Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty

Mẫu Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty

Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty

hoatieu.vn cung cấp mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tế. Đây là mẫu chung nhất và được dùng phổ biến nhất, mời các bạn tham khảo.

Mẫu biên bản cuộc họp

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Biên bản thanh lý tài sản cố định mẫu số 02-TSCĐ

CÔNG TY TNHH ………

—————–

Số: …./20…../BB-…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

……………….., ngày ….. tháng ….. năm 20….

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH

( V/v. ……………………………………………………………………………)

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm 20….., tại trụ sở công ty: Số ….., ngõ ……., đường …………., xã ………, …….., thành phố…………….

Công ty TNHH tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là Ông/Bà……………………………….

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Chủ toạ cuộc họp: Ông/Bà……………………………………………………- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thành viên góp vốn:……………………………………………………………………………………..

Thư ký cuộc họp:…………………………………………………………………………………………

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông/Bà – thành viên sáng lập nắm giữ ……..000.000 đồng (…………….. triệu đồng chẵn) chiếm ……..% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ….. cấp ngày ….. tháng ……. năm 20…..

2. Ông/Bà – thành viên sáng lập nắm giữ ……..000.000 đồng (…………….. triệu đồng chẵn) chiếm ……..% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ….. cấp ngày ….. tháng ……. năm 20…..

Xem thêm:  Yêu Là Cưới - Đông Nhi Ông Cao Thắng hợp âm

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số thành viên có mặt: …………. người tương đương với ……000.000.000 VNĐ (……….. đồng chẵn) chiếm 100% tổng vốn điều lệ.

+ Số thành viên vắng mặt: 0

+ Số thành viên được uỷ quyền: 0

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, thảo luận, các thành viên đã biểu quyết nhất trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty với các nội dung như sau:

1. Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

2

3

4

5

2. Sửa đổi điều lệ:

Công ty sửa điều 3 về ngành nghề kinh doanh của công ty trong điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi như trên và theo Luật Doanh nghiệp 2014.

3.Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố…………….. cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh thay đổi.

BIỂU QUYẾT

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành: 100%

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản gửi phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố ……………, 01 bản lưu tại trụ sở công ty.

Chữ ký của người tham gia cuộc họp

Chủ tịch Hội đồng thành viên

(Ký, đóng dấu)

Các thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

1. Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi vào sổ biên bản của công ty.

2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;

b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện uỷ quyền của thành viên không dự họp;

c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;

d) Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;

đ) Các quyết định được thông qua;

e) Họ, tên, chữ ký của thành viên, người đại diện theo uỷ quyền dự họp.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Lỗi đi sai làn đường bị phạt bao nhiêu
Back to top button