Biểu 2/BCX: Ngân sách trạm y tế

Biểu mẫu báo cáo ngân sách trạm y tế

Mẫu ngân sách trạm y tế

Mẫu ngân sách trạm y tế là mẫu bảng ngân sách được lập ra để ghi chép về việc ngân sách của trạm y tế. Mẫu ngân sách nêu rõ thông tin chỉ tiêu, số lượng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu ngân sách trạm y tế như sau:

Biểu: 2/BCX

NGÂN SÁCH TRẠM Y TẾ

Báo cáo năm ….

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Chỉ tiêu

Số lượng

Ghi chú

1

2

3

4

I

Thu ngân sách y tế

1

Ngân sách nhà nước cấp

2

Thu BHYT

3

Thu dịch vụ khám chữa bệnh

4

Thu khác

II

Chi ngân sách y tế

1

Chi thường xuyên

1.1

Chi lương cho nhân viên y tế

1.2

Chi mua sắm phục vụ chuyên môn

1.3

Chi khác

2

Chi đầu tư phát triển

Mục đích:

Đánh giá đầu tư cho hoạt động y tế xã và hiệu quả sử dụng nguồn vốn của trạm y tế cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thời gian báo cáo: 1 năm 1 lần.

Cách tổng hợp và ghi chép:

– Thu ngân sách y tế: Bao gồm tất cả các nguồn thu cho hoạt động của trạm, trong đó tách riêng từng nguồn thu và chi vào các dòng tương ứng của cột 3, cụ thể như:

* Thu từ ngân sách nhà nước cấp, bao gồm: Ngân sách TW, ngân sách địa phương và ngân sách của xã cấp để hoạt động dịch vụ y tế và xây dựng mới hoặc sửa chữa.

* Thu từ BHYT: là khoản kinh phí chi trả cho hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh nhân có BHYT.

* Thu từ dịch vụ phí do khám chữa bệnh và khám thai, đỡ đẻ v.v..,

* Thu khác: Bao gồm thu do dân đóng góp, từ thiện, lãi do bán thuốc …

– Chi ngân sách y tế: Là các khoản chi cho hoạt động của trạm, bao gồm:

* Lương cho nhân viên y tế.

* Mua sắm phục vụ hoạt động thường xuyên như thuốc, dụng cụ y tế …

* Chi khác như: VSMT, giáo dục truyền thông, khám và điều trị miễn phí cho các diện chính sách…

– Chi đầu tư xây dựng mới và sửa chữa

– Chi khác là các khoản chi ngoài các khoản đã nêu trên.

Nguồn số liệu: Các sổ sách kế toán, phiếu thu, chi và các chứng từ có liên quan đến quản lý thu chi kinh phí của trạm.

Biểu 2/BCX: Ngân sách trạm y tế

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Giải mã sức hút của Shophouse KDC Ario City – mặt tiền Quốc Lộ 51
Back to top button