Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Mẫu MBB09: Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là gì? Mẫu biên bản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

1. Định nghĩa mẫu MBB09: Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là gì?

Mẫu MBB09: Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản, nội dung của biên bản… Mẫu được ban hành theo Thông tư 78/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu MBB09: Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

MBB09

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/BB-TGTVPTGPCC

BIÊN BẢN
Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề*

Thi hành Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số: ……/QĐ-TGTVPTGPCC ngày …./…/……. của(2) ………….

Hôm nay, hồi…. giờ…. phút, ngày …/…/……, tại(3) ……………………….………….

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên: ……….., cấp bậc: …………, chức vụ: …………., đơn vị: ……………

Họ và tên: ……………., cấp bậc: ………., chức vụ: ………., đơn vị: ………………

2. Với sự chứng kiến của(4):

a) Họ và tên: …………………………. Nghề nghiệp: ………………………………..

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………….

b) Họ và tên: ……………………………… Nghề nghiệp: ……………………….…

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………….

Tiến hành lập biên bản tạm giữ <tang vật phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề>(5) <của/nhưng>(6) ……………………………………

<1. Họ và tên>: ………………………………… Giới tính: ………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……/…../…….. Quốc tịch: …………………………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………..

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………; ngày cấp: …./…./………..; nơi cấp: ….……..

<1. Tên tổ chức vi phạm>: ………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………….…..

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: …………………..

Ngày cấp: …./…../……..; nơi cấp: ………………………………….………………

Người đại diện theo pháp luật(7): ………………. Giới tính: ………………………..

Chức danh(8): …………………………………………………………………………

2. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, gồm:

STT

Tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Đơn vị tính

Số lượng

Chủng loại

Tình trạng

Ghi chú

1

2

3

…..

3. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, gồm:

STT

Tên giấy phép, chứng chỉ hành nghề

Số lượng

Tình trạng

Ghi chú

1

2

3

…..

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

4. Ý kiến trình bày của cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm:

…………………………………………………………………………………………

5. Ý kiến trình bày của người chứng kiến (nếu có):

…………………………………………………………………………………………

6. Ý kiến bổ sung (nếu có):

…………………………………………………………………………………………

Biên bản lập xong hồi…. giờ …. phút, ngày …/…./…….., gồm …. tờ, được lập thành …. bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)(9) ………………………………………. là cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

<Trường hợp cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản>

Lý do ông (bà)(9) ………………………………………………….. cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản(10): …………………………………..

CÁ NHÂN VI PHẠM HOẶC/ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM

(Ký tên)

(Ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký tên)

(Ghi rõ cấp bậc, họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký tên)

(Ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ

(Ký tên, đóng dấu)

(Ghi rõ chức v, cấp bậc, họ và tên)

* Mẫu này được sử dụng để lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề quy định tại Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản.

(2) Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

(3) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(4) Trường hợp không xác định được người vi phạm hoặc người vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản, thì người có thẩm quyền lập biên bản phải mời 02 người chứng kiến.

(5) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi “tang vật, phương tiện vi phạm hành chính”; nếu tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thì ghi “giấy phép, chứng chỉ hành nghề”; nếu tạm giữ cả tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thì ghi “tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và giấy phép, chứng chỉ hành nghề”,

(6) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu xác định được người vi phạm/tổ chức vi phạm, thì ghi “của <ông (bà)/tổ chức> có tên sau đây:”; nếu không xác định được người vi phạm/tổ chức vi phạm, thì ghi “nhưng không xác định được người vi phạm/tổ chức vi phạm” và không phải ghi các thông tin tại mục [1].

(7) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(8) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(9) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm. Nếu cá nhân, vi phạm là người chưa thành niên, gửi cho cha/mẹ hoặc người giám hộ của người đó 01 bản.

(10) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Không xác định được người vi phạm; Người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không có mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan khác…./.

Mẫu MBB09: Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Tâm sự sinh viên thất nghiệp
Back to top button