Biên bản cảnh cáo học sinh trước lớp

Quyết định kỷ luật học sinh khiển trách trước lớp

Quyết định kỷ luật học sinh khiển trách trước lớp là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kỷ luật học sinh bằng biện pháp khiển trách trước lớp. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin của học sinh vi phạm… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Biên bản làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm

Mẫu thông báo học sinh vi phạm kỷ luật

Mẫu biên bản học sinh vi phạm kỷ luật

Nội dung cơ bản của quyết định kỷ luật học sinh khiển trách trước lớp như sau:

SỞ GD&ĐT ………….

TRƯỜNG ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH

V/v kỷ luật học sinh
———-

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động trường …………………

Căn cứ nội quy, quy định của nhà trường đối với học sinh

Xét tính chất và mức độ vi phạm của học sinh và theo đề nghị của ban cán sự lớp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1: Nay thi hành kỷ luật đối với em ………………………………… học sinh lớp: …..

Trường ………………………………….. với hình thức kỷ luật: Khiển trách trước lớp

Điều 2: Học sinh …………………………….. phải nghiêm túc kiểm điểm và sửa chữa khuyết điểm đã vi phạm, nếu tái phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 3: Học sinh lớp……….. và học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như điều 1

– Lưu VP, GVCN, giám thị

GVCN

Quyết định kỷ luật học sinh khiển trách trước lớp

Xem thêm:  Lời bài hát Uầy Uầy Em kia xinh thế - Day and Night Remix
Back to top button