Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng 2022

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng là mẫu được sử dụng phổ biến nhất trong các cơ quan, tổ chức hiện nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng tại đây.

Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng là tài liệu quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ cuộc họp hội đồng nào dù là tại các doanh nghiệp, công ty hay cơ quan nhà nước, trường học. Mẫu được tạo ra để ghi lại diễn biến cuộc họp, từ đó lưu trữ để làm cơ sở thực hiện công việc trong đơn vị của bạn. Dưới đây là 2 mẫu Biên bản họp Ban Thi đua – Khen thưởng được sử dụng phổ biến nhất kèm theo hướng dẫn chi tiết cách viết. Bạn có thể tải về để sử dụng cho cơ quan, đơn vị của mình.

  • Mẫu quyết định trao thưởng
  • Hồ sơ đăng ký thi đua, khen thưởng

1. Pháp luật về thi đua, khen thưởng

Thi đua là hoạt động có tổ chức, có sự tham gia tự nguyện của các cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt thành tích cao nhất trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khen thưởng là sự ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công lao, động viên bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Định nghĩa này được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003. Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

– Về cuộc thi:

Tự nguyện, tự nguyện và công khai.

+ Đoàn kết, hợp tác cùng phát triển.

– Về phần thưởng:

+ Chính xác, công khai, công bằng và kịp thời.

+ Có thể khen thưởng nhiều lần cho một đối tượng, không khen thưởng nhiều lần cho một thành tích.

+ Đảm bảo tính thống nhất về tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.

+ Kết hợp chặt chẽ giữa động viên tinh thần với lợi ích vật chất.

Các danh hiệu thi đua theo quy định của pháp luật bao gồm: danh hiệu thi đua cho cá nhân, tập thể và hộ gia đình. Trong đó mỗi loại danh hiệu thi đua sẽ có những danh hiệu và tiêu chí thành tích nhất định. Ví dụ:

– Về danh hiệu thi đua cá nhân có danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, danh hiệu này được xét cho cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số cá nhân 2 lần liên tiếp đạt chiến sĩ thi đua. các bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

– Về danh hiệu thi đua tập thể, xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” cho các tập thể đạt các tiêu chí: (1) Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi đua. giao nhiệm vụ trong năm và là tập thể tiêu biểu xuất sắc toàn quốc; (2) là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua của Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương; (3) Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

– Về danh hiệu hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, xét tặng cho hộ gia đình đạt các tiêu chuẩn sau: (1) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. bang, tham gia các phong trào của địa phương; (2) gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; (3) lao động sản xuất, kinh doanh, làm việc và học tập có hiệu quả.

Ngoài ra còn rất nhiều các chức danh khác với các tiêu chuẩn khác nhau, các bạn cần tìm hiểu thêm có thể tham khảo thêm tại Luật Thi đua khen thưởng 2003 và một số văn bản liên quan khác.

2. Biên bản thi đua, khen thưởng cuối năm ngành Tư pháp.

Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN VIÊN – KHEN THƯỞNG

Về việc xét đề nghị khen thưởng ………… (Đầu tiên)

Thời gian: ……. giờ ……. phút, ngày…. tháng …. năm ….

Địa điểm: ………….

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng… (2)… họp xét đề nghị… .. (3)… trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (hàng năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)

Chủ tọa cuộc họp: Ông / c ……………………, Chủ tịch Hội đồng liên hiệp kinh tế.

Thư ký cuộc họp: Đ / c: ……………………………, chức vụ: ……………………

Các thành viên Hội đồng kinh tế cơ sở Tổng công ty có mặt (vắng mặt đồng chí….) Gồm các đồng chí:

1. Đ / c ……………………. chức vụ: …………………… Chủ tịch Hội đồng Tổng Công ty Kinh tế;

2. Đ / c ……………………. chức vụ: …………………… Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Tổng Công ty;

3. Đ / c ……………………. chức vụ: …………………… Thành viên;

4. Đ / c ……………………. Chức vụ: …………………… Ủy viên, thư ký Hội đồng.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đạt được của các tập thể và cá nhân. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng… (2)… biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí….%, Đề nghị…. (3)… trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho tập thể. , các cá nhân có tên sau:

STT

Tên của các cá nhân / nhóm

Hình thức khen thưởng

Cuộc họp kết thúc vào ngày…. giờ …. phút, ngày…. tháng …. năm ….

THƯ KÝ
(dấu hiệu Họ và tên)

CHỦ TỊCH
( Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ hình thức khen thưởng theo thành tích, đợt hoặc chuyên đề… ..

(2) Tên cơ quan, đơn vị yêu cầu;

(3) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề xuất

3. Biên bản thi đua khen thưởng cuối năm.

Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG LAO ĐỘNG

Về việc xét đề nghị khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm….

Thời gian: …… giờ…. phút, ngày ………… tháng …… .. ……

Địa điểm:…………………………..

Nội dung: Hội đồng thi đua khen thưởng …………. (Tên đơn vị) ………… .. tiến hành họp xét đề nghị …………. (thủ trưởng cơ quan) …………. Xét tặng danh hiệu ………… và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tọa cuộc họp: Đồng chí ……………………. Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng.

Thư ký cuộc họp: Đ / c …………………… .., chức danh ……………………

Thành phần Hội đồng Thi đua – Khen thưởng có ………… thành viên tham dự (vắng mặt… ..), gồm các đồng chí:

1 / Đồng chí …………, chức vụ: ……………, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

2 / Đồng chí ……………, chức vụ: …………., Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng.

3 / Đồng chí …………… .., chức vụ: ………… .., Thành viên

4 / Đồng chí ……………………, chức vụ: …………… .Thành viên, thư ký Hội đồng.

Tiến trình phiên:

– Ông ………… .. Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng phát biểu nêu rõ mục đích, nội dung, yêu cầu của cuộc họp, thống nhất chủ trương, quy trình công tác và các đơn vị liên quan.

– Đồng chí ………… .. báo cáo kết quả thẩm định thành tích xét tặng các danh hiệu và đề nghị các hình thức khen thưởng tương ứng.

Sau khi Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và Ông ………… .. quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của các cá nhân, tập thể trong đơn vị. Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích, danh hiệu và hình thức khen thưởng. Các kết quả sau:

STT Tên các cá nhân và tập thể có thành tích Tiêu đề Hình thức khen thưởng

Buổi học kết thúc lúc …… giờ…. phút, ngày …… tháng …… ..

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng theo Thông tư 14/2015 / TT-BTP

MẪU 02: BIÊN BẢN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN VIÊN – PHẦN THƯỞNG CAO CẤP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015 / TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN VIÊN – KHEN THƯỞNG

Về việc xét đề nghị khen thưởng …… (1)

Thời gian: …… giờ… ..phút, ngày…. tháng …. năm ….

Địa điểm: ………

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng… (2)… họp xét, đề nghị …… (3)…, cá nhân có thành tích xuất sắc …… (định kỳ hàng năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)

Chủ tọa cuộc họp: Ông / c ………………., Chủ tịch Hội đồng liên hiệp kinh tế.

Thư ký cuộc họp: Địa chỉ: ………………., Chức vụ: ………… ..

Thành viên Hội đồng kinh tế cơ sở Tổng công ty có …… thành viên tham dự (không có đồng chí….), Gồm các đồng chí:

1. Đ / c …………. Chức vụ:…………. Chủ tịch Hội đồng Tổng công ty kinh tế;

2. Đ / c …………. Chức vụ:…………. Phó Chủ tịch Hội đồng Tổng công ty kinh tế;

3. Đ / c …………. Chức vụ:…………. Ủy viên;

4. Đ / c …………. Chức vụ:…………. Ủy viên, Thư ký Hội đồng.

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đạt được của các tập thể và cá nhân. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng .. (2)… biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí….%, Đề nghị…. (3)… trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng tập thể. các tổ chức hoặc cá nhân có các tên sau:

STT

Tên của các cá nhân / nhóm

Hình thức khen thưởng

Cuộc họp kết thúc vào ngày…. giờ …. phút, ngày…. tháng …. năm ….

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ hình thức khen thưởng theo thành tích, đợt hoặc chuyên đề …… .;

(2) Tên cơ quan, đơn vị yêu cầu;

(3) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề xuất.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng 2022❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng 2022” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng 2022” bạn nhé.

Xem thêm:  Mẫu TK01: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước 2022

Bài viết “Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-06-01 21:41:15. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng 2022
#Biên #bản #họp #hội #đồng #thi #đua #khen #thưởng

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng là mẫu được sử dụng phổ biến hiện nay tại các cơ quan, tổ chức. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng tại đây.
Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng là một tài liệu quan trọng không thể thiếu tại các cuộc họp hội đồng bất kỳ dù là tại doanh nghiệp, công ty hay là cơ quan nhà nước, các nhà trường. Mẫu được lập ra ghi lại diễn biến của cuộc họp, từ đó lưu trữ lại làm cơ sở để thực hiện các công việc trong đơn vị mình. Dưới đây là 2 mẫu Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng sử dụng phổ biến hiện nay cùng hướng dẫn cách viết chi tiết. Các bạn có thể tải về để sử dụng cho cơ quan, đơn vị của mình.
Mẫu quyết định khen thưởng
Văn bản đăng ký thi đua khen thưởng
1. Quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng
Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Định nghĩa này được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Luật Thi đua khen thưởng năm 2003. Theo đó, thi đua, khen thưởng phải đảm bảo các nguyên tắc như sau:
– Về thi đua:
+ Tự nguyện, tự giác và công khai.
+ Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.
– Về khen thưởng:
+ Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời.
+ Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng, không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được.
+ Bảo đảm thống nhất về tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.
+ Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.
Danh hiệu thi đua được pháp luật quy định bao gồm: danh hiệu thi đua đối với cá nhân, với tập thể và với hộ gia đình. Trong đó, mỗi loại danh hiệu thi đua sẽ có những tên danh hiệu nhất định và tiêu chuẩn đạt được. Ví dụ:
– Về danh hiệu thi đua cá nhân có danh hiệu “chiến sĩ thi đua toàn quốc”, danh hiệu này được xét cho cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong những cá nhân có 02 lần liên tục đạt chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
– Về danh hiệu thi đua tập thể có danh hiệu “cờ thi đua của Chính phủ” sẽ được xét tặng cho những tập thể đạt được các tiêu chuẩn: (1) có thành tích hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ được giao trong năm và là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc; (2) là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; (3) nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.
– Về danh hiệu với hộ gia đình có danh hiệu “gia đình văn hóa”, xét tặng cho những hộ gia đình đáp ứng được các tiêu chuẩn: (1) Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia phong trào địa phương; (2) gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, giúp đỡ nhưng người trong cộng đồng; (3) lao động sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập có hiệu quả.
Ngoài ra còn nhiều danh hiệu khác nữa với những tiêu chuẩn khác nhau, quý vị cần tìm hiểu sâu hơn có thể tham khảo tại Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 và một số văn bản có liên quan khác.
2. Biên bản xét thi đua khen thưởng cuối năm ngành Tư pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
Về việc xét, đề nghị khen thưởng ………… (1)
Thời gian: ……. giờ ……. phút, ngày …. tháng …. năm ….
Địa điểm: ………….
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng …(2) … tiến hành họp xét, đề nghị ….. (3)… trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư phá p khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)
Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………………… , Chủ tịch Hội đồng TĐKT.
Thư ký cuộc họp: Đ/c ………………………… , chức vụ: …………………………
Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có thành viên tham dự (vắng đồng chí….), gồm các đồng chí:
1. Đ/c ……………………. chức vụ: …………………… Chủ tịch Hội đồng TĐKT;
2. Đ/c ……………………. chức vụ: …………………… Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;
3. Đ/c ……………………. chức vụ: …………………… Ủy viên;
4. Đ/c ……………………. chức vụ: …………………… Ủy viên, thư ký Hội đồng.
Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng …(2)… đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí….%, đề nghị … .(3)… trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên sau:

STT

Tên cá nhân/ tập thể

Hình thức khen thưởng

Cuộc họp kết thúc vào hồi…. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….

THƯ KÝ (k ý , ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG( ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành tích, theo đợt hoặc theo chuyên đề… ..
(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị;
(3) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị
3. Biên bản xét thi đua khen thưởng cuối năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Về việc xét, đề nghị khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc năm ….
Thời gian: …… giờ…. phút, ngày……… tháng…….. năm……
Địa điểm:…………………………..
Nội dung: Hội đồng thi đua khen thưởng …………….(tên đơn vị)……….. tiến hành họp xét, đề nghị………. (thủ trưởng cơ quan đơn vị)………. Xét tặng danh hiệu………… và khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.
Chủ trì cuộc họp: Đồng chí ……………………. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.
Thư ký cuộc họp: Đồng chí………………….., chức vụ………………
Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng có ……… thành viên tham dự (vắng…..), gồm các đồng chí:
1/ Đồng chí………… , chức vụ:……………, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng
2/ Đồng chí……………, chức vụ:……………, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.
3/ Đồng chí …………….., chức vụ:………….., Ủy viên
4/ Đồng chí………………, chức vụ: …………….Ủy viên, thư ký Hội đồng.
Diễn biến phiên họp:
– Đồng chí………….. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng phát biểu nêu rõ mục đích, nội dung, yêu cầu của phiên họp, thống nhất chủ trương, quy trình làm việc và các đơn vị có liên quan.
– Đồng chí ………….. báo cáo kết quả thẩm định thành tích xét tặng danh hiệu và đề xuất các hình thức khen thưởng tương ứng.
Sau khi Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng và đồng chí…………… quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của các cá nhân, tập thể trong đơn vị. Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích cùng các danh hiệu, hình thức khen thưởng. Kết quả như sau:
STT
Tên cá nhân, tập thể có thành tích
Danh hiệu
Hình thức khen thưởng

Phiên họp kết thúc vào hồi …… giờ …. phút, ngày…… tháng…… năm…….

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng theo Thông tư 14/2015/TT-BTP
MẪU SỐ 02: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
Về việc xét, đề nghị khen thưởng ……( 1)
Thời gian: …… giờ ….. phút, ngày …. tháng …. năm ….
Địa điểm: ………
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng …(2) … tiến hành họp xét, đề nghị ……(3)… trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ……(năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)
Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT.
Thư ký cuộc họp: Đ/c ………………., chức vụ: …………..
Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có…… thành viên tham dự (vắng đồng chí….), gồm các đồng chí:
1. Đ/c …………. chức vụ:…………. Chủ tịch Hội đồng TĐKT;
2. Đ/c …………. chức vụ:…………. Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;
3. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên;
4. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên, thư ký Hội đồng.
Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ..(2)… đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí….%, đề nghị ….(3)… trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên sau:

Xem thêm:  Phiếu tự đánh giá xếp loại của giáo viên Tiểu học 2022

STT

Tên cá nhân/ tập thể

Hình thức khen thưởng

Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….

THƯ KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành tích, theo đợt hoặc theo chuyên đề…….;
(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị;
(3) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Biên #bản #họp #hội #đồng #thi #đua #khen #thưởng

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng là mẫu được sử dụng phổ biến hiện nay tại các cơ quan, tổ chức. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng tại đây.
Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng là một tài liệu quan trọng không thể thiếu tại các cuộc họp hội đồng bất kỳ dù là tại doanh nghiệp, công ty hay là cơ quan nhà nước, các nhà trường. Mẫu được lập ra ghi lại diễn biến của cuộc họp, từ đó lưu trữ lại làm cơ sở để thực hiện các công việc trong đơn vị mình. Dưới đây là 2 mẫu Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng sử dụng phổ biến hiện nay cùng hướng dẫn cách viết chi tiết. Các bạn có thể tải về để sử dụng cho cơ quan, đơn vị của mình.
Mẫu quyết định khen thưởng
Văn bản đăng ký thi đua khen thưởng
1. Quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng
Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Định nghĩa này được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Luật Thi đua khen thưởng năm 2003. Theo đó, thi đua, khen thưởng phải đảm bảo các nguyên tắc như sau:
– Về thi đua:
+ Tự nguyện, tự giác và công khai.
+ Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.
– Về khen thưởng:
+ Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời.
+ Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng, không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được.
+ Bảo đảm thống nhất về tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.
+ Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.
Danh hiệu thi đua được pháp luật quy định bao gồm: danh hiệu thi đua đối với cá nhân, với tập thể và với hộ gia đình. Trong đó, mỗi loại danh hiệu thi đua sẽ có những tên danh hiệu nhất định và tiêu chuẩn đạt được. Ví dụ:
– Về danh hiệu thi đua cá nhân có danh hiệu “chiến sĩ thi đua toàn quốc”, danh hiệu này được xét cho cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong những cá nhân có 02 lần liên tục đạt chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
– Về danh hiệu thi đua tập thể có danh hiệu “cờ thi đua của Chính phủ” sẽ được xét tặng cho những tập thể đạt được các tiêu chuẩn: (1) có thành tích hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ được giao trong năm và là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc; (2) là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; (3) nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.
– Về danh hiệu với hộ gia đình có danh hiệu “gia đình văn hóa”, xét tặng cho những hộ gia đình đáp ứng được các tiêu chuẩn: (1) Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia phong trào địa phương; (2) gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, giúp đỡ nhưng người trong cộng đồng; (3) lao động sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập có hiệu quả.
Ngoài ra còn nhiều danh hiệu khác nữa với những tiêu chuẩn khác nhau, quý vị cần tìm hiểu sâu hơn có thể tham khảo tại Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 và một số văn bản có liên quan khác.
2. Biên bản xét thi đua khen thưởng cuối năm ngành Tư pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
Về việc xét, đề nghị khen thưởng ………… (1)
Thời gian: ……. giờ ……. phút, ngày …. tháng …. năm ….
Địa điểm: ………….
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng …(2) … tiến hành họp xét, đề nghị ….. (3)… trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư phá p khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)
Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………………… , Chủ tịch Hội đồng TĐKT.
Thư ký cuộc họp: Đ/c ………………………… , chức vụ: …………………………
Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có thành viên tham dự (vắng đồng chí….), gồm các đồng chí:
1. Đ/c ……………………. chức vụ: …………………… Chủ tịch Hội đồng TĐKT;
2. Đ/c ……………………. chức vụ: …………………… Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;
3. Đ/c ……………………. chức vụ: …………………… Ủy viên;
4. Đ/c ……………………. chức vụ: …………………… Ủy viên, thư ký Hội đồng.
Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng …(2)… đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí….%, đề nghị … .(3)… trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên sau:

STT

Tên cá nhân/ tập thể

Hình thức khen thưởng

Cuộc họp kết thúc vào hồi…. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….

THƯ KÝ (k ý , ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG( ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành tích, theo đợt hoặc theo chuyên đề… ..
(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị;
(3) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị
3. Biên bản xét thi đua khen thưởng cuối năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Về việc xét, đề nghị khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc năm ….
Thời gian: …… giờ…. phút, ngày……… tháng…….. năm……
Địa điểm:…………………………..
Nội dung: Hội đồng thi đua khen thưởng …………….(tên đơn vị)……….. tiến hành họp xét, đề nghị………. (thủ trưởng cơ quan đơn vị)………. Xét tặng danh hiệu………… và khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.
Chủ trì cuộc họp: Đồng chí ……………………. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.
Thư ký cuộc họp: Đồng chí………………….., chức vụ………………
Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng có ……… thành viên tham dự (vắng…..), gồm các đồng chí:
1/ Đồng chí………… , chức vụ:……………, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng
2/ Đồng chí……………, chức vụ:……………, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.
3/ Đồng chí …………….., chức vụ:………….., Ủy viên
4/ Đồng chí………………, chức vụ: …………….Ủy viên, thư ký Hội đồng.
Diễn biến phiên họp:
– Đồng chí………….. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng phát biểu nêu rõ mục đích, nội dung, yêu cầu của phiên họp, thống nhất chủ trương, quy trình làm việc và các đơn vị có liên quan.
– Đồng chí ………….. báo cáo kết quả thẩm định thành tích xét tặng danh hiệu và đề xuất các hình thức khen thưởng tương ứng.
Sau khi Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng và đồng chí…………… quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của các cá nhân, tập thể trong đơn vị. Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích cùng các danh hiệu, hình thức khen thưởng. Kết quả như sau:
STT
Tên cá nhân, tập thể có thành tích
Danh hiệu
Hình thức khen thưởng

Phiên họp kết thúc vào hồi …… giờ …. phút, ngày…… tháng…… năm…….

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng theo Thông tư 14/2015/TT-BTP
MẪU SỐ 02: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
Về việc xét, đề nghị khen thưởng ……( 1)
Thời gian: …… giờ ….. phút, ngày …. tháng …. năm ….
Địa điểm: ………
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng …(2) … tiến hành họp xét, đề nghị ……(3)… trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ……(năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)
Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT.
Thư ký cuộc họp: Đ/c ………………., chức vụ: …………..
Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có…… thành viên tham dự (vắng đồng chí….), gồm các đồng chí:
1. Đ/c …………. chức vụ:…………. Chủ tịch Hội đồng TĐKT;
2. Đ/c …………. chức vụ:…………. Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;
3. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên;
4. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên, thư ký Hội đồng.
Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ..(2)… đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí….%, đề nghị ….(3)… trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên sau:

STT

Tên cá nhân/ tập thể

Hình thức khen thưởng

Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….

THƯ KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành tích, theo đợt hoặc theo chuyên đề…….;
(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị;
(3) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng 2022

#Biên #bản #họp #hội #đồng #thi #đua #khen #thưởng

Mẫu biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng là mẫu được sử dụng phổ biến hiện nay tại các cơ quan, tổ chức. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng tại đây.
Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng là một tài liệu quan trọng không thể thiếu tại các cuộc họp hội đồng bất kỳ dù là tại doanh nghiệp, công ty hay là cơ quan nhà nước, các nhà trường. Mẫu được lập ra ghi lại diễn biến của cuộc họp, từ đó lưu trữ lại làm cơ sở để thực hiện các công việc trong đơn vị mình. Dưới đây là 2 mẫu Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng sử dụng phổ biến hiện nay cùng hướng dẫn cách viết chi tiết. Các bạn có thể tải về để sử dụng cho cơ quan, đơn vị của mình.
Mẫu quyết định khen thưởng
Văn bản đăng ký thi đua khen thưởng
1. Quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng
Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Định nghĩa này được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Luật Thi đua khen thưởng năm 2003. Theo đó, thi đua, khen thưởng phải đảm bảo các nguyên tắc như sau:
– Về thi đua:
+ Tự nguyện, tự giác và công khai.
+ Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.
– Về khen thưởng:
+ Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời.
+ Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng, không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được.
+ Bảo đảm thống nhất về tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.
+ Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.
Danh hiệu thi đua được pháp luật quy định bao gồm: danh hiệu thi đua đối với cá nhân, với tập thể và với hộ gia đình. Trong đó, mỗi loại danh hiệu thi đua sẽ có những tên danh hiệu nhất định và tiêu chuẩn đạt được. Ví dụ:
– Về danh hiệu thi đua cá nhân có danh hiệu “chiến sĩ thi đua toàn quốc”, danh hiệu này được xét cho cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong những cá nhân có 02 lần liên tục đạt chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
– Về danh hiệu thi đua tập thể có danh hiệu “cờ thi đua của Chính phủ” sẽ được xét tặng cho những tập thể đạt được các tiêu chuẩn: (1) có thành tích hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ được giao trong năm và là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc; (2) là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua của cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; (3) nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.
– Về danh hiệu với hộ gia đình có danh hiệu “gia đình văn hóa”, xét tặng cho những hộ gia đình đáp ứng được các tiêu chuẩn: (1) Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia phong trào địa phương; (2) gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, giúp đỡ nhưng người trong cộng đồng; (3) lao động sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập có hiệu quả.
Ngoài ra còn nhiều danh hiệu khác nữa với những tiêu chuẩn khác nhau, quý vị cần tìm hiểu sâu hơn có thể tham khảo tại Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 và một số văn bản có liên quan khác.
2. Biên bản xét thi đua khen thưởng cuối năm ngành Tư pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
Về việc xét, đề nghị khen thưởng ………… (1)
Thời gian: ……. giờ ……. phút, ngày …. tháng …. năm ….
Địa điểm: ………….
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng …(2) … tiến hành họp xét, đề nghị ….. (3)… trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư phá p khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)
Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………………… , Chủ tịch Hội đồng TĐKT.
Thư ký cuộc họp: Đ/c ………………………… , chức vụ: …………………………
Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có thành viên tham dự (vắng đồng chí….), gồm các đồng chí:
1. Đ/c ……………………. chức vụ: …………………… Chủ tịch Hội đồng TĐKT;
2. Đ/c ……………………. chức vụ: …………………… Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;
3. Đ/c ……………………. chức vụ: …………………… Ủy viên;
4. Đ/c ……………………. chức vụ: …………………… Ủy viên, thư ký Hội đồng.
Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng …(2)… đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí….%, đề nghị … .(3)… trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên sau:

STT

Tên cá nhân/ tập thể

Hình thức khen thưởng

Cuộc họp kết thúc vào hồi…. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….

THƯ KÝ (k ý , ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG( ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành tích, theo đợt hoặc theo chuyên đề… ..
(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị;
(3) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị
3. Biên bản xét thi đua khen thưởng cuối năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Về việc xét, đề nghị khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc năm ….
Thời gian: …… giờ…. phút, ngày……… tháng…….. năm……
Địa điểm:…………………………..
Nội dung: Hội đồng thi đua khen thưởng …………….(tên đơn vị)……….. tiến hành họp xét, đề nghị………. (thủ trưởng cơ quan đơn vị)………. Xét tặng danh hiệu………… và khen thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.
Chủ trì cuộc họp: Đồng chí ……………………. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.
Thư ký cuộc họp: Đồng chí………………….., chức vụ………………
Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng có ……… thành viên tham dự (vắng…..), gồm các đồng chí:
1/ Đồng chí………… , chức vụ:……………, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng
2/ Đồng chí……………, chức vụ:……………, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.
3/ Đồng chí …………….., chức vụ:………….., Ủy viên
4/ Đồng chí………………, chức vụ: …………….Ủy viên, thư ký Hội đồng.
Diễn biến phiên họp:
– Đồng chí………….. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng phát biểu nêu rõ mục đích, nội dung, yêu cầu của phiên họp, thống nhất chủ trương, quy trình làm việc và các đơn vị có liên quan.
– Đồng chí ………….. báo cáo kết quả thẩm định thành tích xét tặng danh hiệu và đề xuất các hình thức khen thưởng tương ứng.
Sau khi Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng và đồng chí…………… quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của các cá nhân, tập thể trong đơn vị. Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích cùng các danh hiệu, hình thức khen thưởng. Kết quả như sau:
STT
Tên cá nhân, tập thể có thành tích
Danh hiệu
Hình thức khen thưởng

Phiên họp kết thúc vào hồi …… giờ …. phút, ngày…… tháng…… năm…….

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng theo Thông tư 14/2015/TT-BTP
MẪU SỐ 02: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
Về việc xét, đề nghị khen thưởng ……( 1)
Thời gian: …… giờ ….. phút, ngày …. tháng …. năm ….
Địa điểm: ………
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng …(2) … tiến hành họp xét, đề nghị ……(3)… trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ……(năm, đột xuất, theo đợt, theo chuyên đề)
Chủ trì cuộc họp: Đ/c ………………., Chủ tịch Hội đồng TĐKT.
Thư ký cuộc họp: Đ/c ………………., chức vụ: …………..
Các thành viên Hội đồng TĐKT cơ sở có…… thành viên tham dự (vắng đồng chí….), gồm các đồng chí:
1. Đ/c …………. chức vụ:…………. Chủ tịch Hội đồng TĐKT;
2. Đ/c …………. chức vụ:…………. Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT;
3. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên;
4. Đ/c …………. chức vụ:…………. Ủy viên, thư ký Hội đồng.
Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng đã thảo luận, phân tích, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ..(2)… đã biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), kết quả nhất trí….%, đề nghị ….(3)… trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên sau:

STT

Tên cá nhân/ tập thể

Hình thức khen thưởng

Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….

THƯ KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi rõ loại hình khen thưởng theo thành tích, theo đợt hoặc theo chuyên đề…….;
(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị;
(3) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button