊN CÔNG TY/HỢP TÁC XÃ / GIA ĐÌNH KINH DOANH——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THUÊ
Tháng … …. vào năm 2022
(Đối với người lao động trở lại thị trường lao động)
Kính gửi: UBND huyện / quận / thị xã / thành phố ………….
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÂN VIÊN
1. Tên doanh nghiệp / hợp tác xã / hộ kinh doanh: ………………………………… …………………….. ……
2. Mã số thuế / số đăng ký kinh doanh: ………………………………….. ……………..
3. Địa chỉ: ………………………………………. ……………………………. … …
4. Điện thoại liên hệ: ……………………………………… Email: ………………………..
5. Tài khoản: Số tài khoản ……………………….. tại ngân hàng …….. ………………….
II. DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC KHUYẾN NGHỊ BỌN TRẺ CHO THUÊ NHÀ NHỎ

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà trọ đầu tiên

Hợp đồng nhân công

Số sách Bảo hiểm xã hội

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

đầu tiên

2

….

Thêm vào

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(Số tiền ủng hộ bằng chữ: …………………… .. ………… ..)
III. DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà trọđầu tiên

Hợp đồng lao động

Số thứ tự trong bảng lương

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

đầu tiên

2

…..

Thêm vào

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(lượng tiền hỗ trợ theo nghĩa đen: …………………………………………………… )

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI(Đối với Mục II) (Đã ký và đóng dấu)

…., ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP / H P HỢP TÁC / HỘ KINH DOANH (Đã ký và đóng dấu)

___________________
đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thôn, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thành phố
Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Biểu #mẫu #Quyết #định #082022QĐTTg

Ngày 28/03/2022, Chính phủ vừa ban hành Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Để được hỗ trợ tiền thuê nhà, bạn cần tải Mẫu Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg để sử dụng.
1. Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc———————
KHUYẾN CÁO HỌ BỌN TRẺ CHO THUÊ NHÀ NHỎ
Tháng…… vào năm 2022
1. Họ và tên: ……………………………………… ……………………………………. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □
3. Sinh ngày:… /… ./…… 4. Số sổ BHXH (nếu có): ………… ……
5. Số CCCD / CMND: …………………… Ngày cấp… ./.… /… .. Nơi cấp ……………………
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………… …
………………………………………………………………………………………………
7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi làm việc:
– Tên doanh nghiệp / hợp tác xã / hộ kinh doanh: …………………………………. …………………
………………………………………………………………………………………………
– Địa chỉ làm việc: ………………………………………. ……………………………………………… …………..
– Loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn Có thời hạn
– Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..
– Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..
8. Thông tin cho thuê nhà trọ, nhà trọ tháng …………. vào năm 2022:
– Tên chủ cơ sở cho thuê, lưu trú: ………… ………… Số CCCD / CMND: ……… …
– Địa chỉ nhàđầu tiên: ………………………………………………. ……………………………………………… …
………………………………………………………………………………………………
– Thời gian cho thuê, ở: Bắt đầu từ ngày …. / …. / …. đến ngày …. / …. / ….
9. Trong thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022, tôi chưa nhận tiền hỗ trợ của tháng…. và chưa nhận được quá 3 tháng. Căn cứ theo quy định tại Quyết định số…. / 2022 / QĐ-TTg, tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng… … năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng 2 :
□ Nhân viên đang làm việc trong doanh nghiệp 3
□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động 4
Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị nhận tiền dưới hình thức 5 sau:
□ Tài khoản (Tên tài khoản: ……………………., Số tài khoản: ……………………
tại Ngân hàng ……………………………………………………………………………………)
Trực tiếp
Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CHỦ SỞ HỮU PHÒNG BANCHO THUÊ, CHO TRẺ EM (Ký, họ tên, số điện thoại)

…., ngày …. tháng …. năm 2022 TIẾN SỸ ( Dấu hiệu Họ và tên)

___________________
đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thôn, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thành phố.
2 Chọn và đánh dấu (X) vào □ tương ứng với nội dung.
3 Có hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.
4 Có hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện trong thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022.
5 Nhân viên làm việc trong doanh nghiệp tích (X) vào □ và ghi lại thông tin Tài khoản của họ; Người lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh chọn và điền (X) vào □ tương ứng để chọn và ghi thông tin.
2. Mẫu số 02: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc

Mẫu số 02

TÊN CÔNG TY ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐỀ NGHỊ HỌ HỖ TRỢ CHO THUÊ NHỎ
Tháng … …. vào năm 2022
(Dành cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp)
Kính gửi: UBND huyện / quận / thị xã / thành phố …………. …..
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………… ………………………… ………………. ………….
2. Số đăng ký kinh doanh: …………………………………….. …………………………… …….
3. Địa chỉ: ………………………………………. ……………………………. ………………
4. Điện thoại liên hệ: ……………………………………… … Email: ……………………………
5. Tài khoản: Số tài khoản ……………………. ……. tại Ngân hàng………………………………….
II. DANH SÁCH NHÂN VIÊN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐƯỢC ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ TIỀN THUÊ

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà cho thuê, nhà trọ đầu tiên

Hợp đồng lao động

Số sổ bảo hiểm xã hội

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

đầu tiên

2

……

Thêm vào

x

x

x

x

x

x

(Số tiền ủng hộ bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………….)
III. DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐƯỢC ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ TIỀN THUÊ

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà cho thuê, nhà trọđầu tiên

Hợp đồng lao động

Số thứ từ biên chế

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

đầu tiên

2

….

Thêm vào

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

x

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: …………………………………………………….)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI(Đối với Mục II) (Đã ký và đóng dấu)

…., ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP (Đã ký và đóng dấu)

___________________
đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thôn, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thành phố.
3. Mẫu số 03: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

Mẫu số 03

TÊN CÔNG TY/HỢP TÁC XÃ / GIA ĐÌNH KINH DOANH——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THUÊ
Tháng … …. vào năm 2022
(Đối với người lao động trở lại thị trường lao động)
Kính gửi: UBND huyện / quận / thị xã / thành phố ………….
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÂN VIÊN
1. Tên doanh nghiệp / hợp tác xã / hộ kinh doanh: ………………………………… …………………….. ……
2. Mã số thuế / số đăng ký kinh doanh: ………………………………….. ……………..
3. Địa chỉ: ………………………………………. ……………………………. … …
4. Điện thoại liên hệ: ……………………………………… Email: ………………………..
5. Tài khoản: Số tài khoản ……………………….. tại ngân hàng …….. ………………….
II. DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC KHUYẾN NGHỊ BỌN TRẺ CHO THUÊ NHÀ NHỎ

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà trọ đầu tiên

Hợp đồng nhân công

Số sách Bảo hiểm xã hội

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

đầu tiên

2

….

Thêm vào

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(Số tiền ủng hộ bằng chữ: …………………… .. ………… ..)
III. DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà trọđầu tiên

Hợp đồng lao động

Số thứ tự trong bảng lương

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

đầu tiên

2

…..

Thêm vào

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(lượng tiền hỗ trợ theo nghĩa đen: …………………………………………………… )

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI(Đối với Mục II) (Đã ký và đóng dấu)

…., ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP / H P HỢP TÁC / HỘ KINH DOANH (Đã ký và đóng dấu)

___________________
đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thôn, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thành phố
Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

#Biểu #mẫu #Quyết #định #082022QĐTTg

Ngày 28/03/2022, Chính phủ vừa ban hành Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Để được hỗ trợ tiền thuê nhà, bạn cần tải Mẫu Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg để sử dụng.
1. Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc———————
KHUYẾN CÁO HỌ BỌN TRẺ CHO THUÊ NHÀ NHỎ
Tháng…… vào năm 2022
1. Họ và tên: ……………………………………… ……………………………………. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □
3. Sinh ngày:… /… ./…… 4. Số sổ BHXH (nếu có): ………… ……
5. Số CCCD / CMND: …………………… Ngày cấp… ./.… /… .. Nơi cấp ……………………
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………… …
………………………………………………………………………………………………
7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi làm việc:
– Tên doanh nghiệp / hợp tác xã / hộ kinh doanh: …………………………………. …………………
………………………………………………………………………………………………
– Địa chỉ làm việc: ………………………………………. ……………………………………………… …………..
– Loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn Có thời hạn
– Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..
– Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..
8. Thông tin cho thuê nhà trọ, nhà trọ tháng …………. vào năm 2022:
– Tên chủ cơ sở cho thuê, lưu trú: ………… ………… Số CCCD / CMND: ……… …
– Địa chỉ nhàđầu tiên: ………………………………………………. ……………………………………………… …
………………………………………………………………………………………………
– Thời gian cho thuê, ở: Bắt đầu từ ngày …. / …. / …. đến ngày …. / …. / ….
9. Trong thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022, tôi chưa nhận tiền hỗ trợ của tháng…. và chưa nhận được quá 3 tháng. Căn cứ theo quy định tại Quyết định số…. / 2022 / QĐ-TTg, tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng… … năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng 2 :
□ Nhân viên đang làm việc trong doanh nghiệp 3
□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động 4
Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị nhận tiền dưới hình thức 5 sau:
□ Tài khoản (Tên tài khoản: ……………………., Số tài khoản: ……………………
tại Ngân hàng ……………………………………………………………………………………)
Trực tiếp
Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CHỦ SỞ HỮU PHÒNG BANCHO THUÊ, CHO TRẺ EM (Ký, họ tên, số điện thoại)

…., ngày …. tháng …. năm 2022 TIẾN SỸ ( Dấu hiệu Họ và tên)

___________________
đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thôn, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thành phố.
2 Chọn và đánh dấu (X) vào □ tương ứng với nội dung.
3 Có hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.
4 Có hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện trong thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022.
5 Nhân viên làm việc trong doanh nghiệp tích (X) vào □ và ghi lại thông tin Tài khoản của họ; Người lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh chọn và điền (X) vào □ tương ứng để chọn và ghi thông tin.
2. Mẫu số 02: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc

Mẫu số 02

TÊN CÔNG TY ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐỀ NGHỊ HỌ HỖ TRỢ CHO THUÊ NHỎ
Tháng … …. vào năm 2022
(Dành cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp)
Kính gửi: UBND huyện / quận / thị xã / thành phố …………. …..
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP
1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………… ………………………… ………………. ………….
2. Số đăng ký kinh doanh: …………………………………….. …………………………… …….
3. Địa chỉ: ………………………………………. ……………………………. ………………
4. Điện thoại liên hệ: ……………………………………… … Email: ……………………………
5. Tài khoản: Số tài khoản ……………………. ……. tại Ngân hàng………………………………….
II. DANH SÁCH NHÂN VIÊN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐƯỢC ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ TIỀN THUÊ

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà cho thuê, nhà trọ đầu tiên

Hợp đồng lao động

Số sổ bảo hiểm xã hội

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

đầu tiên

2

……

Thêm vào

x

x

x

x

x

x

(Số tiền ủng hộ bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………….)
III. DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐƯỢC ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ TIỀN THUÊ

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà cho thuê, nhà trọđầu tiên

Hợp đồng lao động

Số thứ từ biên chế

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

đầu tiên

2

….

Thêm vào

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

x

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: …………………………………………………….)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI(Đối với Mục II) (Đã ký và đóng dấu)

…., ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP (Đã ký và đóng dấu)

___________________
đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thôn, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thành phố.
3. Mẫu số 03: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động

Mẫu số 03

TÊN CÔNG TY/HỢP TÁC XÃ / GIA ĐÌNH KINH DOANH——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc—————

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THUÊ
Tháng … …. vào năm 2022
(Đối với người lao động trở lại thị trường lao động)
Kính gửi: UBND huyện / quận / thị xã / thành phố ………….
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÂN VIÊN
1. Tên doanh nghiệp / hợp tác xã / hộ kinh doanh: ………………………………… …………………….. ……
2. Mã số thuế / số đăng ký kinh doanh: ………………………………….. ……………..
3. Địa chỉ: ………………………………………. ……………………………. … …
4. Điện thoại liên hệ: ……………………………………… Email: ………………………..
5. Tài khoản: Số tài khoản ……………………….. tại ngân hàng …….. ………………….
II. DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC KHUYẾN NGHỊ BỌN TRẺ CHO THUÊ NHÀ NHỎ

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà trọ đầu tiên

Hợp đồng nhân công

Số sách Bảo hiểm xã hội

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

đầu tiên

2

….

Thêm vào

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(Số tiền ủng hộ bằng chữ: …………………… .. ………… ..)
III. DANH SÁCH NHÂN VIÊN KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

TT

Họ và tên

Số CCCD / ID

Địa chỉ nhà trọđầu tiên

Hợp đồng lao động

Số thứ tự trong bảng lương

Số tiền hỗ trợ

tài khoản ngân hàng

Ghi chú

Loại hợp đồng

Thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động

Số tài khoản

tên ngân hàng

đầu tiên

2

…..

Thêm vào

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(lượng tiền hỗ trợ theo nghĩa đen: …………………………………………………… )

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI(Đối với Mục II) (Đã ký và đóng dấu)

…., ngày …. tháng …. năm 2022 ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP / H P HỢP TÁC / HỘ KINH DOANH (Đã ký và đóng dấu)

___________________
đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thôn, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thành phố
Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem thêm:  Phiếu giao nhận hồ sơ 609: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ
Back to top button