Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản 2022

Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản dùng để thống kê, tổng kết tình hình triển khai ông tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện Luật đấu giá tại các cơ quan, tổ chức, địa phương. Mời các bạn tham khảo.

1. Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản là gì?

Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản là mẫu được lập ra để tổng kết tình hình triển khai ông tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện Luật đấu giá.

2. Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản

UBND TỈNH …….

SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ….

……., ngày …tháng…năm …

BÁO CÁO
Tình hình triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT ĐẤU GIÁ

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện

Để triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản (sau đây gọi là Luật) Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 15/3/2017 triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh ……. thành Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh …….. Sở đã phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật, Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Đã chỉ đạo tổ chức đấu giá tài sản trong đó có Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (sau đây gọi là Trung tâm) chuẩn bị mọi nguồn lực thực hiện ký hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất với Trung tâm phát triển Quỹ đất các huyện, thị xã và thực hiện toàn bộ quy trình từ thông báo, niêm yết, tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị tài liệu, hội trường… tổ chức đấu giá theo quy định. Để nhằm tránh tình trạng thông đồng, dìm giá trong đấu giá, tăng thu cho ngân sách địa phương, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm áp dụng hình thức đấu giá mới (đấu giá gián tiếp thông qua việc ghi phiếu trả giá trong thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá)…Đồng thời, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 333/KH-UBND 25/3/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh ……. bằng nhiều giải pháp như: rà soát đội ngũ đấu giá viên, chuyên viên pháp lý thực hiện cử viên chức tham gia đào tạo nghề đấu giá, đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá, cấp Thẻ Đấu giá viên, xây dựng Đề án vị trí việc làm, xây dựng và triển khai thực hiện việc giải quyết thủ tục liên quan đến đấu giá tài sản tại bộ phận một cửa…

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giới thiệu Luật, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP, Thông tư số 06/2017/TT-BTP và các văn bản có liên quan; đồng thời với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp đã hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép tổ chức phổ biến, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sở đã đăng tải các bài viết, chuyên mục để tuyên truyền về Luật trên Cổng thông tin điện tử ……., trang thông tin điện tử của các ngành và Bản tin Tư pháp.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ………

1. Tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ……… có 01 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp và 03 Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Việt Nam khu vực Miền Trung (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0105143615-004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư ……. cấp lần đầu vào ngày 02/12/2011); Văn phòng đại diện Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá AUC miền Trung tại ……. (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0401545353-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư ……. cấp lần đầu vào ngày 25/6/2015) và Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần đấu giá ASEAN tại ……..

a) Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản có 18 biên chế, trong đó có 08 đấu giá viên và 02 viên chức đã đào tạo nghề đấu giá. 100% Đấu giá viên của Trung tâm đều có trình độ Đại học Luật hoặc Đại học kinh tế và đều được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu giá.

b) Các Văn phòng đại diệncó 04 nhân viên, không có Đấu giá viên.

2. Kết quả hoạt độngcủa tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

2.1. Kết quả hoạt động của Trung tâm

a) Về đấu giá quyền sử dụng đất

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 Trung tâm đã tổ chức 1.542 cuộc đấu giá thành (tổng giá trị bán được là 738.835.638.400 đồng, tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm là 141.612.538.400 đồng) tăng 301 cuộc đấu giá thành so với năm 2016. Tổng giá trị quyền sử dụng đất năm 2017 bán được là 738.835.638.400 đồng, tăng 29,19% so với cùng kỳ năm 2016 (Cùng kỳ năm 2016 giá trị bán được là 571.914.955.000 đồng); đặc biệt, tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm là 141.612.538.400 đồng, tăng 184,88% so với cùng kỳ năm 2016 (Năm 2016 tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm là 49.709.796.276 đồng).

b) Về đấu giá tài sản khác

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 Trung tâm đã tổ chức được 177 cuộc đấu giá thành, tổng giá trị tài sản bán được 60.486.259.099 đồng, tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm 9.144.038.599 đồng, tăng 58 cuộc đấu giá thành so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể: Giá trị bán được của tài sản tịch thu sung quỹ tăng 2.945.627.100 đồng, tăng 50,65%; tài sản thanh lý tăng 10.392.906.850 đồng, tăng 1.243,9%; tài sản thi hành án tăng 22.257.102.090 đồng, tăng 275,92% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2016 thì năm 2017 kết quả đấu giá tài sản bảo đảm lại giảm đáng kể, giá trị tài sản bảo đảm bán được giảm 22.373.574.625 đồng, giảm 68.74% .

c)Về tình hình thu phí tham gia đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017

TT

Nội dung

Tổng số tiền được thu

Chia ra

Số đã thu

Số chưa thu được

Thu phí người tham gia

Thu phí BĐG TS

Thù lao dịch vụ ĐG

1

Phí bán ĐG tài sản từ ngày 01/01 đến 30/6

2

Thù lao DVĐG QSD đất từ 01/7/2017 đến 31/12/2017

3

Thù lao DVĐG tài sản Bảo đảm, tài sản Thanh lý, tài sản THA

Cộng

Theo quy định thì Trung tâm được thu số tiền là 2.412.514.515 đồng, hiện nay Trung tâm đã thu được 1.624.234.515 đồng, số tiền chưa thu được là 788.280.000 đồng.

2.2. Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp đấu giá

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần đấu giá ASEAN và Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Việt Nam có Văn phòng đại diện đóng trụ sở tại tỉnh ……. năm 2017 không thực hiện cuộc đấu giá nào trên địa bàn tỉnh; riêng Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá AUC miền Trung chưa thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Sở Tư pháp, tuy nhiên qua theo dõi hoạt động đấu giá thì thông qua Văn phòng đại diện tại ……. Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá AUC miền Trung có tổ chức đấu giá tài sản, chủ yếu là tài sản thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

3. Tình hình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản

Theo Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp có 05 TTHC thuộc trách nhiệm thực hiện của Tổ chức đấu giá tài sản và theo Quyết định số 2571/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ Tư pháp về việc công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản Sở Tư pháp có 12 TTHC thuộc trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết của Sở. Tất cả các TTHC nêu trên đều được niêm yết công khai tại trụ sở và Website của Sở Tư pháp. Các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở được thực hiện tại bộ phận một cửa của Sở Tư pháp và từ ngày 04/01/2018 thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Các TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản được tiệp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của Trung tâm.

4. Đánh giá chung

Sau 06 tháng triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của chính quyền địa phương, từ việc ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn đến việc tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để tổ chức thực hiện đấu giá đã tạo điều kiện cho hoạt động đấu giá được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản đã đi vào nền nếp, thể hiện được tính trách nhiệm, chủ động và quyết tâm của cơ quan quản lý nhà nước. UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo Sở Tư pháp làm tốt vai trò của cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Hoạt động đấu giá của tổ chức đấu giá tài sản trong đó nòng cốt và chủ yếu là của Trung tâm đã luôn nêu cao tinh thần và trách nhiệm, độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp của người có tài sản, người tham gia đấu giá, người mua được tài sản đấu giá. Trung tâm đã áp dụng các hình thực phù hợp để bán tài sản với giá cao nhất có thể; vì vậy chênh lệch giữa giá trúng đấu giá so giá khởi khiểm điểm cao, góp phần hạn chế tình trạng tiêu cực trong các cuộc đấu giá trước đây. Các loại tài sản đấu giá, nhất là tài sản đấu giá quyền sử dụng đất tăng đáng kể, qua đó đã góp phần tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, việc quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp đấu giá và việc áp dụng quy định về chế độ tài chính chuyển từ thu phí sang giá dịch vụ còn vướng mắc, bất cập. Một số địa phương chưa thực hiện thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá cho Trung tâm.

III. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

1. Về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá

Đấu giá tài sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời tổ chức đấu giá tài sản, trong đó Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản là tổ chức bổ trợ tư pháp. Theo đó, Nghị định số 52/2012/NĐ-CP quy định việc thành lập Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (đơn vị sự nghiệp công lập) phải đảm bảo về nguồn nhân lực; hồ sơ thành lập trong đó có Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải dự kiến cơ cấu tổ chức, nhân sự, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm . Đồng thời, Luật Công chứng quy định Văn phòng công chứng xây dựng Đề án thành lập trình UBND cấp tỉnh, trong đó Đề án dự kiến về tổ chức, nhân sự của Văn phòng công chứng; Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư cũng quy định Điều lệ công ty luật trong hồ sơ đăng ký hoạt động, theo đó Điều lệ có nội dung về cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản Luật Đấu giá tài sản chưa quy định cụ thể nguồn nhân lực đảm bảo cho hoạt động của Doanh nghiệp, mặt khác Luật Doanh nghiệp cũng chỉ quy định Điều lệ công ty có nội dung về cơ cấu tổ chức quản lý, không quy định bộ phận chấp hành, giúp việc. Vì vậy quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản cơ quan đăng ký chưa kiểm soát được các điều kiện cơ bản để thành lập doanh nghiệp đấu giá, nhất là điều kiện về nguồn nhân lực nhằm đảm bảo cho hoạt động bền vững, có hiệu quả, hạn chế tối thiểu việc giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

2. Về thời gian đăng ký tham gia đấu giá và thời gian nộp tiền đặt trước:

– Khoản 2 Điều 38 Luật quy định: Tổ chức đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày; Khoản 2 Điều 39 Luật quy định: Tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

Với các quy định nêu trên khi hết hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký vẫn có thể nộp tiền đặt trước vào 02 ngày sau đó vì vậy quá trình triển khai thực hiện còn có tình trạng nhiều khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá mà chưa nộp tiền đặt trước có thể thông đồng, thoả thuận với nhau, sau đó chỉ có 1 hoặc vài người nộp tiền đặt trước để mua tài sản, những người khác không nộp tiền đặt trước chỉ bị mất tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

– Khoản 1 Điều 43 Luật quy định: “Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá …”; tuy nhiên Luật không quy định rõ khách hàng có thể nộp phiếu trả giá trong thời hạn nào. Vì vậy dẫn đến có 02 trường hợp xảy ra:

+ Nếu thời hạn bỏ phiếu cùng với thời hạn đăng ký thì cũng xảy ra tình trạng tương tự ở trên (khách hàng đã bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu nhưng có thể không nộp tiền đặt trước).

+ Nếu thời gian bỏ phiếu cùng với thời hạn nộp tiền đặt trước thì khách hàng chỉ có 01 ngày để vừa đăng ký tham gia đấu giá vừa nộp tiền đặt trước tại ngân hàng và bỏ phiếu trả giá.

3. Về các trường hợp xử lý tiền đặt trước:

Điểm a Khoản 6 Điều 39 Luật quy định : “ Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây: a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng”. Tuy nhiên, đối với hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp thì trường hợp người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không bỏ phiếu trả giá mà vẫn tham gia buổi công bố giá thì có được coi là không tham gia cuộc đấu giá hay không và có bị xử lý tiền đặt trước hay không thì chưa có quy định.

4. Việc thu và trả lại tiền đặt trước:

Khoản 1 Điều 39 Luật quy định: Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam”. Tuy nhiên, đ ối với việc đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xa các ngân hàng thương mại, việc đi lại khó khăn nên ảnh hưởng đến việc người dân đi nộp tiền và nhận lại tiền đặt trước tại ngân hàng.

5. Khó khăn về thu chi tài chính

Theo quy định hiện hành nguồn thu của tổ chức đấu giá tài sản trong đó có Trung tâm bao gồm: thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và chi phí đấu giá; tuy nhiên hiện nay các tổ chức tài sản để bán đấu giá chỉ thỏa thuận với Trung tâm thanh toán chi phí đấu giá (chi phí niêm yết, thông báo công khai, chi phí thực tế hợp lý khác ) và thù lao dịch vụ đấu giá theo mức giá trị khởi điểm, chưa tính tỷ lệ % trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm được quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Thông tư số 45/2017/TT-BTP. Mặt khác, đến nay các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản nhà nước chưa được tổ chức có tài sản thanh toán thù lao lao dịch vụ đấu giá. Vì vậy, hiện nay Trung tâm đang gặp khó khăn về nguồn thu tài chính ảnh hưởng phần nào đến hoạt động của Trung tâm.

IV. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá và các văn bản có liên quan.

2. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

3. Tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 15/3/2017 về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản;Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh …….; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Kết luận số 4856/TB-VP ngày 29/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại Hội nghị đánh giá triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản.

4. Công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp theo quy định.

5. Tham mưu UBND tỉnh sơ kết một năm triển khai thực hiện Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành các văn hướng dẫn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc được nêu tại Mục III của báo cáo. Cụ thể:

– Đề nghị hướng dẫn điều kiện về cơ cấu tổ chức, nhân sự của Doanh nghiệp đấu giá tài sản; đồng thời để đảm bảo thống nhất, công khai, minh bạch trong quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký thành lập của các tổ chức bổ trợ tư pháp đề nghị quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc ban hành tiêu chí thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tương tự như Văn phòng công chứng.

– Quy định cơ chế phối hợp quản lý nhà nước giữa các địa phương đối với hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện được Doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời quy định cụ thể phạm vi hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

– Quy định thời gian đăng ký tham gia đấu giá và thời gian nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá;

– Đối với trường hợp người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không bỏ phiếu trả giá mà vẫn tham gia buổi công bố giá thì được coi là không tham gia cuộc đấu giá hay không và có bị xử lý tiền đặt trước không.

– Đối với các trường hợp phiếu trả giá không hợp lệ (không điền hoặc không điền đầy đủ các thông tin cá nhân trên phong bì đựng phiếu và phiếu trả giá; không ghi giá đã trả vào phiếu trả giá) thì cũng bị xử lý tiền đặt trước.

– Đối với trường hợp tổ chức đấu giá tài sản tại địa bàn vùng sâu, vùng xa việc đi lại khó khăn thì người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

2. Đề nghị UBND tỉnh có chính sách thưởng trong trường hợp giá bán chênh lệch cao hơn giá khởi điểm ở một mức độ nhất định để khuyến khích; đồng thời tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp:

– Triển khai Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 15/3/2017 về triển khai thi hành Luật; tăng cường phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật và các văn bản có liên quan; Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh …….; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: phối hợp với Sở Tư pháptrong quá trình lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất; đồng thời chỉ đạo Phòng Tài nguyên- Môi trường phối hợp với Phòng Tư pháp để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình UBND cùng cấp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kết luận số 4856/TB-VP ngày 29/12/2017.

4. Đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC. Thực hiện thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá tài sản đối với tài sản của Nhà nước (quyền sử dụng đất, tang vật, phương tiện bị tịch thu sung công quỹ nhà nước) theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC, theo đó ngoài thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá theo mức giá trị khởi điểm thì trong trường hợp giá bán chênh lệch cao hơn giá khởi điểm thì thanh toán phần lênh lệch giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm để khuyến khích tổ chức đấu giá tài sản tích cực áp dụng các biện pháp hạn chế tình trạng tiêu cực trong các cuộc đấu giá, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

5. Đề nghị Cục Thi hành án dân sự, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh …….chỉ đạo các đơn vị trực thuộc: Đối với những tài sản bắt buộc phải bán thông qua hình thức đấu giá tài sản, ưu tiên lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm, uy tín trên địa bàn tỉnh để có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, địa phương trong việc xử lý tài sản sau đấu giá trên nguyên tắc đấu giá minh bạch, công khai theo Luật đấu giá tài sản.

6. Đề nghị các sở, ngành khác có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

– Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Đấu giá tài sản, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

– Đối với các loại tài sản mà bắt buộc phải bán thông qua đấu giá theo quy định tại Điều 4 Luật Đấu giá tài sản thì lựa chọn tổ chức đấu giá sản (Trung tâm và các doanh nghiệp đấu giá tài sản) để thực hiện việc đấu giá tài sản. Các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh phải được Sở Tư pháp công bố trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải căn cứ các tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, trong đó tập trung vào các tiêu chí về phương án đấu giá, cơ sở vật chất, năng lực, kinh nghiệm hoạt động lâu năm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, đồng thời sau khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải công bố công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử của mình hoặc của cơ quan chủ quản.

– Chi trả số tiền thù lao dịch vụ đấu giá năm 2017 còn thiếu cho Trung tâm theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC và hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã thỏa thuận.

– Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ và đảm bảo an ninh, trật tự cho các cuộc đấu giá trên địa bàn tỉnh;

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh ………, Sở Tư pháp xin báo cáo và kính đề nghị Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo để công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh ……… đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tiếp theo./.

Nơi nhận:

– Bộ Tư pháp;

– Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

– UBND tỉnh;

– Các Sở, ngành có liên quan;

– UBND các huyện, thị xã, thành phố;

– Lưu: VT, BTTP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản 2022❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản 2022” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản 2022” bạn nhé.

Bài viết “Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-05-21 07:03:59. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản 2022
#Báo #cáo #tổng #kết #năm #thi #hành #luật #đấu #giá #tài #sản

Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản dùng để thống kê, tổng kết tình hình triển khai ông tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện Luật đấu giá tại các cơ quan, tổ chức, địa phương. Mời các bạn tham khảo.
1. Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản là gì?
Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản là mẫu được lập ra để tổng kết tình hình triển khai ông tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện Luật đấu giá.
2. Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản

UBND TỈNH …….
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ….

……., ngày …tháng…năm …

BÁO CÁOTình hình triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT ĐẤU GIÁ
1. Công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện
Để triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản (sau đây gọi là Luật) Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 15/3/2017 triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh ……. thành Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh …….. Sở đã phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật, Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Đã chỉ đạo tổ chức đấu giá tài sản trong đó có Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (sau đây gọi là Trung tâm) chuẩn bị mọi nguồn lực thực hiện ký hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất với Trung tâm phát triển Quỹ đất các huyện, thị xã và thực hiện toàn bộ quy trình từ thông báo, niêm yết, tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị tài liệu, hội trường… tổ chức đấu giá theo quy định. Để nhằm tránh tình trạng thông đồng, dìm giá trong đấu giá, tăng thu cho ngân sách địa phương, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm áp dụng hình thức đấu giá mới (đấu giá gián tiếp thông qua việc ghi phiếu trả giá trong thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá)…Đồng thời, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 333/KH-UBND 25/3/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh ……. bằng nhiều giải pháp như: rà soát đội ngũ đấu giá viên, chuyên viên pháp lý thực hiện cử viên chức tham gia đào tạo nghề đấu giá, đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá, cấp Thẻ Đấu giá viên, xây dựng Đề án vị trí việc làm, xây dựng và triển khai thực hiện việc giải quyết thủ tục liên quan đến đấu giá tài sản tại bộ phận một cửa…
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giới thiệu Luật, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP, Thông tư số 06/2017/TT-BTP và các văn bản có liên quan; đồng thời với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp đã hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép tổ chức phổ biến, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sở đã đăng tải các bài viết, chuyên mục để tuyên truyền về Luật trên Cổng thông tin điện tử ……., trang thông tin điện tử của các ngành và Bản tin Tư pháp.
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ………
1. Tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ……… có 01 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp và 03 Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Việt Nam khu vực Miền Trung (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0105143615-004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư ……. cấp lần đầu vào ngày 02/12/2011); Văn phòng đại diện Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá AUC miền Trung tại ……. (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0401545353-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư ……. cấp lần đầu vào ngày 25/6/2015) và Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần đấu giá ASEAN tại ……..
a) Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản có 18 biên chế, trong đó có 08 đấu giá viên và 02 viên chức đã đào tạo nghề đấu giá. 100% Đấu giá viên của Trung tâm đều có trình độ Đại học Luật hoặc Đại học kinh tế và đều được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu giá.
b) Các Văn phòng đại diệncó 04 nhân viên, không có Đấu giá viên.
2. Kết quả hoạt độngcủa tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh
2.1. Kết quả hoạt động của Trung tâm
a) Về đấu giá quyền sử dụng đất
Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 Trung tâm đã tổ chức 1.542 cuộc đấu giá thành (tổng giá trị bán được là 738.835.638.400 đồng, tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm là 141.612.538.400 đồng) tăng 301 cuộc đấu giá thành so với năm 2016. Tổng giá trị quyền sử dụng đất năm 2017 bán được là 738.835.638.400 đồng, tăng 29,19% so với cùng kỳ năm 2016 (Cùng kỳ năm 2016 giá trị bán được là 571.914.955.000 đồng); đặc biệt, tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm là 141.612.538.400 đồng, tăng 184,88% so với cùng kỳ năm 2016 (Năm 2016 tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm là 49.709.796.276 đồng).
b) Về đấu giá tài sản khác
Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 Trung tâm đã tổ chức được 177 cuộc đấu giá thành, tổng giá trị tài sản bán được 60.486.259.099 đồng, tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm 9.144.038.599 đồng, tăng 58 cuộc đấu giá thành so với cùng kỳ năm 2016.
Cụ thể: Giá trị bán được của tài sản tịch thu sung quỹ tăng 2.945.627.100 đồng, tăng 50,65%; tài sản thanh lý tăng 10.392.906.850 đồng, tăng 1.243,9%; tài sản thi hành án tăng 22.257.102.090 đồng, tăng 275,92% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2016 thì năm 2017 kết quả đấu giá tài sản bảo đảm lại giảm đáng kể, giá trị tài sản bảo đảm bán được giảm 22.373.574.625 đồng, giảm 68.74% .
c)Về tình hình thu phí tham gia đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017

TT

Nội dung

Tổng số tiền được thu

Chia ra

Số đã thu

Số chưa thu được

Thu phí người tham gia

Thu phí BĐG TS

Thù lao dịch vụ ĐG

1

Phí bán ĐG tài sản từ ngày 01/01 đến 30/6

2

Thù lao DVĐG QSD đất từ 01/7/2017 đến 31/12/2017

3

Thù lao DVĐG tài sản Bảo đảm, tài sản Thanh lý, tài sản THA

Cộng

Theo quy định thì Trung tâm được thu số tiền là 2.412.514.515 đồng, hiện nay Trung tâm đã thu được 1.624.234.515 đồng, số tiền chưa thu được là 788.280.000 đồng.
2.2. Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp đấu giá
Theo báo cáo của Công ty Cổ phần đấu giá ASEAN và Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Việt Nam có Văn phòng đại diện đóng trụ sở tại tỉnh ……. năm 2017 không thực hiện cuộc đấu giá nào trên địa bàn tỉnh; riêng Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá AUC miền Trung chưa thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Sở Tư pháp, tuy nhiên qua theo dõi hoạt động đấu giá thì thông qua Văn phòng đại diện tại ……. Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá AUC miền Trung có tổ chức đấu giá tài sản, chủ yếu là tài sản thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
3. Tình hình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản
Theo Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp có 05 TTHC thuộc trách nhiệm thực hiện của Tổ chức đấu giá tài sản và theo Quyết định số 2571/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ Tư pháp về việc công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản Sở Tư pháp có 12 TTHC thuộc trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết của Sở. Tất cả các TTHC nêu trên đều được niêm yết công khai tại trụ sở và Website của Sở Tư pháp. Các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở được thực hiện tại bộ phận một cửa của Sở Tư pháp và từ ngày 04/01/2018 thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Các TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản được tiệp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của Trung tâm.
4. Đánh giá chung
Sau 06 tháng triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của chính quyền địa phương, từ việc ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn đến việc tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để tổ chức thực hiện đấu giá đã tạo điều kiện cho hoạt động đấu giá được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản đã đi vào nền nếp, thể hiện được tính trách nhiệm, chủ động và quyết tâm của cơ quan quản lý nhà nước. UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo Sở Tư pháp làm tốt vai trò của cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Hoạt động đấu giá của tổ chức đấu giá tài sản trong đó nòng cốt và chủ yếu là của Trung tâm đã luôn nêu cao tinh thần và trách nhiệm, độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp của người có tài sản, người tham gia đấu giá, người mua được tài sản đấu giá. Trung tâm đã áp dụng các hình thực phù hợp để bán tài sản với giá cao nhất có thể; vì vậy chênh lệch giữa giá trúng đấu giá so giá khởi khiểm điểm cao, góp phần hạn chế tình trạng tiêu cực trong các cuộc đấu giá trước đây. Các loại tài sản đấu giá, nhất là tài sản đấu giá quyền sử dụng đất tăng đáng kể, qua đó đã góp phần tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, việc quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp đấu giá và việc áp dụng quy định về chế độ tài chính chuyển từ thu phí sang giá dịch vụ còn vướng mắc, bất cập. Một số địa phương chưa thực hiện thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá cho Trung tâm.
III. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
1. Về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá
Đấu giá tài sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời tổ chức đấu giá tài sản, trong đó Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản là tổ chức bổ trợ tư pháp. Theo đó, Nghị định số 52/2012/NĐ-CP quy định việc thành lập Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (đơn vị sự nghiệp công lập) phải đảm bảo về nguồn nhân lực; hồ sơ thành lập trong đó có Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải dự kiến cơ cấu tổ chức, nhân sự, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm . Đồng thời, Luật Công chứng quy định Văn phòng công chứng xây dựng Đề án thành lập trình UBND cấp tỉnh, trong đó Đề án dự kiến về tổ chức, nhân sự của Văn phòng công chứng; Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư cũng quy định Điều lệ công ty luật trong hồ sơ đăng ký hoạt động, theo đó Điều lệ có nội dung về cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản Luật Đấu giá tài sản chưa quy định cụ thể nguồn nhân lực đảm bảo cho hoạt động của Doanh nghiệp, mặt khác Luật Doanh nghiệp cũng chỉ quy định Điều lệ công ty có nội dung về cơ cấu tổ chức quản lý, không quy định bộ phận chấp hành, giúp việc. Vì vậy quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản cơ quan đăng ký chưa kiểm soát được các điều kiện cơ bản để thành lập doanh nghiệp đấu giá, nhất là điều kiện về nguồn nhân lực nhằm đảm bảo cho hoạt động bền vững, có hiệu quả, hạn chế tối thiểu việc giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.
2. Về thời gian đăng ký tham gia đấu giá và thời gian nộp tiền đặt trước:
– Khoản 2 Điều 38 Luật quy định: Tổ chức đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày; Khoản 2 Điều 39 Luật quy định: Tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.
Với các quy định nêu trên khi hết hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký vẫn có thể nộp tiền đặt trước vào 02 ngày sau đó vì vậy quá trình triển khai thực hiện còn có tình trạng nhiều khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá mà chưa nộp tiền đặt trước có thể thông đồng, thoả thuận với nhau, sau đó chỉ có 1 hoặc vài người nộp tiền đặt trước để mua tài sản, những người khác không nộp tiền đặt trước chỉ bị mất tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.
– Khoản 1 Điều 43 Luật quy định: “Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá …”; tuy nhiên Luật không quy định rõ khách hàng có thể nộp phiếu trả giá trong thời hạn nào. Vì vậy dẫn đến có 02 trường hợp xảy ra:
+ Nếu thời hạn bỏ phiếu cùng với thời hạn đăng ký thì cũng xảy ra tình trạng tương tự ở trên (khách hàng đã bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu nhưng có thể không nộp tiền đặt trước).
+ Nếu thời gian bỏ phiếu cùng với thời hạn nộp tiền đặt trước thì khách hàng chỉ có 01 ngày để vừa đăng ký tham gia đấu giá vừa nộp tiền đặt trước tại ngân hàng và bỏ phiếu trả giá.
3. Về các trường hợp xử lý tiền đặt trước:
Điểm a Khoản 6 Điều 39 Luật quy định : “ Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây: a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng”. Tuy nhiên, đối với hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp thì trường hợp người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không bỏ phiếu trả giá mà vẫn tham gia buổi công bố giá thì có được coi là không tham gia cuộc đấu giá hay không và có bị xử lý tiền đặt trước hay không thì chưa có quy định.
4. Việc thu và trả lại tiền đặt trước:
Khoản 1 Điều 39 Luật quy định: “ Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam”. Tuy nhiên, đ ối với việc đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xa các ngân hàng thương mại, việc đi lại khó khăn nên ảnh hưởng đến việc người dân đi nộp tiền và nhận lại tiền đặt trước tại ngân hàng.
5. Khó khăn về thu chi tài chính
Theo quy định hiện hành nguồn thu của tổ chức đấu giá tài sản trong đó có Trung tâm bao gồm: thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và chi phí đấu giá; tuy nhiên hiện nay các tổ chức tài sản để bán đấu giá chỉ thỏa thuận với Trung tâm thanh toán chi phí đấu giá (chi phí niêm yết, thông báo công khai, chi phí thực tế hợp lý khác ) và thù lao dịch vụ đấu giá theo mức giá trị khởi điểm, chưa tính tỷ lệ % trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm được quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Thông tư số 45/2017/TT-BTP. Mặt khác, đến nay các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản nhà nước chưa được tổ chức có tài sản thanh toán thù lao lao dịch vụ đấu giá. Vì vậy, hiện nay Trung tâm đang gặp khó khăn về nguồn thu tài chính ảnh hưởng phần nào đến hoạt động của Trung tâm.
IV. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá và các văn bản có liên quan.
2. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.
3. Tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 15/3/2017 về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản;Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh …….; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Kết luận số 4856/TB-VP ngày 29/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại Hội nghị đánh giá triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản.
4. Công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp theo quy định.
5. Tham mưu UBND tỉnh sơ kết một năm triển khai thực hiện Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành các văn hướng dẫn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc được nêu tại Mục III của báo cáo. Cụ thể:
– Đề nghị hướng dẫn điều kiện về cơ cấu tổ chức, nhân sự của Doanh nghiệp đấu giá tài sản; đồng thời để đảm bảo thống nhất, công khai, minh bạch trong quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký thành lập của các tổ chức bổ trợ tư pháp đề nghị quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc ban hành tiêu chí thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tương tự như Văn phòng công chứng.
– Quy định cơ chế phối hợp quản lý nhà nước giữa các địa phương đối với hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện được Doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời quy định cụ thể phạm vi hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
– Quy định thời gian đăng ký tham gia đấu giá và thời gian nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá;
– Đối với trường hợp người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không bỏ phiếu trả giá mà vẫn tham gia buổi công bố giá thì được coi là không tham gia cuộc đấu giá hay không và có bị xử lý tiền đặt trước không.
– Đối với các trường hợp phiếu trả giá không hợp lệ (không điền hoặc không điền đầy đủ các thông tin cá nhân trên phong bì đựng phiếu và phiếu trả giá; không ghi giá đã trả vào phiếu trả giá) thì cũng bị xử lý tiền đặt trước.
– Đối với trường hợp tổ chức đấu giá tài sản tại địa bàn vùng sâu, vùng xa việc đi lại khó khăn thì người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.
2. Đề nghị UBND tỉnh có chính sách thưởng trong trường hợp giá bán chênh lệch cao hơn giá khởi điểm ở một mức độ nhất định để khuyến khích; đồng thời tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp:
– Triển khai Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 15/3/2017 về triển khai thi hành Luật; tăng cường phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật và các văn bản có liên quan; Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh …….; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường: phối hợp với Sở Tư pháptrong quá trình lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất; đồng thời chỉ đạo Phòng Tài nguyên- Môi trường phối hợp với Phòng Tư pháp để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình UBND cùng cấp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kết luận số 4856/TB-VP ngày 29/12/2017.
4. Đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC. Thực hiện thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá tài sản đối với tài sản của Nhà nước (quyền sử dụng đất, tang vật, phương tiện bị tịch thu sung công quỹ nhà nước) theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC, theo đó ngoài thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá theo mức giá trị khởi điểm thì trong trường hợp giá bán chênh lệch cao hơn giá khởi điểm thì thanh toán phần lênh lệch giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm để khuyến khích tổ chức đấu giá tài sản tích cực áp dụng các biện pháp hạn chế tình trạng tiêu cực trong các cuộc đấu giá, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
5. Đề nghị Cục Thi hành án dân sự, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh …….chỉ đạo các đơn vị trực thuộc: Đối với những tài sản bắt buộc phải bán thông qua hình thức đấu giá tài sản, ưu tiên lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm, uy tín trên địa bàn tỉnh để có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, địa phương trong việc xử lý tài sản sau đấu giá trên nguyên tắc đấu giá minh bạch, công khai theo Luật đấu giá tài sản.
6. Đề nghị các sở, ngành khác có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố:
– Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Đấu giá tài sản, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
– Đối với các loại tài sản mà bắt buộc phải bán thông qua đấu giá theo quy định tại Điều 4 Luật Đấu giá tài sản thì lựa chọn tổ chức đấu giá sản (Trung tâm và các doanh nghiệp đấu giá tài sản) để thực hiện việc đấu giá tài sản. Các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh phải được Sở Tư pháp công bố trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải căn cứ các tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, trong đó tập trung vào các tiêu chí về phương án đấu giá, cơ sở vật chất, năng lực, kinh nghiệm hoạt động lâu năm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, đồng thời sau khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải công bố công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử của mình hoặc của cơ quan chủ quản.
– Chi trả số tiền thù lao dịch vụ đấu giá năm 2017 còn thiếu cho Trung tâm theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC và hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã thỏa thuận.
– Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ và đảm bảo an ninh, trật tự cho các cuộc đấu giá trên địa bàn tỉnh;
Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh ………, Sở Tư pháp xin báo cáo và kính đề nghị Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo để công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh ……… đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tiếp theo./.

Nơi nhận:
– Bộ Tư pháp;
– Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
– UBND tỉnh;
– Các Sở, ngành có liên quan;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Lưu: VT, BTTP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Báo #cáo #tổng #kết #năm #thi #hành #luật #đấu #giá #tài #sản

Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản dùng để thống kê, tổng kết tình hình triển khai ông tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện Luật đấu giá tại các cơ quan, tổ chức, địa phương. Mời các bạn tham khảo.
1. Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản là gì?
Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản là mẫu được lập ra để tổng kết tình hình triển khai ông tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện Luật đấu giá.
2. Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản

UBND TỈNH …….
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ….

……., ngày …tháng…năm …

BÁO CÁOTình hình triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT ĐẤU GIÁ
1. Công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện
Để triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản (sau đây gọi là Luật) Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 15/3/2017 triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh ……. thành Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh …….. Sở đã phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật, Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Đã chỉ đạo tổ chức đấu giá tài sản trong đó có Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (sau đây gọi là Trung tâm) chuẩn bị mọi nguồn lực thực hiện ký hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất với Trung tâm phát triển Quỹ đất các huyện, thị xã và thực hiện toàn bộ quy trình từ thông báo, niêm yết, tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị tài liệu, hội trường… tổ chức đấu giá theo quy định. Để nhằm tránh tình trạng thông đồng, dìm giá trong đấu giá, tăng thu cho ngân sách địa phương, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm áp dụng hình thức đấu giá mới (đấu giá gián tiếp thông qua việc ghi phiếu trả giá trong thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá)…Đồng thời, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 333/KH-UBND 25/3/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh ……. bằng nhiều giải pháp như: rà soát đội ngũ đấu giá viên, chuyên viên pháp lý thực hiện cử viên chức tham gia đào tạo nghề đấu giá, đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá, cấp Thẻ Đấu giá viên, xây dựng Đề án vị trí việc làm, xây dựng và triển khai thực hiện việc giải quyết thủ tục liên quan đến đấu giá tài sản tại bộ phận một cửa…
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giới thiệu Luật, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP, Thông tư số 06/2017/TT-BTP và các văn bản có liên quan; đồng thời với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp đã hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép tổ chức phổ biến, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sở đã đăng tải các bài viết, chuyên mục để tuyên truyền về Luật trên Cổng thông tin điện tử ……., trang thông tin điện tử của các ngành và Bản tin Tư pháp.
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ………
1. Tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ……… có 01 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp và 03 Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Việt Nam khu vực Miền Trung (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0105143615-004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư ……. cấp lần đầu vào ngày 02/12/2011); Văn phòng đại diện Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá AUC miền Trung tại ……. (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0401545353-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư ……. cấp lần đầu vào ngày 25/6/2015) và Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần đấu giá ASEAN tại ……..
a) Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản có 18 biên chế, trong đó có 08 đấu giá viên và 02 viên chức đã đào tạo nghề đấu giá. 100% Đấu giá viên của Trung tâm đều có trình độ Đại học Luật hoặc Đại học kinh tế và đều được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu giá.
b) Các Văn phòng đại diệncó 04 nhân viên, không có Đấu giá viên.
2. Kết quả hoạt độngcủa tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh
2.1. Kết quả hoạt động của Trung tâm
a) Về đấu giá quyền sử dụng đất
Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 Trung tâm đã tổ chức 1.542 cuộc đấu giá thành (tổng giá trị bán được là 738.835.638.400 đồng, tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm là 141.612.538.400 đồng) tăng 301 cuộc đấu giá thành so với năm 2016. Tổng giá trị quyền sử dụng đất năm 2017 bán được là 738.835.638.400 đồng, tăng 29,19% so với cùng kỳ năm 2016 (Cùng kỳ năm 2016 giá trị bán được là 571.914.955.000 đồng); đặc biệt, tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm là 141.612.538.400 đồng, tăng 184,88% so với cùng kỳ năm 2016 (Năm 2016 tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm là 49.709.796.276 đồng).
b) Về đấu giá tài sản khác
Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 Trung tâm đã tổ chức được 177 cuộc đấu giá thành, tổng giá trị tài sản bán được 60.486.259.099 đồng, tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm 9.144.038.599 đồng, tăng 58 cuộc đấu giá thành so với cùng kỳ năm 2016.
Cụ thể: Giá trị bán được của tài sản tịch thu sung quỹ tăng 2.945.627.100 đồng, tăng 50,65%; tài sản thanh lý tăng 10.392.906.850 đồng, tăng 1.243,9%; tài sản thi hành án tăng 22.257.102.090 đồng, tăng 275,92% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2016 thì năm 2017 kết quả đấu giá tài sản bảo đảm lại giảm đáng kể, giá trị tài sản bảo đảm bán được giảm 22.373.574.625 đồng, giảm 68.74% .
c)Về tình hình thu phí tham gia đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017

TT

Nội dung

Tổng số tiền được thu

Chia ra

Số đã thu

Số chưa thu được

Thu phí người tham gia

Thu phí BĐG TS

Thù lao dịch vụ ĐG

1

Phí bán ĐG tài sản từ ngày 01/01 đến 30/6

2

Thù lao DVĐG QSD đất từ 01/7/2017 đến 31/12/2017

3

Thù lao DVĐG tài sản Bảo đảm, tài sản Thanh lý, tài sản THA

Cộng

Theo quy định thì Trung tâm được thu số tiền là 2.412.514.515 đồng, hiện nay Trung tâm đã thu được 1.624.234.515 đồng, số tiền chưa thu được là 788.280.000 đồng.
2.2. Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp đấu giá
Theo báo cáo của Công ty Cổ phần đấu giá ASEAN và Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Việt Nam có Văn phòng đại diện đóng trụ sở tại tỉnh ……. năm 2017 không thực hiện cuộc đấu giá nào trên địa bàn tỉnh; riêng Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá AUC miền Trung chưa thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Sở Tư pháp, tuy nhiên qua theo dõi hoạt động đấu giá thì thông qua Văn phòng đại diện tại ……. Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá AUC miền Trung có tổ chức đấu giá tài sản, chủ yếu là tài sản thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
3. Tình hình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản
Theo Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp có 05 TTHC thuộc trách nhiệm thực hiện của Tổ chức đấu giá tài sản và theo Quyết định số 2571/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ Tư pháp về việc công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản Sở Tư pháp có 12 TTHC thuộc trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết của Sở. Tất cả các TTHC nêu trên đều được niêm yết công khai tại trụ sở và Website của Sở Tư pháp. Các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở được thực hiện tại bộ phận một cửa của Sở Tư pháp và từ ngày 04/01/2018 thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Các TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản được tiệp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của Trung tâm.
4. Đánh giá chung
Sau 06 tháng triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của chính quyền địa phương, từ việc ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn đến việc tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để tổ chức thực hiện đấu giá đã tạo điều kiện cho hoạt động đấu giá được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản đã đi vào nền nếp, thể hiện được tính trách nhiệm, chủ động và quyết tâm của cơ quan quản lý nhà nước. UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo Sở Tư pháp làm tốt vai trò của cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Hoạt động đấu giá của tổ chức đấu giá tài sản trong đó nòng cốt và chủ yếu là của Trung tâm đã luôn nêu cao tinh thần và trách nhiệm, độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp của người có tài sản, người tham gia đấu giá, người mua được tài sản đấu giá. Trung tâm đã áp dụng các hình thực phù hợp để bán tài sản với giá cao nhất có thể; vì vậy chênh lệch giữa giá trúng đấu giá so giá khởi khiểm điểm cao, góp phần hạn chế tình trạng tiêu cực trong các cuộc đấu giá trước đây. Các loại tài sản đấu giá, nhất là tài sản đấu giá quyền sử dụng đất tăng đáng kể, qua đó đã góp phần tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, việc quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp đấu giá và việc áp dụng quy định về chế độ tài chính chuyển từ thu phí sang giá dịch vụ còn vướng mắc, bất cập. Một số địa phương chưa thực hiện thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá cho Trung tâm.
III. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
1. Về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá
Đấu giá tài sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời tổ chức đấu giá tài sản, trong đó Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản là tổ chức bổ trợ tư pháp. Theo đó, Nghị định số 52/2012/NĐ-CP quy định việc thành lập Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (đơn vị sự nghiệp công lập) phải đảm bảo về nguồn nhân lực; hồ sơ thành lập trong đó có Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải dự kiến cơ cấu tổ chức, nhân sự, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm . Đồng thời, Luật Công chứng quy định Văn phòng công chứng xây dựng Đề án thành lập trình UBND cấp tỉnh, trong đó Đề án dự kiến về tổ chức, nhân sự của Văn phòng công chứng; Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư cũng quy định Điều lệ công ty luật trong hồ sơ đăng ký hoạt động, theo đó Điều lệ có nội dung về cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản Luật Đấu giá tài sản chưa quy định cụ thể nguồn nhân lực đảm bảo cho hoạt động của Doanh nghiệp, mặt khác Luật Doanh nghiệp cũng chỉ quy định Điều lệ công ty có nội dung về cơ cấu tổ chức quản lý, không quy định bộ phận chấp hành, giúp việc. Vì vậy quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản cơ quan đăng ký chưa kiểm soát được các điều kiện cơ bản để thành lập doanh nghiệp đấu giá, nhất là điều kiện về nguồn nhân lực nhằm đảm bảo cho hoạt động bền vững, có hiệu quả, hạn chế tối thiểu việc giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.
2. Về thời gian đăng ký tham gia đấu giá và thời gian nộp tiền đặt trước:
– Khoản 2 Điều 38 Luật quy định: Tổ chức đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày; Khoản 2 Điều 39 Luật quy định: Tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.
Với các quy định nêu trên khi hết hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký vẫn có thể nộp tiền đặt trước vào 02 ngày sau đó vì vậy quá trình triển khai thực hiện còn có tình trạng nhiều khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá mà chưa nộp tiền đặt trước có thể thông đồng, thoả thuận với nhau, sau đó chỉ có 1 hoặc vài người nộp tiền đặt trước để mua tài sản, những người khác không nộp tiền đặt trước chỉ bị mất tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.
– Khoản 1 Điều 43 Luật quy định: “Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá …”; tuy nhiên Luật không quy định rõ khách hàng có thể nộp phiếu trả giá trong thời hạn nào. Vì vậy dẫn đến có 02 trường hợp xảy ra:
+ Nếu thời hạn bỏ phiếu cùng với thời hạn đăng ký thì cũng xảy ra tình trạng tương tự ở trên (khách hàng đã bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu nhưng có thể không nộp tiền đặt trước).
+ Nếu thời gian bỏ phiếu cùng với thời hạn nộp tiền đặt trước thì khách hàng chỉ có 01 ngày để vừa đăng ký tham gia đấu giá vừa nộp tiền đặt trước tại ngân hàng và bỏ phiếu trả giá.
3. Về các trường hợp xử lý tiền đặt trước:
Điểm a Khoản 6 Điều 39 Luật quy định : “ Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây: a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng”. Tuy nhiên, đối với hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp thì trường hợp người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không bỏ phiếu trả giá mà vẫn tham gia buổi công bố giá thì có được coi là không tham gia cuộc đấu giá hay không và có bị xử lý tiền đặt trước hay không thì chưa có quy định.
4. Việc thu và trả lại tiền đặt trước:
Khoản 1 Điều 39 Luật quy định: “ Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam”. Tuy nhiên, đ ối với việc đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xa các ngân hàng thương mại, việc đi lại khó khăn nên ảnh hưởng đến việc người dân đi nộp tiền và nhận lại tiền đặt trước tại ngân hàng.
5. Khó khăn về thu chi tài chính
Theo quy định hiện hành nguồn thu của tổ chức đấu giá tài sản trong đó có Trung tâm bao gồm: thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và chi phí đấu giá; tuy nhiên hiện nay các tổ chức tài sản để bán đấu giá chỉ thỏa thuận với Trung tâm thanh toán chi phí đấu giá (chi phí niêm yết, thông báo công khai, chi phí thực tế hợp lý khác ) và thù lao dịch vụ đấu giá theo mức giá trị khởi điểm, chưa tính tỷ lệ % trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm được quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Thông tư số 45/2017/TT-BTP. Mặt khác, đến nay các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản nhà nước chưa được tổ chức có tài sản thanh toán thù lao lao dịch vụ đấu giá. Vì vậy, hiện nay Trung tâm đang gặp khó khăn về nguồn thu tài chính ảnh hưởng phần nào đến hoạt động của Trung tâm.
IV. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá và các văn bản có liên quan.
2. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.
3. Tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 15/3/2017 về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản;Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh …….; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Kết luận số 4856/TB-VP ngày 29/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại Hội nghị đánh giá triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản.
4. Công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp theo quy định.
5. Tham mưu UBND tỉnh sơ kết một năm triển khai thực hiện Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành các văn hướng dẫn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc được nêu tại Mục III của báo cáo. Cụ thể:
– Đề nghị hướng dẫn điều kiện về cơ cấu tổ chức, nhân sự của Doanh nghiệp đấu giá tài sản; đồng thời để đảm bảo thống nhất, công khai, minh bạch trong quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký thành lập của các tổ chức bổ trợ tư pháp đề nghị quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc ban hành tiêu chí thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tương tự như Văn phòng công chứng.
– Quy định cơ chế phối hợp quản lý nhà nước giữa các địa phương đối với hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện được Doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời quy định cụ thể phạm vi hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
– Quy định thời gian đăng ký tham gia đấu giá và thời gian nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá;
– Đối với trường hợp người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không bỏ phiếu trả giá mà vẫn tham gia buổi công bố giá thì được coi là không tham gia cuộc đấu giá hay không và có bị xử lý tiền đặt trước không.
– Đối với các trường hợp phiếu trả giá không hợp lệ (không điền hoặc không điền đầy đủ các thông tin cá nhân trên phong bì đựng phiếu và phiếu trả giá; không ghi giá đã trả vào phiếu trả giá) thì cũng bị xử lý tiền đặt trước.
– Đối với trường hợp tổ chức đấu giá tài sản tại địa bàn vùng sâu, vùng xa việc đi lại khó khăn thì người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.
2. Đề nghị UBND tỉnh có chính sách thưởng trong trường hợp giá bán chênh lệch cao hơn giá khởi điểm ở một mức độ nhất định để khuyến khích; đồng thời tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp:
– Triển khai Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 15/3/2017 về triển khai thi hành Luật; tăng cường phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật và các văn bản có liên quan; Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh …….; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường: phối hợp với Sở Tư pháptrong quá trình lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất; đồng thời chỉ đạo Phòng Tài nguyên- Môi trường phối hợp với Phòng Tư pháp để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình UBND cùng cấp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kết luận số 4856/TB-VP ngày 29/12/2017.
4. Đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC. Thực hiện thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá tài sản đối với tài sản của Nhà nước (quyền sử dụng đất, tang vật, phương tiện bị tịch thu sung công quỹ nhà nước) theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC, theo đó ngoài thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá theo mức giá trị khởi điểm thì trong trường hợp giá bán chênh lệch cao hơn giá khởi điểm thì thanh toán phần lênh lệch giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm để khuyến khích tổ chức đấu giá tài sản tích cực áp dụng các biện pháp hạn chế tình trạng tiêu cực trong các cuộc đấu giá, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
5. Đề nghị Cục Thi hành án dân sự, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh …….chỉ đạo các đơn vị trực thuộc: Đối với những tài sản bắt buộc phải bán thông qua hình thức đấu giá tài sản, ưu tiên lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm, uy tín trên địa bàn tỉnh để có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, địa phương trong việc xử lý tài sản sau đấu giá trên nguyên tắc đấu giá minh bạch, công khai theo Luật đấu giá tài sản.
6. Đề nghị các sở, ngành khác có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố:
– Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Đấu giá tài sản, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
– Đối với các loại tài sản mà bắt buộc phải bán thông qua đấu giá theo quy định tại Điều 4 Luật Đấu giá tài sản thì lựa chọn tổ chức đấu giá sản (Trung tâm và các doanh nghiệp đấu giá tài sản) để thực hiện việc đấu giá tài sản. Các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh phải được Sở Tư pháp công bố trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải căn cứ các tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, trong đó tập trung vào các tiêu chí về phương án đấu giá, cơ sở vật chất, năng lực, kinh nghiệm hoạt động lâu năm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, đồng thời sau khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải công bố công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử của mình hoặc của cơ quan chủ quản.
– Chi trả số tiền thù lao dịch vụ đấu giá năm 2017 còn thiếu cho Trung tâm theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC và hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã thỏa thuận.
– Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ và đảm bảo an ninh, trật tự cho các cuộc đấu giá trên địa bàn tỉnh;
Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh ………, Sở Tư pháp xin báo cáo và kính đề nghị Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo để công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh ……… đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tiếp theo./.

Nơi nhận:
– Bộ Tư pháp;
– Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
– UBND tỉnh;
– Các Sở, ngành có liên quan;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Lưu: VT, BTTP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Báo #cáo #tổng #kết #năm #thi #hành #luật #đấu #giá #tài #sản

Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản dùng để thống kê, tổng kết tình hình triển khai ông tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện Luật đấu giá tại các cơ quan, tổ chức, địa phương. Mời các bạn tham khảo.
1. Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản là gì?
Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản là mẫu được lập ra để tổng kết tình hình triển khai ông tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện Luật đấu giá.
2. Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành luật đấu giá tài sản

UBND TỈNH …….
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ….

……., ngày …tháng…năm …

BÁO CÁOTình hình triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT ĐẤU GIÁ
1. Công tác chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai thực hiện
Để triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản (sau đây gọi là Luật) Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 15/3/2017 triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh ……. thành Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh …….. Sở đã phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật, Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Đã chỉ đạo tổ chức đấu giá tài sản trong đó có Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (sau đây gọi là Trung tâm) chuẩn bị mọi nguồn lực thực hiện ký hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất với Trung tâm phát triển Quỹ đất các huyện, thị xã và thực hiện toàn bộ quy trình từ thông báo, niêm yết, tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị tài liệu, hội trường… tổ chức đấu giá theo quy định. Để nhằm tránh tình trạng thông đồng, dìm giá trong đấu giá, tăng thu cho ngân sách địa phương, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm áp dụng hình thức đấu giá mới (đấu giá gián tiếp thông qua việc ghi phiếu trả giá trong thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá)…Đồng thời, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 333/KH-UBND 25/3/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh ……. bằng nhiều giải pháp như: rà soát đội ngũ đấu giá viên, chuyên viên pháp lý thực hiện cử viên chức tham gia đào tạo nghề đấu giá, đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá, cấp Thẻ Đấu giá viên, xây dựng Đề án vị trí việc làm, xây dựng và triển khai thực hiện việc giải quyết thủ tục liên quan đến đấu giá tài sản tại bộ phận một cửa…
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh giới thiệu Luật, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP, Thông tư số 06/2017/TT-BTP và các văn bản có liên quan; đồng thời với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp đã hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép tổ chức phổ biến, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sở đã đăng tải các bài viết, chuyên mục để tuyên truyền về Luật trên Cổng thông tin điện tử ……., trang thông tin điện tử của các ngành và Bản tin Tư pháp.
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ………
1. Tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ……… có 01 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp và 03 Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Việt Nam khu vực Miền Trung (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0105143615-004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư ……. cấp lần đầu vào ngày 02/12/2011); Văn phòng đại diện Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá AUC miền Trung tại ……. (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0401545353-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư ……. cấp lần đầu vào ngày 25/6/2015) và Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần đấu giá ASEAN tại ……..
a) Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản có 18 biên chế, trong đó có 08 đấu giá viên và 02 viên chức đã đào tạo nghề đấu giá. 100% Đấu giá viên của Trung tâm đều có trình độ Đại học Luật hoặc Đại học kinh tế và đều được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu giá.
b) Các Văn phòng đại diệncó 04 nhân viên, không có Đấu giá viên.
2. Kết quả hoạt độngcủa tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh
2.1. Kết quả hoạt động của Trung tâm
a) Về đấu giá quyền sử dụng đất
Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 Trung tâm đã tổ chức 1.542 cuộc đấu giá thành (tổng giá trị bán được là 738.835.638.400 đồng, tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm là 141.612.538.400 đồng) tăng 301 cuộc đấu giá thành so với năm 2016. Tổng giá trị quyền sử dụng đất năm 2017 bán được là 738.835.638.400 đồng, tăng 29,19% so với cùng kỳ năm 2016 (Cùng kỳ năm 2016 giá trị bán được là 571.914.955.000 đồng); đặc biệt, tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm là 141.612.538.400 đồng, tăng 184,88% so với cùng kỳ năm 2016 (Năm 2016 tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm là 49.709.796.276 đồng).
b) Về đấu giá tài sản khác
Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 Trung tâm đã tổ chức được 177 cuộc đấu giá thành, tổng giá trị tài sản bán được 60.486.259.099 đồng, tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm 9.144.038.599 đồng, tăng 58 cuộc đấu giá thành so với cùng kỳ năm 2016.
Cụ thể: Giá trị bán được của tài sản tịch thu sung quỹ tăng 2.945.627.100 đồng, tăng 50,65%; tài sản thanh lý tăng 10.392.906.850 đồng, tăng 1.243,9%; tài sản thi hành án tăng 22.257.102.090 đồng, tăng 275,92% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2016 thì năm 2017 kết quả đấu giá tài sản bảo đảm lại giảm đáng kể, giá trị tài sản bảo đảm bán được giảm 22.373.574.625 đồng, giảm 68.74% .
c)Về tình hình thu phí tham gia đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017

TT

Nội dung

Tổng số tiền được thu

Chia ra

Số đã thu

Số chưa thu được

Thu phí người tham gia

Thu phí BĐG TS

Thù lao dịch vụ ĐG

1

Phí bán ĐG tài sản từ ngày 01/01 đến 30/6

2

Thù lao DVĐG QSD đất từ 01/7/2017 đến 31/12/2017

3

Thù lao DVĐG tài sản Bảo đảm, tài sản Thanh lý, tài sản THA

Cộng

Theo quy định thì Trung tâm được thu số tiền là 2.412.514.515 đồng, hiện nay Trung tâm đã thu được 1.624.234.515 đồng, số tiền chưa thu được là 788.280.000 đồng.
2.2. Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp đấu giá
Theo báo cáo của Công ty Cổ phần đấu giá ASEAN và Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Việt Nam có Văn phòng đại diện đóng trụ sở tại tỉnh ……. năm 2017 không thực hiện cuộc đấu giá nào trên địa bàn tỉnh; riêng Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá AUC miền Trung chưa thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Sở Tư pháp, tuy nhiên qua theo dõi hoạt động đấu giá thì thông qua Văn phòng đại diện tại ……. Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá AUC miền Trung có tổ chức đấu giá tài sản, chủ yếu là tài sản thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
3. Tình hình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản
Theo Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp có 05 TTHC thuộc trách nhiệm thực hiện của Tổ chức đấu giá tài sản và theo Quyết định số 2571/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ Tư pháp về việc công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản Sở Tư pháp có 12 TTHC thuộc trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết của Sở. Tất cả các TTHC nêu trên đều được niêm yết công khai tại trụ sở và Website của Sở Tư pháp. Các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở được thực hiện tại bộ phận một cửa của Sở Tư pháp và từ ngày 04/01/2018 thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Các TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản được tiệp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của Trung tâm.
4. Đánh giá chung
Sau 06 tháng triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của chính quyền địa phương, từ việc ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn đến việc tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để tổ chức thực hiện đấu giá đã tạo điều kiện cho hoạt động đấu giá được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản đã đi vào nền nếp, thể hiện được tính trách nhiệm, chủ động và quyết tâm của cơ quan quản lý nhà nước. UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo Sở Tư pháp làm tốt vai trò của cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Hoạt động đấu giá của tổ chức đấu giá tài sản trong đó nòng cốt và chủ yếu là của Trung tâm đã luôn nêu cao tinh thần và trách nhiệm, độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp của người có tài sản, người tham gia đấu giá, người mua được tài sản đấu giá. Trung tâm đã áp dụng các hình thực phù hợp để bán tài sản với giá cao nhất có thể; vì vậy chênh lệch giữa giá trúng đấu giá so giá khởi khiểm điểm cao, góp phần hạn chế tình trạng tiêu cực trong các cuộc đấu giá trước đây. Các loại tài sản đấu giá, nhất là tài sản đấu giá quyền sử dụng đất tăng đáng kể, qua đó đã góp phần tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, việc quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp đấu giá và việc áp dụng quy định về chế độ tài chính chuyển từ thu phí sang giá dịch vụ còn vướng mắc, bất cập. Một số địa phương chưa thực hiện thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá cho Trung tâm.
III. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
1. Về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá
Đấu giá tài sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời tổ chức đấu giá tài sản, trong đó Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản là tổ chức bổ trợ tư pháp. Theo đó, Nghị định số 52/2012/NĐ-CP quy định việc thành lập Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (đơn vị sự nghiệp công lập) phải đảm bảo về nguồn nhân lực; hồ sơ thành lập trong đó có Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải dự kiến cơ cấu tổ chức, nhân sự, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm . Đồng thời, Luật Công chứng quy định Văn phòng công chứng xây dựng Đề án thành lập trình UBND cấp tỉnh, trong đó Đề án dự kiến về tổ chức, nhân sự của Văn phòng công chứng; Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư cũng quy định Điều lệ công ty luật trong hồ sơ đăng ký hoạt động, theo đó Điều lệ có nội dung về cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản Luật Đấu giá tài sản chưa quy định cụ thể nguồn nhân lực đảm bảo cho hoạt động của Doanh nghiệp, mặt khác Luật Doanh nghiệp cũng chỉ quy định Điều lệ công ty có nội dung về cơ cấu tổ chức quản lý, không quy định bộ phận chấp hành, giúp việc. Vì vậy quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản cơ quan đăng ký chưa kiểm soát được các điều kiện cơ bản để thành lập doanh nghiệp đấu giá, nhất là điều kiện về nguồn nhân lực nhằm đảm bảo cho hoạt động bền vững, có hiệu quả, hạn chế tối thiểu việc giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.
2. Về thời gian đăng ký tham gia đấu giá và thời gian nộp tiền đặt trước:
– Khoản 2 Điều 38 Luật quy định: Tổ chức đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày; Khoản 2 Điều 39 Luật quy định: Tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.
Với các quy định nêu trên khi hết hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký vẫn có thể nộp tiền đặt trước vào 02 ngày sau đó vì vậy quá trình triển khai thực hiện còn có tình trạng nhiều khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá mà chưa nộp tiền đặt trước có thể thông đồng, thoả thuận với nhau, sau đó chỉ có 1 hoặc vài người nộp tiền đặt trước để mua tài sản, những người khác không nộp tiền đặt trước chỉ bị mất tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.
– Khoản 1 Điều 43 Luật quy định: “Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá …”; tuy nhiên Luật không quy định rõ khách hàng có thể nộp phiếu trả giá trong thời hạn nào. Vì vậy dẫn đến có 02 trường hợp xảy ra:
+ Nếu thời hạn bỏ phiếu cùng với thời hạn đăng ký thì cũng xảy ra tình trạng tương tự ở trên (khách hàng đã bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu nhưng có thể không nộp tiền đặt trước).
+ Nếu thời gian bỏ phiếu cùng với thời hạn nộp tiền đặt trước thì khách hàng chỉ có 01 ngày để vừa đăng ký tham gia đấu giá vừa nộp tiền đặt trước tại ngân hàng và bỏ phiếu trả giá.
3. Về các trường hợp xử lý tiền đặt trước:
Điểm a Khoản 6 Điều 39 Luật quy định : “ Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây: a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng”. Tuy nhiên, đối với hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp thì trường hợp người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không bỏ phiếu trả giá mà vẫn tham gia buổi công bố giá thì có được coi là không tham gia cuộc đấu giá hay không và có bị xử lý tiền đặt trước hay không thì chưa có quy định.
4. Việc thu và trả lại tiền đặt trước:
Khoản 1 Điều 39 Luật quy định: “ Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam”. Tuy nhiên, đ ối với việc đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xa các ngân hàng thương mại, việc đi lại khó khăn nên ảnh hưởng đến việc người dân đi nộp tiền và nhận lại tiền đặt trước tại ngân hàng.
5. Khó khăn về thu chi tài chính
Theo quy định hiện hành nguồn thu của tổ chức đấu giá tài sản trong đó có Trung tâm bao gồm: thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và chi phí đấu giá; tuy nhiên hiện nay các tổ chức tài sản để bán đấu giá chỉ thỏa thuận với Trung tâm thanh toán chi phí đấu giá (chi phí niêm yết, thông báo công khai, chi phí thực tế hợp lý khác ) và thù lao dịch vụ đấu giá theo mức giá trị khởi điểm, chưa tính tỷ lệ % trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm được quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Thông tư số 45/2017/TT-BTP. Mặt khác, đến nay các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản nhà nước chưa được tổ chức có tài sản thanh toán thù lao lao dịch vụ đấu giá. Vì vậy, hiện nay Trung tâm đang gặp khó khăn về nguồn thu tài chính ảnh hưởng phần nào đến hoạt động của Trung tâm.
IV. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá và các văn bản có liên quan.
2. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.
3. Tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 15/3/2017 về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản;Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh …….; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Kết luận số 4856/TB-VP ngày 29/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại Hội nghị đánh giá triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản.
4. Công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp theo quy định.
5. Tham mưu UBND tỉnh sơ kết một năm triển khai thực hiện Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị Bộ Tư pháp sớm ban hành các văn hướng dẫn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc được nêu tại Mục III của báo cáo. Cụ thể:
– Đề nghị hướng dẫn điều kiện về cơ cấu tổ chức, nhân sự của Doanh nghiệp đấu giá tài sản; đồng thời để đảm bảo thống nhất, công khai, minh bạch trong quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký thành lập của các tổ chức bổ trợ tư pháp đề nghị quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc ban hành tiêu chí thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp đấu giá tương tự như Văn phòng công chứng.
– Quy định cơ chế phối hợp quản lý nhà nước giữa các địa phương đối với hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện được Doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời quy định cụ thể phạm vi hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
– Quy định thời gian đăng ký tham gia đấu giá và thời gian nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá;
– Đối với trường hợp người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không bỏ phiếu trả giá mà vẫn tham gia buổi công bố giá thì được coi là không tham gia cuộc đấu giá hay không và có bị xử lý tiền đặt trước không.
– Đối với các trường hợp phiếu trả giá không hợp lệ (không điền hoặc không điền đầy đủ các thông tin cá nhân trên phong bì đựng phiếu và phiếu trả giá; không ghi giá đã trả vào phiếu trả giá) thì cũng bị xử lý tiền đặt trước.
– Đối với trường hợp tổ chức đấu giá tài sản tại địa bàn vùng sâu, vùng xa việc đi lại khó khăn thì người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.
2. Đề nghị UBND tỉnh có chính sách thưởng trong trường hợp giá bán chênh lệch cao hơn giá khởi điểm ở một mức độ nhất định để khuyến khích; đồng thời tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp:
– Triển khai Kế hoạch số 394/KH-UBND ngày 15/3/2017 về triển khai thi hành Luật; tăng cường phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật và các văn bản có liên quan; Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh …….; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường: phối hợp với Sở Tư pháptrong quá trình lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất; đồng thời chỉ đạo Phòng Tài nguyên- Môi trường phối hợp với Phòng Tư pháp để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình UBND cùng cấp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kết luận số 4856/TB-VP ngày 29/12/2017.
4. Đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC. Thực hiện thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá tài sản đối với tài sản của Nhà nước (quyền sử dụng đất, tang vật, phương tiện bị tịch thu sung công quỹ nhà nước) theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC, theo đó ngoài thanh toán thù lao dịch vụ đấu giá theo mức giá trị khởi điểm thì trong trường hợp giá bán chênh lệch cao hơn giá khởi điểm thì thanh toán phần lênh lệch giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm để khuyến khích tổ chức đấu giá tài sản tích cực áp dụng các biện pháp hạn chế tình trạng tiêu cực trong các cuộc đấu giá, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
5. Đề nghị Cục Thi hành án dân sự, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh …….chỉ đạo các đơn vị trực thuộc: Đối với những tài sản bắt buộc phải bán thông qua hình thức đấu giá tài sản, ưu tiên lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm, uy tín trên địa bàn tỉnh để có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, địa phương trong việc xử lý tài sản sau đấu giá trên nguyên tắc đấu giá minh bạch, công khai theo Luật đấu giá tài sản.
6. Đề nghị các sở, ngành khác có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố:
– Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Đấu giá tài sản, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
– Đối với các loại tài sản mà bắt buộc phải bán thông qua đấu giá theo quy định tại Điều 4 Luật Đấu giá tài sản thì lựa chọn tổ chức đấu giá sản (Trung tâm và các doanh nghiệp đấu giá tài sản) để thực hiện việc đấu giá tài sản. Các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh phải được Sở Tư pháp công bố trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải căn cứ các tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, trong đó tập trung vào các tiêu chí về phương án đấu giá, cơ sở vật chất, năng lực, kinh nghiệm hoạt động lâu năm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, đồng thời sau khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải công bố công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử của mình hoặc của cơ quan chủ quản.
– Chi trả số tiền thù lao dịch vụ đấu giá năm 2017 còn thiếu cho Trung tâm theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC và hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã thỏa thuận.
– Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ và đảm bảo an ninh, trật tự cho các cuộc đấu giá trên địa bàn tỉnh;
Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh ………, Sở Tư pháp xin báo cáo và kính đề nghị Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo để công tác đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh ……… đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tiếp theo./.

Nơi nhận:
– Bộ Tư pháp;
– Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
– UBND tỉnh;
– Các Sở, ngành có liên quan;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Lưu: VT, BTTP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Bé bé bồng bông hai má hồng hồng
Back to top button