Biên bản kiểm tra cơ sở khảo nghiệm giống thủy sản

Biên bản kiểm tra cơ sở khảo nghiệm giống thủy sản

Mẫu biên bản kiểm tra cơ sở khảo nghiệm giống thủy sản

Mẫu số 09.NT: Biên bản kiểm tra cơ sở khảo nghiệm giống thủy sản là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép kiểm tra cơ sở khảo nghiệm giống thủy sản. Mẫu được ban hành theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Biên bản về việc kiểm tra cơ sở khảo nghiệm giống thủy sản

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………, ngày tháng năm ………

BIÊN BẢN
Kiểm tra cơ sở khảo nghiệm giống thủy sản

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Căn cứ kiểm tra: …………………………………………………………………..

2. Thành phần Đoàn kiểm tra:

– Ông/bà: ……………………………………… Chức vụ: …………..………………

– Ông/bà: ……………………………………… Chức vụ: ……………..……………

– Ông/bà: ……………………………………… Chức vụ: ………………..…………

3. Thông tin cơ sở kiểm tra

– Tên cơ sở: …………………………………..……………………………………….

– Địa chỉ trụ sở chính: ………..……………………………………………………….

Số điện thoại: …………….. Số fax : …………………. Email: ……………………..

– Số giấy đăng ký kinh doanh/Số giấy phép đầu tư/Số quyết định thành lập: …………….

Cơ quan cấp: …………………………….. Ngày cấp: ……………….………………

– Đại diện của cơ sở: ……………………….. Chức vụ: ………………….………….

– Mã số cơ sở (nếu có): ……………………………………………………………….

4. Địa điểm kiểm tra:

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………… Số fax: ………………… Email: ………………..

5. Đối tượng đăng ký khảo nghiệm:

II. NỘI DUNG KIỂM TRA:

TT

Nội dung cần kiểm tra

Kết quả kiểm tra

Diễn giải kết quả kiểm tra; hành động khắc phục các lỗi

Đạt

Không đạt

1

Có ít nhất hai nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc sinh học

2

Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với loài thủy sản khảo nghiệm

a

Có phòng thử nghiệm đủ điều kiện theo quy định hiện hành để theo dõi, kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu theo đề cương khảo nghiệm

b

Trường hợp khảo nghiệm giai đoạn sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản phải đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Luật Thủy sản và khoản 1 Điều 20 Nghị định này

c

Trường hợp khảo nghiệm giai đoạn nuôi thương phẩm phải đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Luật Thủy sản và Điều 34 Nghị định này

3

Đáp ứng điều kiện về an toàn sinh học, bảo vệ môi trường: Khu nuôi khảo nghiệm có biện pháp ngăn cách với khu sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản thương phẩm khác

4

Bảo đảm an toàn sinh học, bảo vệ môi trường trong quá trình khảo nghiệm

III. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

IV. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 09.NT: Biên bản kiểm tra cơ sở khảo nghiệm giống thủy sản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Tải Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư
Back to top button