Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động 2022

Mẫu biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động được sử dụng để tổng hợp kết quả, ý kiến đánh giá của đơn vị, cơ quan đối với cán bộ, công chức, viên chức. Mời các bạn tham khảo mẫu mới nhất được ABC Land đăng tải dưới đây.

  • Mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức
  • Mẫu đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức
  • Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý

1. Biên bản họp về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là gì?

Biên bản họp về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là mẫu được lập ra vào dịp cuối năm để tiến hành họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Nội dung trong biểu mẫu cần trình bày rõ thời gian họp, thành phần tham dự, nội dung cuộc họp. Mời các bạn tham khảo các mẫu dưới đây.

2. Quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm

Hiện nay, các công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy trình đánh giá, xếp loại theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP. 

– Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:

+ Bước 1: Công chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Công chức làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

+ Bước 2: Nhận xét, đánh giá công chức

Tổ chức cuộc họp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với công chức.

+ Bước 3: Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có đơn vị cấu thành thì thành phần bao gồm tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp và người đứng đầu các đơn vị cấu thành; đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có quy mô lớn thì người đứng đầu các đơn vị cấu thành có thể tham gia ý kiến bằng văn bản.

Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

+ Bước 4: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác.

+ Bước 5: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức

Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan có thẩm quyền đánh giá tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá quy định tại điếm b, điểm c khoản này và tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với công chức.

+ Bước 6: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ

Cấp có thẩm quyền đánh giá công chức thông báo bằng văn bản cho công chức và thông báo công khai về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.

– Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức đối với viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu:

+ Bước 1: Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Viên chức làm báo cáo tự đánh giá, mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

+ Bước 2: Nhận xét, đánh giá viên chức

  • Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của đơn vị.
  • Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

+ Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác.

+ Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Bộ phận tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đánh giá tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá quy định tại điểm b, điểm c khoản này và tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với viên chức.

+ Bước 5: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ

Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thông báo bằng văn bản cho viên chức về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng.

Theo quy định, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện từng năm công tác, thông thường việc đánh giá xếp loại này được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

3. Biên bản đánh giá xếp loại viên chức cuối năm

Dưới đây là biên bản đánh giá xếp loại viên chức cuối năm tại trường học, mời bạn đọc tham khảo nhé:

UBND HUYỆN ……..
TRƯỜNG….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o——
Số: /BB …….., ngày .. tháng .. năm ….

BIÊN BẢN
HỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
NĂM HỌC 20.. – 20…

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 sửa đổi bổ sung năm 2019;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020;

Hôm nay, vào hồi … giờ ngày …/…/20…., tại Phòng họp hội đồng………tổ chức họp đánh giá và phân loại công chức năm học 20…. – 20…

I. THÀNH PHẦN:

– Bà: ……………………….. – Hiệu trưởng – Chủ trì;

– Bà: ……………………….. – GVPTCM – Thư ký.

– Cùng toàn thể các công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc…………………………

Tổng số: …/… công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có mặt tham dự cuộc họp.

Vắng mặt: 0

II. NỘI DUNG:

1. Bà: ……………………….. – Hiệu trưởng, triển khai Công văn số …………về đánh giá, công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 20… -20… và nêu trình tự cuộc họp:
– Công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả tại cuộc họp để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.

– Các cá nhân tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.

– Trên cơ sở ý kiến đóng góp của tập thể trường, Hiệu trưởng kết luận, quyết định đánh giá và phân loại cho từng công chức, viên chức (và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Trường.

– Thư ký tiến hành ghi biên bản;

– Thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.

2. Nội dung cuộc họp:

1. Đ/c ……………………….. – Hiệu trưởng – trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Đa số GV, NV trong hội nghị đều có ý kiến nhận xét chung và đánh giá đ/c …………. luôn nhiệt tình, nhanh nhẹn, tích cực học hỏi và có nhiều sáng tạo trong công tác quản lý chỉ đạo nhà trường, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan môi trường, đặc biệt là trong công tác XD trường đạt chuẩn Quốc gia. Luôn quan tâm và động viên kịp thời, chăm lo đến đời sống tinh thần của CB,GV,NV trong đơn vị và đề nghị cấp trên xếp loại đ/c ………….: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán, thẳng thắn giải quyết các vấn đề đối với những cá nhân bị mắc khuyết điểm trong nhà trường.

2. Đ/c ……………………….. – Phó Hiệu trưởng – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về công tác chỉ đạo chuyên môn, sử dụng CNTT thành thạo, có nhiều sáng tạo trong việc bồi dưỡng cho những giáo viên còn yếu về chuyên môn, xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại đ/c ……….: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè.

3. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về công tác chuyên môn, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè.

4. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, chưa mạnh dạn phát biểu trước hội nghị tập thể.

5. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, chưa mạnh dạn phát biểu trước hội nghị tập thể.

6. Đ/c………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.

7. Đ/c ………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em, có sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.

8. Đ/c ………………….. – HĐ 68 – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc được giao. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.

9. Đ/c………………….. – HĐ 68 – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn, tự tin, chưa linh hoạt xử lý trong công việc chuyên môn và chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.

* Sau khi tổng hợp các nhận xét, phân loại và đánh giá của toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc trường ……, đồng chí ……………………….. – Hiệu trưởng trường ……. thống nhất phân loại và đánh giá công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 20… -20…, như sau:

TT Họ và tên Đối tượng Xếp loại Lưu ý
1 ……………………….. Viên chức
2 ……………………….. Viên chức
3 ……………………….. Viên chức
4 ……………………….. Viên chức
5 ………………………. Viên chức
6 ………………………. Viên chức
7 ………………………. Viên chức
8 ………………………. HĐ 68

III. KẾT LUẬN:

Căn cứ vào nội dung và các ý kiến phát biểu của các thành viên trong hội nghị, đồng chí chủ tọa hội nghị đã kết luận như sau: Trong số ….đ/c có tên trong danh sách, kết quả xếp loại cuối cùng của Hiệu trưởng là:

– Xếp loại HTXSNV gồm: …..đ/c (BGH: 01; GV: 22; NV: 02)

– Xếp loại HTTNV gồm: …. đ/c (GV: 13, NV: 02)

– Xếp loại HTNV gồm: … đ/c (NVYT)

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản được đọc thông qua cho mọi người cùng nghe và thống nhất với nội dung trên./.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ và tên)

4. Biên bản đánh giá viên chức theo Nghị định 90

Biên bản đánh giá viên chức theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP  về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được lập ra để đánh giá theo các tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục trong Nghị định. Nội dung trong biên bản đánh giá viên chức bao gồm:

– Viên chức tự đánh giá về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật. kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Viên chức quản lý thì tự đánh giá thêm kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tập hợp, đoàn kết;

– Phần tự nhân xét, xếp loại chất lượng, ưu điểm, khuyết điểm của bản thân.

Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức mời bạn đọc tham khảo:

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm………..

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: ……………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng: …………………………………………………………………………..

2. Đạo đức, lối sống:…………………………………………………………………………….

3. Tác phong, lề lối làm việc:………………………………………………………………..

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:……………………………………………………………………….

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):………………………….

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:……

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:………………………………………………………..

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:…………………………….………………………….

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:………………………………………………………………….

2. Tự xếp loại chất lượng:………………………………………………………………………..

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ). 

……, ngày ….tháng….năm …..

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

….., ngày ….tháng….năm…..

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:……………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:……………………………………………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ). 

…., ngày ….tháng….năm…..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

5. Biên bản họp đánh giá công chức số 1

Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động

BỘ………….
TRƯỜNG……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM HỌC…………..

Đơn vị:………………

1. Thời gian, địa điểm, thành phần

– Thời gian:……………………………….…

– Địa điểm:……………………………….…

– Thành phần: – Có mặt:……………………………….…

– Vắng mặt (Lý do cụ thể)……………………………….…

2. Nội dung:

2.1. Lãnh đạo đơn vị nêu lý do cuộc họp:……………………………….…

2.2. Từng thành viên trong đơn vị đọc bản tự nhận xét, đánh giá phân loại:

a) Góp ý cho đồng chí….

b) Góp ý cho đồng chí……

2.3. Nhận xét, đánh giá kết luận của lãnh đạo đơn vị:

Cuộc họp kết thúc hồi….giờ ngày…… tháng. Biên bản cuộc họp đã được thông qua toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp.

THƯ KÝ

………ngày ……….tháng ……..năm……

TM. ĐƠN VỊ

6. Biên bản họp đánh giá công chức số 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

….…, ngày tháng…. năm……

BIÊN BẢN
HỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM……..

Đơn vị:………………..

I. THỜI GIAN HỌP

Vào hồi…….. giờ,……….ngày ….. tháng…… năm………

Tại:……………………..……………………….…

Tiến hành họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động của đơn vị năm…………

II. THÀNH PHẦN HỌP

Toàn thể viên chức, người lao động đơn vị. Tổng số: …Có mặt:…; Vắng mặt: …

Họ, tên người vắng mặt:……..…

Chủ trì cuộc họp:…………………………..…………..………………

Thư ký:……………….………………………………..………………..

III. NỘI DUNG

Đơn vị tổ chức thực hiện triển khai Kế hoạch số: ………… ngày…………..về triển khai

đánh giá và phân loại viên chức, người lao động của …………năm…………..như sau:

Phần I. Viên chức tự đánh giá, phân loại và những ý kiến đóng góp của tập thể:

– Từng viên chức, người lao động trình bày bản tự đánh giá trước tập thể đơn vị

– Tập thể đơn vị đóng góp ý kiến, bổ sung bản tự đánh giá của từng cá nhân trong đơn vị (Nêu rõ

Đơn vị có nhất trí với bản tự đánh giá, phân loại của cá nhân không? Góp ý những ưu, nhược điểm của các nhân (nếu có)

Ví dụ: Nguyễn Văn A

Đơn vị cơ bản có nhất trí với bản tự đánh giá, phân loại của cá nhân

Đóng góp bổ sung thêm

+ Về ưu điểm:……………………

+ Về nhược điểm:……………….

Phần II. Kết luận đánh giá, phân loại của đơn vị:

Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại, đơn vị kết luận, quyết định phân loại cho từng công chức, viên chức, người lao động. Cụ thể:

– Viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

(Có

danh sách kèm theo)

– Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

– Viên chức hoàn thành nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

– Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

Cuộc họp kết thúc vào hồi:……..h ……. cùng ngày. Biên bản được thông qua trước cuộc họp, 100% các thành viên dự họp của đơn vị nhất trí thông qua.

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Trên đây ABC Land đã gửi tới các bạn Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2022. Đây là biểu mẫu không thể thiếu trong thủ tục đánh giá phân loại viên chức vào dịp cuối năm.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất 2022

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động 2022❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động 2022” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động 2022” bạn nhé.

Bài viết “Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-06-01 14:55:26. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động 2022
#Biên #bản #họp #đánh #giá #phân #loại #công #chức #viên #chức #người #lao #động

Mẫu biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động được sử dụng để tổng hợp kết quả, ý kiến đánh giá của đơn vị, cơ quan đối với cán bộ, công chức, viên chức. Mời các bạn tham khảo mẫu mới nhất được ABC Land đăng tải dưới đây.
Mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức
Mẫu đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức
Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý
1. Biên bản họp về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là gì?
Biên bản họp về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là mẫu được lập ra vào dịp cuối năm để tiến hành họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Nội dung trong biểu mẫu cần trình bày rõ thời gian họp, thành phần tham dự, nội dung cuộc họp. Mời các bạn tham khảo các mẫu dưới đây.
2. Quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm
Hiện nay, các công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy trình đánh giá, xếp loại theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP. 
– Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:
+ Bước 1: Công chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng
Công chức làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.
+ Bước 2: Nhận xét, đánh giá công chức
Tổ chức cuộc họp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với công chức.
+ Bước 3: Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có đơn vị cấu thành thì thành phần bao gồm tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp và người đứng đầu các đơn vị cấu thành; đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có quy mô lớn thì người đứng đầu các đơn vị cấu thành có thể tham gia ý kiến bằng văn bản.
Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
+ Bước 4: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác.
+ Bước 5: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức
Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan có thẩm quyền đánh giá tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá quy định tại điếm b, điểm c khoản này và tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với công chức.
+ Bước 6: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ
Cấp có thẩm quyền đánh giá công chức thông báo bằng văn bản cho công chức và thông báo công khai về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.
– Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức đối với viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu:
+ Bước 1: Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng
Viên chức làm báo cáo tự đánh giá, mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.
+ Bước 2: Nhận xét, đánh giá viên chức
Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của đơn vị.
Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
+ Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác.
+ Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức
Bộ phận tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đánh giá tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá quy định tại điểm b, điểm c khoản này và tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với viên chức.
+ Bước 5: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ
Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thông báo bằng văn bản cho viên chức về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng.
Theo quy định, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện từng năm công tác, thông thường việc đánh giá xếp loại này được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.
3. Biên bản đánh giá xếp loại viên chức cuối năm
Dưới đây là biên bản đánh giá xếp loại viên chức cuối năm tại trường học, mời bạn đọc tham khảo nhé:
UBND HUYỆN ……..TRƯỜNG….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——o0o——
Số: /BB
…….., ngày .. tháng .. năm ….
BIÊN BẢNHỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCNĂM HỌC 20.. – 20…
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 sửa đổi bổ sung năm 2019;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020;
Hôm nay, vào hồi … giờ ngày …/…/20…., tại Phòng họp hội đồng………tổ chức họp đánh giá và phân loại công chức năm học 20…. – 20…
I. THÀNH PHẦN:
– Bà: ……………………….. – Hiệu trưởng – Chủ trì;
– Bà: ……………………….. – GVPTCM – Thư ký.
– Cùng toàn thể các công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc…………………………
Tổng số: …/… công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có mặt tham dự cuộc họp.
Vắng mặt: 0
II. NỘI DUNG:
1. Bà: ……………………….. – Hiệu trưởng, triển khai Công văn số …………về đánh giá, công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 20… -20… và nêu trình tự cuộc họp:– Công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả tại cuộc họp để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.
– Các cá nhân tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.
– Trên cơ sở ý kiến đóng góp của tập thể trường, Hiệu trưởng kết luận, quyết định đánh giá và phân loại cho từng công chức, viên chức (và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Trường.
– Thư ký tiến hành ghi biên bản;
– Thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.
2. Nội dung cuộc họp:
1. Đ/c ……………………….. – Hiệu trưởng – trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Đa số GV, NV trong hội nghị đều có ý kiến nhận xét chung và đánh giá đ/c …………. luôn nhiệt tình, nhanh nhẹn, tích cực học hỏi và có nhiều sáng tạo trong công tác quản lý chỉ đạo nhà trường, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan môi trường, đặc biệt là trong công tác XD trường đạt chuẩn Quốc gia. Luôn quan tâm và động viên kịp thời, chăm lo đến đời sống tinh thần của CB,GV,NV trong đơn vị và đề nghị cấp trên xếp loại đ/c ………….: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán, thẳng thắn giải quyết các vấn đề đối với những cá nhân bị mắc khuyết điểm trong nhà trường.
2. Đ/c ……………………….. – Phó Hiệu trưởng – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về công tác chỉ đạo chuyên môn, sử dụng CNTT thành thạo, có nhiều sáng tạo trong việc bồi dưỡng cho những giáo viên còn yếu về chuyên môn, xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại đ/c ……….: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè.
3. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về công tác chuyên môn, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè.
4. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, chưa mạnh dạn phát biểu trước hội nghị tập thể.
5. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, chưa mạnh dạn phát biểu trước hội nghị tập thể.
6. Đ/c………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
7. Đ/c ………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em, có sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
8. Đ/c ………………….. – HĐ 68 – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc được giao. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
9. Đ/c………………….. – HĐ 68 – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn, tự tin, chưa linh hoạt xử lý trong công việc chuyên môn và chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
* Sau khi tổng hợp các nhận xét, phân loại và đánh giá của toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc trường ……, đồng chí ……………………….. – Hiệu trưởng trường ……. thống nhất phân loại và đánh giá công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 20… -20…, như sau:
TT
Họ và tên
Đối tượng
Xếp loại
Lưu ý
1
………………………..
Viên chức

2
………………………..
Viên chức

3
………………………..
Viên chức

4
………………………..
Viên chức

5
……………………….
Viên chức

6
……………………….
Viên chức

7
……………………….
Viên chức

8
……………………….
HĐ 68

III. KẾT LUẬN:
Căn cứ vào nội dung và các ý kiến phát biểu của các thành viên trong hội nghị, đồng chí chủ tọa hội nghị đã kết luận như sau: Trong số ….đ/c có tên trong danh sách, kết quả xếp loại cuối cùng của Hiệu trưởng là:
– Xếp loại HTXSNV gồm: …..đ/c (BGH: 01; GV: 22; NV: 02)
– Xếp loại HTTNV gồm: …. đ/c (GV: 13, NV: 02)
– Xếp loại HTNV gồm: … đ/c (NVYT)
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản được đọc thông qua cho mọi người cùng nghe và thống nhất với nội dung trên./.

THƯ KÝ(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP(Ký, ghi rõ họ và tên)

4. Biên bản đánh giá viên chức theo Nghị định 90
Biên bản đánh giá viên chức theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP  về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được lập ra để đánh giá theo các tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục trong Nghị định. Nội dung trong biên bản đánh giá viên chức bao gồm:
– Viên chức tự đánh giá về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật. kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
– Viên chức quản lý thì tự đánh giá thêm kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tập hợp, đoàn kết;
– Phần tự nhân xét, xếp loại chất lượng, ưu điểm, khuyết điểm của bản thân.
Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức mời bạn đọc tham khảo:
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC Năm………..
Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..
Chức danh nghề nghiệp: ……………………………………………………………………
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………..
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chính trị tư tưởng: …………………………………………………………………………..
2. Đạo đức, lối sống:…………………………………………………………………………….
3. Tác phong, lề lối làm việc:………………………………………………………………..
4. Ý thức tổ chức kỷ luật:……………………………………………………………………….
5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):………………………….
6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):………………..
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:……
8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:………………………………………………………..
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:…………………………….………………………….
II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:………………………………………………………………….
2. Tự xếp loại chất lượng:………………………………………………………………………..
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ). 

……, ngày ….tháng….năm …..
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

….., ngày ….tháng….năm…..
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:……………………………………………………….
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:……………………………………………
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ). 

…., ngày ….tháng….năm…..
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ(Ký tên, ghi rõ họ tên)

5. Biên bản họp đánh giá công chức số 1

BỘ………….TRƯỜNG……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM HỌC…………..
Đơn vị:………………
1. Thời gian, địa điểm, thành phần
– Thời gian:……………………………….…
– Địa điểm:……………………………….…
– Thành phần: – Có mặt:……………………………….…
– Vắng mặt (Lý do cụ thể)……………………………….…
2. Nội dung:
2.1. Lãnh đạo đơn vị nêu lý do cuộc họp:……………………………….…
2.2. Từng thành viên trong đơn vị đọc bản tự nhận xét, đánh giá phân loại:
a) Góp ý cho đồng chí….
b) Góp ý cho đồng chí……
2.3. Nhận xét, đánh giá kết luận của lãnh đạo đơn vị:
Cuộc họp kết thúc hồi….giờ ngày…… tháng. Biên bản cuộc họp đã được thông qua toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp.
THƯ KÝ

………ngày ……….tháng ……..năm……
TM. ĐƠN VỊ

6. Biên bản họp đánh giá công chức số 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do – Hạnh phúc
….…, ngày… tháng…. năm……

BIÊN BẢNHỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM……..
Đơn vị:………………..
I. THỜI GIAN HỌP
Vào hồi…….. giờ,……….ngày ….. tháng…… năm………
Tại:……………………..……………………….…
Tiến hành họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động của đơn vị năm…………
II. THÀNH PHẦN HỌP
Toàn thể viên chức, người lao động đơn vị. Tổng số: …Có mặt:…; Vắng mặt: …
Họ, tên người vắng mặt:……..…
Chủ trì cuộc họp:…………………………..…………..………………
Thư ký:……………….………………………………..………………..
III. NỘI DUNG
Đơn vị tổ chức thực hiện triển khai Kế hoạch số: ………… ngày…………..về triển khai
đánh giá và phân loại viên chức, người lao động của …………năm…………..như sau:
Phần I. Viên chức tự đánh giá, phân loại và những ý kiến đóng góp của tập thể:
– Từng viên chức, người lao động trình bày bản tự đánh giá trước tập thể đơn vị
– Tập thể đơn vị đóng góp ý kiến, bổ sung bản tự đánh giá của từng cá nhân trong đơn vị (Nêu rõ
Đơn vị có nhất trí với bản tự đánh giá, phân loại của cá nhân không? Góp ý những ưu, nhược điểm của các nhân (nếu có)

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Đơn vị cơ bản có nhất trí với bản tự đánh giá, phân loại của cá nhân
Đóng góp bổ sung thêm
+ Về ưu điểm:……………………
+ Về nhược điểm:……………….

Phần II. Kết luận đánh giá, phân loại của đơn vị:
Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại, đơn vị kết luận, quyết định phân loại cho từng công chức, viên chức, người lao động. Cụ thể:

– Viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

(Có
danh sách kèm theo)

– Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

Xem thêm:  Bản tự kiểm điểm quá trình công tác năm học 2021-2022

– Viên chức hoàn thành nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

– Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

Cuộc họp kết thúc vào hồi:……..h ……. cùng ngày. Biên bản được thông qua trước cuộc họp, 100% các thành viên dự họp của đơn vị nhất trí thông qua.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Trên đây ABC Land đã gửi tới các bạn Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2022. Đây là biểu mẫu không thể thiếu trong thủ tục đánh giá phân loại viên chức vào dịp cuối năm.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Biên #bản #họp #đánh #giá #phân #loại #công #chức #viên #chức #người #lao #động

Mẫu biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động được sử dụng để tổng hợp kết quả, ý kiến đánh giá của đơn vị, cơ quan đối với cán bộ, công chức, viên chức. Mời các bạn tham khảo mẫu mới nhất được ABC Land đăng tải dưới đây.
Mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức
Mẫu đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức
Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý
1. Biên bản họp về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là gì?
Biên bản họp về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là mẫu được lập ra vào dịp cuối năm để tiến hành họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Nội dung trong biểu mẫu cần trình bày rõ thời gian họp, thành phần tham dự, nội dung cuộc họp. Mời các bạn tham khảo các mẫu dưới đây.
2. Quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm
Hiện nay, các công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy trình đánh giá, xếp loại theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP. 
– Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:
+ Bước 1: Công chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng
Công chức làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.
+ Bước 2: Nhận xét, đánh giá công chức
Tổ chức cuộc họp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với công chức.
+ Bước 3: Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có đơn vị cấu thành thì thành phần bao gồm tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp và người đứng đầu các đơn vị cấu thành; đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có quy mô lớn thì người đứng đầu các đơn vị cấu thành có thể tham gia ý kiến bằng văn bản.
Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
+ Bước 4: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác.
+ Bước 5: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức
Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan có thẩm quyền đánh giá tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá quy định tại điếm b, điểm c khoản này và tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với công chức.
+ Bước 6: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ
Cấp có thẩm quyền đánh giá công chức thông báo bằng văn bản cho công chức và thông báo công khai về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.
– Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức đối với viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu:
+ Bước 1: Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng
Viên chức làm báo cáo tự đánh giá, mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.
+ Bước 2: Nhận xét, đánh giá viên chức
Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của đơn vị.
Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
+ Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác.
+ Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức
Bộ phận tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đánh giá tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá quy định tại điểm b, điểm c khoản này và tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với viên chức.
+ Bước 5: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ
Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thông báo bằng văn bản cho viên chức về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng.
Theo quy định, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện từng năm công tác, thông thường việc đánh giá xếp loại này được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.
3. Biên bản đánh giá xếp loại viên chức cuối năm
Dưới đây là biên bản đánh giá xếp loại viên chức cuối năm tại trường học, mời bạn đọc tham khảo nhé:
UBND HUYỆN ……..TRƯỜNG….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——o0o——
Số: /BB
…….., ngày .. tháng .. năm ….
BIÊN BẢNHỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCNĂM HỌC 20.. – 20…
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 sửa đổi bổ sung năm 2019;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020;
Hôm nay, vào hồi … giờ ngày …/…/20…., tại Phòng họp hội đồng………tổ chức họp đánh giá và phân loại công chức năm học 20…. – 20…
I. THÀNH PHẦN:
– Bà: ……………………….. – Hiệu trưởng – Chủ trì;
– Bà: ……………………….. – GVPTCM – Thư ký.
– Cùng toàn thể các công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc…………………………
Tổng số: …/… công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có mặt tham dự cuộc họp.
Vắng mặt: 0
II. NỘI DUNG:
1. Bà: ……………………….. – Hiệu trưởng, triển khai Công văn số …………về đánh giá, công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 20… -20… và nêu trình tự cuộc họp:– Công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả tại cuộc họp để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.
– Các cá nhân tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.
– Trên cơ sở ý kiến đóng góp của tập thể trường, Hiệu trưởng kết luận, quyết định đánh giá và phân loại cho từng công chức, viên chức (và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Trường.
– Thư ký tiến hành ghi biên bản;
– Thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.
2. Nội dung cuộc họp:
1. Đ/c ……………………….. – Hiệu trưởng – trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Đa số GV, NV trong hội nghị đều có ý kiến nhận xét chung và đánh giá đ/c …………. luôn nhiệt tình, nhanh nhẹn, tích cực học hỏi và có nhiều sáng tạo trong công tác quản lý chỉ đạo nhà trường, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan môi trường, đặc biệt là trong công tác XD trường đạt chuẩn Quốc gia. Luôn quan tâm và động viên kịp thời, chăm lo đến đời sống tinh thần của CB,GV,NV trong đơn vị và đề nghị cấp trên xếp loại đ/c ………….: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán, thẳng thắn giải quyết các vấn đề đối với những cá nhân bị mắc khuyết điểm trong nhà trường.
2. Đ/c ……………………….. – Phó Hiệu trưởng – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về công tác chỉ đạo chuyên môn, sử dụng CNTT thành thạo, có nhiều sáng tạo trong việc bồi dưỡng cho những giáo viên còn yếu về chuyên môn, xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại đ/c ……….: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè.
3. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về công tác chuyên môn, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè.
4. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, chưa mạnh dạn phát biểu trước hội nghị tập thể.
5. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, chưa mạnh dạn phát biểu trước hội nghị tập thể.
6. Đ/c………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
7. Đ/c ………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em, có sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
8. Đ/c ………………….. – HĐ 68 – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc được giao. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
9. Đ/c………………….. – HĐ 68 – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn, tự tin, chưa linh hoạt xử lý trong công việc chuyên môn và chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
* Sau khi tổng hợp các nhận xét, phân loại và đánh giá của toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc trường ……, đồng chí ……………………….. – Hiệu trưởng trường ……. thống nhất phân loại và đánh giá công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 20… -20…, như sau:
TT
Họ và tên
Đối tượng
Xếp loại
Lưu ý
1
………………………..
Viên chức

2
………………………..
Viên chức

3
………………………..
Viên chức

4
………………………..
Viên chức

5
……………………….
Viên chức

6
……………………….
Viên chức

7
……………………….
Viên chức

8
……………………….
HĐ 68

III. KẾT LUẬN:
Căn cứ vào nội dung và các ý kiến phát biểu của các thành viên trong hội nghị, đồng chí chủ tọa hội nghị đã kết luận như sau: Trong số ….đ/c có tên trong danh sách, kết quả xếp loại cuối cùng của Hiệu trưởng là:
– Xếp loại HTXSNV gồm: …..đ/c (BGH: 01; GV: 22; NV: 02)
– Xếp loại HTTNV gồm: …. đ/c (GV: 13, NV: 02)
– Xếp loại HTNV gồm: … đ/c (NVYT)
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản được đọc thông qua cho mọi người cùng nghe và thống nhất với nội dung trên./.

THƯ KÝ(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP(Ký, ghi rõ họ và tên)

4. Biên bản đánh giá viên chức theo Nghị định 90
Biên bản đánh giá viên chức theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP  về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được lập ra để đánh giá theo các tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục trong Nghị định. Nội dung trong biên bản đánh giá viên chức bao gồm:
– Viên chức tự đánh giá về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật. kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
– Viên chức quản lý thì tự đánh giá thêm kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tập hợp, đoàn kết;
– Phần tự nhân xét, xếp loại chất lượng, ưu điểm, khuyết điểm của bản thân.
Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức mời bạn đọc tham khảo:
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC Năm………..
Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..
Chức danh nghề nghiệp: ……………………………………………………………………
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………..
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chính trị tư tưởng: …………………………………………………………………………..
2. Đạo đức, lối sống:…………………………………………………………………………….
3. Tác phong, lề lối làm việc:………………………………………………………………..
4. Ý thức tổ chức kỷ luật:……………………………………………………………………….
5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):………………………….
6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):………………..
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:……
8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:………………………………………………………..
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:…………………………….………………………….
II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:………………………………………………………………….
2. Tự xếp loại chất lượng:………………………………………………………………………..
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ). 

……, ngày ….tháng….năm …..
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

….., ngày ….tháng….năm…..
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:……………………………………………………….
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:……………………………………………
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ). 

…., ngày ….tháng….năm…..
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ(Ký tên, ghi rõ họ tên)

5. Biên bản họp đánh giá công chức số 1

BỘ………….TRƯỜNG……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM HỌC…………..
Đơn vị:………………
1. Thời gian, địa điểm, thành phần
– Thời gian:……………………………….…
– Địa điểm:……………………………….…
– Thành phần: – Có mặt:……………………………….…
– Vắng mặt (Lý do cụ thể)……………………………….…
2. Nội dung:
2.1. Lãnh đạo đơn vị nêu lý do cuộc họp:……………………………….…
2.2. Từng thành viên trong đơn vị đọc bản tự nhận xét, đánh giá phân loại:
a) Góp ý cho đồng chí….
b) Góp ý cho đồng chí……
2.3. Nhận xét, đánh giá kết luận của lãnh đạo đơn vị:
Cuộc họp kết thúc hồi….giờ ngày…… tháng. Biên bản cuộc họp đã được thông qua toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp.
THƯ KÝ

………ngày ……….tháng ……..năm……
TM. ĐƠN VỊ

6. Biên bản họp đánh giá công chức số 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do – Hạnh phúc
….…, ngày… tháng…. năm……

BIÊN BẢNHỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM……..
Đơn vị:………………..
I. THỜI GIAN HỌP
Vào hồi…….. giờ,……….ngày ….. tháng…… năm………
Tại:……………………..……………………….…
Tiến hành họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động của đơn vị năm…………
II. THÀNH PHẦN HỌP
Toàn thể viên chức, người lao động đơn vị. Tổng số: …Có mặt:…; Vắng mặt: …
Họ, tên người vắng mặt:……..…
Chủ trì cuộc họp:…………………………..…………..………………
Thư ký:……………….………………………………..………………..
III. NỘI DUNG
Đơn vị tổ chức thực hiện triển khai Kế hoạch số: ………… ngày…………..về triển khai
đánh giá và phân loại viên chức, người lao động của …………năm…………..như sau:
Phần I. Viên chức tự đánh giá, phân loại và những ý kiến đóng góp của tập thể:
– Từng viên chức, người lao động trình bày bản tự đánh giá trước tập thể đơn vị
– Tập thể đơn vị đóng góp ý kiến, bổ sung bản tự đánh giá của từng cá nhân trong đơn vị (Nêu rõ
Đơn vị có nhất trí với bản tự đánh giá, phân loại của cá nhân không? Góp ý những ưu, nhược điểm của các nhân (nếu có)

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Đơn vị cơ bản có nhất trí với bản tự đánh giá, phân loại của cá nhân
Đóng góp bổ sung thêm
+ Về ưu điểm:……………………
+ Về nhược điểm:……………….

Phần II. Kết luận đánh giá, phân loại của đơn vị:
Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại, đơn vị kết luận, quyết định phân loại cho từng công chức, viên chức, người lao động. Cụ thể:

– Viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

(Có
danh sách kèm theo)

– Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

– Viên chức hoàn thành nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

– Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

Cuộc họp kết thúc vào hồi:……..h ……. cùng ngày. Biên bản được thông qua trước cuộc họp, 100% các thành viên dự họp của đơn vị nhất trí thông qua.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Xem thêm:  Phiếu đánh giá giáo viên theo chuẩn 2022

Trên đây ABC Land đã gửi tới các bạn Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2022. Đây là biểu mẫu không thể thiếu trong thủ tục đánh giá phân loại viên chức vào dịp cuối năm.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Biên #bản #họp #đánh #giá #phân #loại #công #chức #viên #chức #người #lao #động

Mẫu biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động được sử dụng để tổng hợp kết quả, ý kiến đánh giá của đơn vị, cơ quan đối với cán bộ, công chức, viên chức. Mời các bạn tham khảo mẫu mới nhất được ABC Land đăng tải dưới đây.
Mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức
Mẫu đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức
Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý
1. Biên bản họp về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là gì?
Biên bản họp về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là mẫu được lập ra vào dịp cuối năm để tiến hành họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Nội dung trong biểu mẫu cần trình bày rõ thời gian họp, thành phần tham dự, nội dung cuộc họp. Mời các bạn tham khảo các mẫu dưới đây.
2. Quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm
Hiện nay, các công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy trình đánh giá, xếp loại theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP. 
– Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:
+ Bước 1: Công chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng
Công chức làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.
+ Bước 2: Nhận xét, đánh giá công chức
Tổ chức cuộc họp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với công chức.
+ Bước 3: Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có đơn vị cấu thành thì thành phần bao gồm tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp và người đứng đầu các đơn vị cấu thành; đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có quy mô lớn thì người đứng đầu các đơn vị cấu thành có thể tham gia ý kiến bằng văn bản.
Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
+ Bước 4: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác.
+ Bước 5: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức
Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan có thẩm quyền đánh giá tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá quy định tại điếm b, điểm c khoản này và tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với công chức.
+ Bước 6: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ
Cấp có thẩm quyền đánh giá công chức thông báo bằng văn bản cho công chức và thông báo công khai về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.
– Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức đối với viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu:
+ Bước 1: Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng
Viên chức làm báo cáo tự đánh giá, mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.
+ Bước 2: Nhận xét, đánh giá viên chức
Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của đơn vị.
Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
+ Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác.
+ Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức
Bộ phận tham mưu về công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đánh giá tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá quy định tại điểm b, điểm c khoản này và tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với viên chức.
+ Bước 5: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ
Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thông báo bằng văn bản cho viên chức về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng.
Theo quy định, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện từng năm công tác, thông thường việc đánh giá xếp loại này được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.
3. Biên bản đánh giá xếp loại viên chức cuối năm
Dưới đây là biên bản đánh giá xếp loại viên chức cuối năm tại trường học, mời bạn đọc tham khảo nhé:
UBND HUYỆN ……..TRƯỜNG….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——o0o——
Số: /BB
…….., ngày .. tháng .. năm ….
BIÊN BẢNHỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCNĂM HỌC 20.. – 20…
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 sửa đổi bổ sung năm 2019;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020;
Hôm nay, vào hồi … giờ ngày …/…/20…., tại Phòng họp hội đồng………tổ chức họp đánh giá và phân loại công chức năm học 20…. – 20…
I. THÀNH PHẦN:
– Bà: ……………………….. – Hiệu trưởng – Chủ trì;
– Bà: ……………………….. – GVPTCM – Thư ký.
– Cùng toàn thể các công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc…………………………
Tổng số: …/… công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP có mặt tham dự cuộc họp.
Vắng mặt: 0
II. NỘI DUNG:
1. Bà: ……………………….. – Hiệu trưởng, triển khai Công văn số …………về đánh giá, công chức, viên chức lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 20… -20… và nêu trình tự cuộc họp:– Công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả tại cuộc họp để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.
– Các cá nhân tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.
– Trên cơ sở ý kiến đóng góp của tập thể trường, Hiệu trưởng kết luận, quyết định đánh giá và phân loại cho từng công chức, viên chức (và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Trường.
– Thư ký tiến hành ghi biên bản;
– Thông qua biên bản góp ý đánh giá tại cuộc họp.
2. Nội dung cuộc họp:
1. Đ/c ……………………….. – Hiệu trưởng – trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Đa số GV, NV trong hội nghị đều có ý kiến nhận xét chung và đánh giá đ/c …………. luôn nhiệt tình, nhanh nhẹn, tích cực học hỏi và có nhiều sáng tạo trong công tác quản lý chỉ đạo nhà trường, xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan môi trường, đặc biệt là trong công tác XD trường đạt chuẩn Quốc gia. Luôn quan tâm và động viên kịp thời, chăm lo đến đời sống tinh thần của CB,GV,NV trong đơn vị và đề nghị cấp trên xếp loại đ/c ………….: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán, thẳng thắn giải quyết các vấn đề đối với những cá nhân bị mắc khuyết điểm trong nhà trường.
2. Đ/c ……………………….. – Phó Hiệu trưởng – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về công tác chỉ đạo chuyên môn, sử dụng CNTT thành thạo, có nhiều sáng tạo trong việc bồi dưỡng cho những giáo viên còn yếu về chuyên môn, xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại đ/c ……….: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè.
3. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi về công tác chuyên môn, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè.
4. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, chưa mạnh dạn phát biểu trước hội nghị tập thể.
5. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, luôn có tinh thần học hỏi, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nang e dè, chưa mạnh dạn phát biểu trước hội nghị tập thể.
6. Đ/c………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
7. Đ/c ………………….. – Viên chức – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, luôn có tinh thần học hỏi, có tinh thần giúp đỡ chị em, có sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn. Đề nghị xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
8. Đ/c ………………….. – HĐ 68 – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc được giao. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
9. Đ/c………………….. – HĐ 68 – Trình phiếu đánh giá và phân loại, tự nhận mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Các ý kiến đóng góp:
+ Ưu điểm: Nhiệt tình, có tinh thần học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Nhất trí xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn, tự tin, chưa linh hoạt xử lý trong công việc chuyên môn và chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.
* Sau khi tổng hợp các nhận xét, phân loại và đánh giá của toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc trường ……, đồng chí ……………………….. – Hiệu trưởng trường ……. thống nhất phân loại và đánh giá công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 20… -20…, như sau:
TT
Họ và tên
Đối tượng
Xếp loại
Lưu ý
1
………………………..
Viên chức

2
………………………..
Viên chức

3
………………………..
Viên chức

4
………………………..
Viên chức

5
……………………….
Viên chức

6
……………………….
Viên chức

7
……………………….
Viên chức

8
……………………….
HĐ 68

III. KẾT LUẬN:
Căn cứ vào nội dung và các ý kiến phát biểu của các thành viên trong hội nghị, đồng chí chủ tọa hội nghị đã kết luận như sau: Trong số ….đ/c có tên trong danh sách, kết quả xếp loại cuối cùng của Hiệu trưởng là:
– Xếp loại HTXSNV gồm: …..đ/c (BGH: 01; GV: 22; NV: 02)
– Xếp loại HTTNV gồm: …. đ/c (GV: 13, NV: 02)
– Xếp loại HTNV gồm: … đ/c (NVYT)
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản được đọc thông qua cho mọi người cùng nghe và thống nhất với nội dung trên./.

THƯ KÝ(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP(Ký, ghi rõ họ và tên)

4. Biên bản đánh giá viên chức theo Nghị định 90
Biên bản đánh giá viên chức theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP  về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được lập ra để đánh giá theo các tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục trong Nghị định. Nội dung trong biên bản đánh giá viên chức bao gồm:
– Viên chức tự đánh giá về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật. kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
– Viên chức quản lý thì tự đánh giá thêm kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tập hợp, đoàn kết;
– Phần tự nhân xét, xếp loại chất lượng, ưu điểm, khuyết điểm của bản thân.
Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức mời bạn đọc tham khảo:
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC Năm………..
Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..
Chức danh nghề nghiệp: ……………………………………………………………………
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………..
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
1. Chính trị tư tưởng: …………………………………………………………………………..
2. Đạo đức, lối sống:…………………………………………………………………………….
3. Tác phong, lề lối làm việc:………………………………………………………………..
4. Ý thức tổ chức kỷ luật:……………………………………………………………………….
5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):………………………….
6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):………………..
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:……
8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:………………………………………………………..
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:…………………………….………………………….
II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG
1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:………………………………………………………………….
2. Tự xếp loại chất lượng:………………………………………………………………………..
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ). 

……, ngày ….tháng….năm …..
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

….., ngày ….tháng….năm…..
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)
1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:……………………………………………………….
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:……………………………………………
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ). 

…., ngày ….tháng….năm…..
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ(Ký tên, ghi rõ họ tên)

5. Biên bản họp đánh giá công chức số 1

BỘ………….TRƯỜNG……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM HỌC…………..
Đơn vị:………………
1. Thời gian, địa điểm, thành phần
– Thời gian:……………………………….…
– Địa điểm:……………………………….…
– Thành phần: – Có mặt:……………………………….…
– Vắng mặt (Lý do cụ thể)……………………………….…
2. Nội dung:
2.1. Lãnh đạo đơn vị nêu lý do cuộc họp:……………………………….…
2.2. Từng thành viên trong đơn vị đọc bản tự nhận xét, đánh giá phân loại:
a) Góp ý cho đồng chí….
b) Góp ý cho đồng chí……
2.3. Nhận xét, đánh giá kết luận của lãnh đạo đơn vị:
Cuộc họp kết thúc hồi….giờ ngày…… tháng. Biên bản cuộc họp đã được thông qua toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp.
THƯ KÝ

………ngày ……….tháng ……..năm……
TM. ĐƠN VỊ

6. Biên bản họp đánh giá công chức số 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do – Hạnh phúc
….…, ngày… tháng…. năm……

BIÊN BẢNHỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM……..
Đơn vị:………………..
I. THỜI GIAN HỌP
Vào hồi…….. giờ,……….ngày ….. tháng…… năm………
Tại:……………………..……………………….…
Tiến hành họp đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động của đơn vị năm…………
II. THÀNH PHẦN HỌP
Toàn thể viên chức, người lao động đơn vị. Tổng số: …Có mặt:…; Vắng mặt: …
Họ, tên người vắng mặt:……..…
Chủ trì cuộc họp:…………………………..…………..………………
Thư ký:……………….………………………………..………………..
III. NỘI DUNG
Đơn vị tổ chức thực hiện triển khai Kế hoạch số: ………… ngày…………..về triển khai
đánh giá và phân loại viên chức, người lao động của …………năm…………..như sau:
Phần I. Viên chức tự đánh giá, phân loại và những ý kiến đóng góp của tập thể:
– Từng viên chức, người lao động trình bày bản tự đánh giá trước tập thể đơn vị
– Tập thể đơn vị đóng góp ý kiến, bổ sung bản tự đánh giá của từng cá nhân trong đơn vị (Nêu rõ
Đơn vị có nhất trí với bản tự đánh giá, phân loại của cá nhân không? Góp ý những ưu, nhược điểm của các nhân (nếu có)

Ví dụ: Nguyễn Văn A
Đơn vị cơ bản có nhất trí với bản tự đánh giá, phân loại của cá nhân
Đóng góp bổ sung thêm
+ Về ưu điểm:……………………
+ Về nhược điểm:……………….

Phần II. Kết luận đánh giá, phân loại của đơn vị:
Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại, đơn vị kết luận, quyết định phân loại cho từng công chức, viên chức, người lao động. Cụ thể:

– Viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

(Có
danh sách kèm theo)

– Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

– Viên chức hoàn thành nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

– Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ:

….người (chiếm tỷ lệ ……%)

Cuộc họp kết thúc vào hồi:……..h ……. cùng ngày. Biên bản được thông qua trước cuộc họp, 100% các thành viên dự họp của đơn vị nhất trí thông qua.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Trên đây ABC Land đã gửi tới các bạn Biên bản họp đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2022. Đây là biểu mẫu không thể thiếu trong thủ tục đánh giá phân loại viên chức vào dịp cuối năm.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button